Enkhuizen Huwelijken Civiel 1582

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1582.

1582
07-01-1582 Frans Claesz op die Rijedijck ende Trijn Cornelis woonende toe Lansmer. Het 3e bodt
07-01-1582 Luijthin Maersz ende Alijdt Garbens beijde woonende in Westendt. Het 3e bodt
07-01-1582 Jacob Cornelisz ende Dieu Maerthens beijde woonende in Westendt. Het 3e bodt
07-01-1582 Hendrick Jansz, molenaer ende Eijthin Foppis beijde woonende bij die steemoelen. Het 3e bodt
07-01-1582 Garrit Pietersz ende Reijnu Claes beijde woonende op die Vijssersdijck. Het 3e bodt
07-01-1562 Pieter Reijnaertsz ende Aeff Pieters beijde woonende op die Oosterhaven. Het 3e bodt
07-01-1582 Jacob Laroes, soldaet onder hopman Noert ende Geert Hendricks van Amsterdam. Het 3e bodt
14-01-1582 Louverens Jacobsz ende Marij Jans beijde woonende op die Noorderhavendijck. Het 3e bodt
14-01-1582 Stoffel Louvensz ende Geert Doedes beijde woonende in ’t Suijderclooster. Het 3e bodt
14-01-1582 Garben Garbensz ut die Kuijnre ende Griet Heerens om die Westerbrug. Het 3e bodt
14-01-1582 Karst Jacobsz van Ghelmuijen, soldaet onder hopman Roelant Scot ende Alijdt Everts van Steenwijck. Het 3e bodt
14-01-1582 Tonis Mijchielsz van Spanbroeck ende Geert Jacobs buijten die Noorderpoort. Het 3e bodt
14-01-1582 Arijs Broersz ende Alijdt Tonis beijde woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt.
14-01-1582 NN Maesbruch, soldaet onder hopman Noert ende Janneken Krop beijde woonende in die Westerstraet. [bij de bruidegom staat geen voornaam vermeld]
14-01-1582 Reijner Garbensz ende Trijn Roelofs beijde woonende an die Nije Haven. Het 3e bodt. Ghetrout op het stadthuis
21-01-1582 Roelof Jansz bij Oude Provenhuis ende Hijle Pieters op ’t Noortendt. Het 3e bodt
21-01-1582 Evert Zeeghersz op die Vijssersdijck ende Cornelis Wigghers in Westendt. Het 3e bodt
21-01-1582 Roebbert Roebbertsz, soldaet onder hopman Noert ende Griet Joriaens in Annamoersteijger. Het 3e bodt
21-01-1582 Hendrick Dricksz ende Geerthen Sijmons beijde in Annamoersteijger. Het 3e bodt
21-01-1582 Drick Tonisz bij die Westerkarck ende Jutte Roelofs bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
21-01-1582 Lambert Jansz op ‘t Westerkarckhoef ende Janthin Wijllems. Het 3e bodt
21-01-1582 Cornelis Cornelisz ende Trijn Arijs beijde woonende op de Breestraet. Het 3e bodt
21-01-1582 Pieter Meijus van Muijen ende Griet Arens beijde woende op die Rijedijck. Het 3e bodt
21-01-1582 Jan Jansz, soldaet onder hopman Noert ende Sijthin Sprecs van Leijghen. Het 3e bodt
28-01-1582 Arent Arentsz op die Havendick ende Trijn Farmers op die Vijssersdick. Het 3e bodt
28-01-1582 Garrit Bruuins op die Carmelcksluis ende Pieter Jans op die Rijedick. Het 3e bodt
28-01-1582 Freck Frecksz op die Breestraet ende Wijllem Cornelis in die Westerstraet. Het 3e bodt
28-01-1582 Quintijn Smit, soldaet onder hopman Noert ende Hijlle Dricks op Westerkarckhoef. Het 3e bodt
28-01-1582 Sijmon Jansz op de Oude Doelen ende Dieu Pieters op Suijdend. Het 3e bodt
28-01-1582 Ghiliaenn die Poestil, soldaet onder hopman Noert ende Geert Joest in Annamoersteijger. Het 3e bodt
28-01-1582 Freck Jansz op die Breestraet ende Hijllegont Sijverts op Suijdend,. Het 3e bodt
04-02-1582 Arijaen Jansz ende Lijesbet Alberts beijde woende op die Rijedijck. Het 3e bodt
04-02-1582 Jacob Jacobsz op het Bolwarck ende Janne Arjijaens op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
04-02-1582 Sick Arensz buijten die Noorderpoort ende Griet Joriaens op die Rijedijck. Het 3e bodt
04-02-1582 Floris Wijllemsz, soldaet onder hopman Steven van Sullen ende Enghel Hendricks. Het 3e bodt
04-02-1582 Rijverts Heerthisz woende in Molenpadt ende Sij Lous in Lutkebroeck. Het 3e bodt. Dese sijn in Lutkebroeck ghetrout.
11-02-1582 Jan Cornelisz in die Westerstraet ende Dieu Heerthis in Grootebroeck. Het 3e bodt
11-02-1582 Boele Fransz buijten die Noorderpoort ende Anne Dricks op die Noorderhavendick. Het 3e bodt
11-02-1582 Andries Claesz, soutdragher bij die Nijedick ende Aeff Maerthens in die Westerstraet. Het 3e bodt
11-02-1582 Sijvert Jans in die Comenstraet ende Rijen Joukis op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
11-02-1582 Sem Arijaensz op die Breestraet ende Lijesbet Jans in ’t Moelenpadt. Het 3e bodt
18-02-1582 Maerthen Arensz op die Breestraet ende Alijdt Jacobs in Oosterblocker. Het 3e bodt
18-02-1582 Garrit Jacobsz van Swartendick, soldaet onder hopman Sijppiriaen tot Hoorn ende Folku Claes in Harckesteijger. Het 3e bodt
18-02-1582 Arijaen Joppensz van Egmondt ende Marij Zeghers op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
18-02-1582 Albert Woutersz, tijmmerman op die Rijedijck ende Angeniete Harmens. Het 3e bodt
18-02-1582 Pieter Harmensz, lackenbereider ende Cornelis Cornelis op die Rijedick. Het 3e bodt
25-02-1582 Jan Enghelsz ende Claes Cornelis beijde woenend op die Nije Rijedick. Het 3e bodt
25-02-1582 Drick Sijmson in Westendt ende Applont Jans in Grootebroeck. Het 3e bodt
25-02-1582 Arent Garritsz op die suijderhavendick ende Lijnthin Wijllems op die Breestraet. Het 3e bodt
04-03-1582 Jan Jansz, soldaet onder hopman Roelant Woester ende Vrede Jacobs van Campen. Het 3e bodt
04-03-1582 Cornelis Jansz in Westendt ende Jacob Jans ock in Westendt. Het 3e bodt
11-03-1582 Cornelis Ariaensz van Leijen, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Harme Claes in Harckesteijger. Het 3e bodt
11-03-1582 Hendrick Jansz ut Kuijnre ende Jeds Fockis van Balck. Het 3e bodt
18-03-1582 Jan Dricksz, brouwersknecht ende Anna Lamberts in ’t Suijderclooster. Het 3e bodt
18-03-1582 Meijnert Cornelisz ende Oede Enthis samen woende in Pancraesstraet. Het 3e bodt
25-03-1582 Karst Roemersz, smit ende Pier Poppes beijde woende bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
25-03-1582 Arent Andrisz, smit ende Impke Wijbrants woende op t Suijdend in ’t Vegulde Hoef. Het 3e bodt
25-03-1582 Jochem Jochemsz, soldaet onder hopman Roelandt Woester Scoet ende Gees Barens op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
01-04-1582 Jan Cornelisz, van Moer soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn [huwelijksinschrijving doorgehaald, bruid niet vermeld]
01-04-1582 Jan Pietersz van Leeck ende Ariaen Claes van Egmondt op See. Dese sijn tot Leeck gheboden ende hebben daer goedt bescheijt getoent ende hier ghetrout.
01-04-1582 Jan Claesz van Moert, soldaet onder hopan Pieter van Beresteijn ende Marij Jacobs woende op die Oude Doelen. Het 3e bodt
08-04-1582 Garrit Dricksz in die Westerstraet ende Reijnu Meijnerts op ’t Suijdendt. Het 3e bodt
15-04-1582 Cornelis Cornelisz, scoenmacker van Hassel ende Janthen Barens woende opdie Vijsmarckt. Het 3e bodt
15-04-1582 Jan Lambertsz van Amsterdam, soldaet onder hopman Noert ende This Garrits woende in ’t suijder Klooster. Het 3e bodt
15-04-1582 Pieter Lambertsz van Amsterdam, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Trijn Jaspers van Doerdrecht. Het 3e bodt
15-04-1582 Jacob Wijcghersz, smit ende Wen Jacobs woende bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt
15-04-1582 Jacob Jansz, backer ende Hijlle Jans woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
22-04-1582 Luijckas Eebertsz, sloetemaecker woende in Sint Janstraet ende Marij Wijllems bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
22-04-1582 Jan Remmitsz buijten die Noorderpoort ende Griet Arts van Abbekerck. Het 3e bodt
22-04-1582 Cornelis Haebertsz van Brussel, corporael onder hopman Noert ende Neelthin Wouts van Haerlem. Het 3e bodt
22-04-1582 Hendrick Hendricksz, soldaet onder hopman Roelant Scot ende Brecht Wijllems woende in ’t Verghulde Hoef op ’t Suijdendt. Het 3e bodt
29-04-1582 Albert Dricksz op Suijdendt ende Anne Olferts op die Nijestraet. Het 3e bodt
29-04-1582 Jan Ariaensz op die Carmelcksluis ende Feerdu Karst woende op Vijssersdick. Het 3e bodt
06-05-1582 Meijnart Wijllemsz, woende in die Westerstraet ende Jan Rijnwerts op die Vijssersdick. Het 3e bodt
06-05-1582 Meijnert Karstz van Egmondt woonende op die Breestraet ende Marij Jansop die Breestraet. Het 3e bodt
13-05-1582 Ariaen Masijn van Doernick, soldaet onder hopman Noert ende Jacobmin Jacobs van Hazendal. Het 3e bodt
13-05-1582 Cornelis Jansz in ‘t Westendt ende Keenu Folkers ock in ’t Westendt. Het 3e bodt
13-05-1582 Wijllem Claesz ut Westendt ende Foeck Jans ut Lutckebroeck. Het 3e bodt
20-05-1582 Garrit Dricksz van Utgeest ende Eijdt Tonis van Amsterdam. Ghetrout tot Amsterdam
20-05-1582 Garben Meijnartsz woende bij Oude Provenhuis ende Lijesbet Meijnarts Sint Pancraesstraet. Het 3e bodt
20-05-1582 Wijllem Tonisz woende in Westendt ende Ghijsbert Hendricks in ’t Suijder Clooster. Het 3e bodt
20-05-1582 Claes Wernu, soldaet onder hopman Noert ende Griet Rijmbalde woende in ’t Suijder Clooster. Het 3e bodt
27-05-1582 Henrick Cornelijss Immerneme woonde bij de Nieuwe Doelen ende annetijn Roelant woonde in Nieuwe Riejedijck. Het 3e bodt
03-06-1582 Jacob Tonisz woende bij die Westerbrug ende Jacob Folkers op die Oude doelen. Het 3e bodt
03-06-1582 Glaudi Mondong, corporaal onder hopman Noert ende Janneken Racks woende in ’t Suijder Clooster. Het 3e bodt
03-06-1582 Pieter Pietersz van Haerlem, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Neel Jans van Amsterdam woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt
03-06-1582 Hendrick Egbertsz van Grol ende Geert Barens van Haerlem woende op die Havendick. Het 3e bodt
03-06-1582 Claes Dricksz woende in die Nije Haven ende Alijdtin Tonis van Ackersloot. Het 3e bodt
08-06-1582 Sijbrant Reijnersz woende bij die Westerpoort ende Tziedts Alberts woende bij die Nije Rijedick. Het 3e bodt
08-06-1582 Andris Maersz woende in Harckesteijger ende Trijn Remmerts ock in Harckesteijger. Het 3e bodt
08-06-1582 Harme Jacobsz, corporaal onder hopman Pieter van Beresteijn ende Marijthen Harmens woende op die Laaghe Havendijck. Het 3e bodt. Sijn tot Swol ghetrout.
08-06-1582 Drick Claesz woende op die Breestraet ende Steffen Tongervelt van Swol. Het 3e bodt
08-06-1582 Jan Jacobsz op die Oude Doelen ende Anne Dircks ock op die Oude Doelen. Het 3e bodt
08-06-1582 Jan Erasemusz van Venlo, soldaet onder hopman Pieter van Beresteijn ende Marijthen Pouwels woende op die Laaghe Havendijk. Het 3e bodt
17-06-1582 Garrit Hendricksz woende op die Noordtendt ende Jan Vijsbrants op die Vijssersdick. Het 3e bodt. Sijn op stadhuis ghetrout.
17-06-1582 Claes Huijbertsz van Alcmaer, soldaet onder hopman Roelant Scot ende Luijthen Roelants van Steenwijck. Het 3e bodt
24-06-1582 Jan Cornelisz ut die Rijp ende Anne Jans woende op Suijdendt. Het 3e bodt
29-06-1582 Tjaerdt Jansz van Balck ende Trijn Claes van Alcmaer beijde woende in de Vijselstraet. Het 3e bodt
29-06-1582 Jakes de Scomaecker, soldaet onder hopman Noert ende Tet Pieters op ’t Suijder Karckhof. Het 3e bodt
29-06-1582 Jan Pietersz van Alcmaer ende aeff Nannis van Edam. Het 3e bodt
08-07-1582 Rauest van Houten, soldaet onder hopman Pieter Beresteijn ende Aeff Pieters op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
08-07-1582 Lickas Jans, soldaet onder hopman Noert ende Anne Jans ut Emderlandt. Het 3e bodt
08-07-1582 Lambert Hendricksz van Balck, soldaet onder hopman Roelant Scot ende Nel Jans op die Nije Doelen. Het 3e bodt
15-07-1582 Claes Jansz, metslaer ende Griet Nannes beijde woende op die Nije Doelen. Het 3e bodt
15-07-1582 Ulcke Jansz van Worckum ende Baucke Garrits woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
15-07-1582 Jan Garritsz in die ‘Blaeuwe Hen’ ende Marij Cornelis van Hoorn. het 3e bodt. Dese sjn toe Hoorn ghetrout.
15-07-1582 Jan Scuijrincs van Blocksijl ende Geert Wijllems van Edam woende buijten die Keetpoort. Het 3e bodt
15-07-1582 Wijllem Wijllemsz ende Anne Douves in die Westerstraet. Het 3e bodt
22-07-1582 Hendrick Hendricksz woende op die Laghe Havendick ende Eijthin Jeeks woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
29-07-1582 Cornelis Albertsz ut die Kuijnre ende Garrit Hendrcks op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
29-07-1582 Sijvert Frecksz op die Nijestraet ende Su Jacobs. Het 3e bodt
29-07-1582 Drick Cornelisz van Sardam ende Neel Hendricks van Hoorn. het 3e bodt.Dese sijn toe Hoorn ghetrout.
29-07-1582 Otte Jansz woende in Sint Jansstraet ende Geert Eijsbrants van die Rijedick. Het 3e bodt
07-08-1582 Pieter die Boot van Brussel ende Griet Jans in Harckessteijger. Het 3e bodt
07-08-1582 Fransooijs van Lijewerden, soldaet onder hopman Steven van Suilen ende Aerthin Jans van Vianen. Het 3e bodt
07-08-1582 Jan Wijllemsz van Stveren ende Wen Wouters van Hooren. Het 3e bodt
07-08-1582 Jan Arensz, soldaet onder hopman Roelant Scot ende Rijevert Piers van Balck. Het 3e bodt
07-08-1582 Jan Wijnthisz woende in die Viesselstraet ende Griet Olbrins in Sint Jansstraet. Het 3e bodt
07-08-1582 Jan Hendricksz op die Rijedick ende Anne Meijnarts in Bovencarspel. Het 3e bodt
07-08-1582 Track Harmensz van Dockum ende Janthin Jans woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
19-08-1582 Goesen Tottisz in Harckesteijger ende Griet Barens ock in Harckesteijger. Het 3e bodt
19-08-1582 Broer Broersz op die Rijedick ende Machtel Garrits op die Laghe Havendick. Het 3e bodt
19-08-1582 Pieter Harckesz op die Vijssersdick ende Aeff Jans op die Rijedick. Het 3e nbodt
19-08-1582 This Tonisz ende Trijn Maertens beijde woende in die Koomenstraet. Het 3e bodt
19-08-1582 Pieter Sijmson bij die Nije Doelen ende Feijke Jans in die Koninckstraet. Het 3e bodt
02-09-1582 Wessel Garrits, soldaet onder hopman Steven van Suilen ende Hijlle Jans woende bij die Westerbrugh
09-09-1582 Meijnert Wijegersz ende Gale Trarx samen woende bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
16-09-1582 Maerthen Jansz Bunt ende Griet Jans op die Suijder Havendick. Het 3e bodt
23-09-1582 Hendrick Jansz, kuijper op die Laage havendick ende Marij Sijverts op Suijdend. Het 3e bodt
23-09-1582 Reijnier Lambertsz woende op die Laage Havendick ende Cornelis Frecks bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
23-09-1582 Evert Garritsz van Nijkarck ende Griet Cornelis achter die Westerkarck. Het 3e bodt
23-09-1582 Freck Meijnaertsz op die Breestraet ende Eijthin Pouvels in die Westerstraet. Het 3e bodt
30-09-1582 Luijthin Jansz an die Nije Haven ende Marij Pieters op ’t suijdend. Het 3e bodt
30-09-1582 Fijcke Karstsz, smit ende Duief Jans van Oostsanen. Het 3e bodt
07-10-1582 Egbert Jansz, wijeldraergir ende Anne Sijsbrant woende in die Peperstraet. Het 3e bodt
07-10-1582 Cornelis Karstsz ende Dieu Jacobs woende op die Oude Doelen. Het 3e bodt
14-10-1582 Sijvert Cornelisz opdie Breestraet ende Trijn Cornelis op die Oosterhaven. Het 3e bodt
21-10-1582 Jelle Foppisz in die Boeckbindersteiger ende Hendrick Tonis op die Lage Havendick. Het 3e bodt
21-10-1582 Pieter Pietersz in die Westerstraet ende Aeff Dricks ock in die Westerstraet. Het 3e bodt
21-10-1582 Jacob Huijbertsz, achter die Groote Scoel ende Geert Dricks op die Oude Doelen. Het 3e bodt
28-10-1582 Aucke Wijbbis op die Laage Havendick ende Griet Pieters in die ‘Drie Kroene’. Het 3e bodt
28-10-1582 Claes Louverensz van Meppel ende Susanna Pieters beijde woende op die Laaghe Havendick. Het 3e bodt
28-10-1582 Heere IJdesz ende Jacop Claes  beijde woende in Annemoersteijger. Het 3e bodt
28-10-1582 Garrit Sweersz, soldaet onder hopman Roelant Scot ende Griet Garrits in ‘die Valck’. Het 3e bodt
28-10-1582 Jan Jansz, soldaet onder hopman Merthin die toe Memelick leidt ende Janthin Louverens van Campen. Het 3e bodt. Sijn toe Alcmaer ghetrout.
28-10-1582 Jacop Wijllemsz ende Tettgin Luijthis beijde woende op die Vijsserdick. Het 3e bodt
28-10-1582 Arent Jacopsz ende Trijn Hendricks beijde woende achter die Westerkarck. Het 3e bodt
28-10-1582 Pieter Jacopsz ende Marij Claes beijde woende achter die Westerkarck. . het 3e bodt
04-11-1582 Wijbrin Garbensz op die Breestraet ende Griet Dricks op die Havendick. Het 3e bodt
04-11-1582 Pieter Sijvertsz van Amsterdam ende Lijesbet Frans op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
11-11-1582 Hendrick Jansz, soldaet onder hopman Roelant Scot ende Marij Pieters op die Nije Doelen. Het 3e bodt
11-11-1582 Jacop Jansz ende Dirck Pietersbeijde woende op die Vijssersdick. Het 3e bodt
11-11-1582 Barent Barensz ende Aelthin Cornelis beijde woende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
11-11-1582 Harme Barensz an die Nije Haven ende Anne Jans in ’t Molenpadt. Het 3e bodt
18-11-1582 Drick Garritsz ende Aelthijn Dricks beijde woende op die Breestraet. Het 3e bodt
18-11-1582 Jan Jansz van Venhuijsen ende Griet Pieters in ’t Monn0ckenclooster. Het 3e bodt
25-11-1582 Luijthin Albertsz in die Doelesteijger ende Geert Lamberts bij Stoeltjessteijger. Het 3e bodt
02-12-1582 Wijgger Garritsz ende Lijesbet Luijthisbeijde woende an die Nije Haven. Het 3e bodt
02-12-1582 Thonis Wijllemsz ende Jake Hendricks beijde woende achter die Westerkarck. Het 3e bodt.
02-12-1582 Drick Claesz in ‘de Spighel’ ende Griet Garrits in Westende. Het 3e bodt.
02-12-1582 Jasper Lubbertsz van Deventer ende Neel Jans Wessanen. Het 3e bodt
09-12-1582 Garrit Thisz ende Dieu Dricks beijde woende op die Rijedijck. [Bruidegom en/of bruid overleden. Huwelijksinschrijving doorgehaald]
09-12-1582 Drick Thonisz, soldaet onder hopman Rolandt Scot ende Hendrick Ellerts van Amsterdam. Het 3e bodt
09-12-1582 Sijmon Folkersz op die Breestraet ende Griet Sijmons in die Nije Doelen. Het 3e bodt
09-12-1582 Wijllem Jansz, , korfmaker ende Hijlle Alberts in Harckesteijger. Het 3e bodt
09-12-1582 Jan Reijnersz op die Carmelcksluis ende Aeff Jans in die Doelesteijger. Het 3e bodt
16-12-1582 Karst Ariaensz bij die Nije Doelea ende Marij Ghisberts op ’t Westerkarckhooef. Het 3e bodt
16-12-1582 Heeren Scotthisz van Hinlopen ende Swaen Cornelis op die Oude Doelen. Het 3e bodt. [Bruidegom en/of bruid overleden. Huwelijksinschrijving doorgehaald]
16-12-1582 Pieter Jochumsz, soldaet onder hopman Jan Garbrantsz ende Marij Dircks van Oostsaene. Het 3e bodt
16-12-1582 Sijmon Wijleboertsz van Heiloe ende Geert Thonis. Het 3e bodt
16-12-1582 Evert Jansz van Abcou ende Anna Pieters in t Monickenclooster. Het 3e bodt
16-12-1582 Harme Jansz, scoenmaecker ende Griet Jans in die Westerstraet. Het 3e bodt
16-12-1582 Hendrick Heinsz, backer ende Neel Dircks in Sint Pancraesstraet. Het 3e bodt
23-12-1582 Wijllem Pietersz op die Vijssersdick ende Aeff Pieters bij die Dockbrug. Het 3e bodt
23-12-1582 Sijvert Wijcggers, smit ende Jan Wijllems woonde achter Groote Scool. Het 3e bodt
23-12-1582 Leenaert Harpitsz op die Breestraet ende Jan Cornelis op die Vijsmeckt. Het 3e bodt
23-12-1582 Cornelis Frecksz over die Westerbrug ende Reijns Barens in die Westerstraet. Het 3e bodt
23-12-1582 Pouwels Baukisz, scoenmaecker ende Dieu Sijmons beijde woende in ’t Oude Provenhuis. Het 3e bodt.
23-12-1582 Jan Jacopsz van Schellingwou ende Apploni Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
23-12-1582 Evert Sijmonsz ende Jacop Cornelis beijde woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt
30-12-1582 Meijster Jacop Joesz op die Breestraet ende Barents Barens in die Westerstraet. Het 3e bodt
30-12-1582 Luijthin Garbrantsz op die Havendick ende Su Cornelis op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
30-12-1582 Claes Wijllemsz over die Westerbrug ende Meijnart Dircks in Pancraesstraet. Het 3e bodt.
30-12-1582 Jan Gerritsz, soldaet onder hopman steven van Suijlen ende Anne Arens in Harckesteijger. Het 3e bodt
30-12-1582 Egbert Egbertsz op Noorder Hanendick ende Lijesbet Tijmens op Venedie. Het 3e bodt
30-12-1582 Jan Hendricksz in Annemoersteijger ende Fokel Frecks bij die Westerpoort. Het 3e bodt
30-12-1582 Wijt Rutgersz bij die Nije Doelen ende Binck Eijsbrants. Het 3e bodt
30-12-1582 Claes Jansz, soldaet onder hopman Jan garbens ende Neel Jans in die Brugstraet. Het 1e bodt. [huwelijksinschrijving doorgehaald]
30-12-1582 Cornelis Wijllemsz, hoedemaecker ende Bette Garrits beijde woonde in ’t Monnickenclooster. Het 3e bodt
30-12-1582 Tomis Jansz op die Rijedick ende Griet Garbens woonde op die Breestraet. Het 3e bodt
30-12-1582 Claes Poppisz, cramer ende Nies Egberts van Swolle. Het 3e bodt

 

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 20-10-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.