Enkhuizen Huwelijken Civiel 1581

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1581.

1581
01-01-1581 Floris Zegersz in Westendt ende Griet Erijcxs in Grootebroeck. Het 3e bodt
01-01-1581 Drick Jansz in die Westerstraet ende Anne Frecks op die Havendijck. Het 3e bodt
01-01-1581 Cornelis Pietersz ende Thallemoer Allers samen woonende op die Breestraet. Het 3e bodt
01-01-1581 Jan Jacobsz op die Vissersdijck ende Knier Jans op die Vismarckt. Het 3e bodt. Bruidegom overleden.
01-01-1581 Meijnert Heijnson van Oostwoudt ende Aef Hendricks van Bloksijl. Het 3e bodt
08-01-1581 Claes Cornelisz ende Trijn Heijmis van Edam samen woonende op Suijdendt. Het 3e bodt
08-01-1581 Evert Jansz van Franeker, soldaet onder hopman Maerthen Paetenoster ende Anne Jans samen woonende in Annemoersteijger. Het 3e bodt
08-01-1581 Pieter Doedesz ende Aeff Pieters samen woonende in die Westerstraet. Het 3e bodt
08-01-1581 Jan Harmensz van Laren ende Janthen Rijckes die tot Hoorn geboden sijnde en hier getrout bij kontsent van die komssaris.
08-01-1581 Cornelis Sijvertsz van Koudum ende Aecht Dricks in die ‘Verghulden Pels’. Het 3e bodt
08-01-1581 Govert Govertsz van Gouda woonende bij die Westerbrug ende Wijn Claes woonende in die Westerstraet. Het 3e bodt
08-01-1581 Louven Wopkesz van die Rijp in Vrieslandt ende Hendrick Hendricks van Deventer woonende op Noordendt. Het 3e bodt
08-01-1581 Maerthen Wijllemsz op die Havendijck ende Dieu Harmens op die Nijestraet. Het 3e bodt
15-01-1581 Garrit Thonisz, soldaet onder hopman Maerten Pater Noster ende Marithen Cornelis op die Nije Doelen. Het 3e bodt
15-01-1581 Thonis Sijvertsz op die Nijestraet ende Cornelis Jans bij die Westerpoort. Het 3e bodt
15-01-1581 Pieter Jansz ende Meijnu Jans samen woonende and die Nijedijck. Het 3e bodt
15-01-1581 Luijtgen Tijmensz ende Griet Ottens samen woonend bij die Nijedijck. Het 3e bodt
15-01-1581 Cornelis Pilgerums van Oude Nijdorp ende Wen Allerts van Wieringen. Het 3e bodt
22-01-1581 Jochum Jansz ende Lijesbet Sijmons samen woonend op die Oosterhaven. Het 3e bodt
22-01-1581 Jacob Claesz ende Sou Isbrants beijde woonende op die Karnmelcksluis. Het 3e bodt
22-01-1581 Jan Harcksz ende Thonis Claes samen woonende in die Sint Janstraet. Het 3e bodt
29-01-1581 Claes Huijberts van Amsterdam ende Marij Pieters op die Breestraet. Het 3e bodt
29-01-1581 Pieter Jansz van Amsterdam ende Hendrick Jacobs op die Vissersdick. Het 3e bodt
29-01-1581 Jan Jansz Noorderbedicke ende Digne Garrits in Bovencarspel. Het 3e bodt
29-01-1581 Ariaen Claesz op die Riedijck ende Eijm Sijthis op die Breestraet. Het 3e bodt
29-01-1581 Pieter Jacobsz van Scorel ende Cornelis Frans ut Westendt. Het 3e bodt
29-01-1581 Drick Ariaensz van Hooren ende Cornelis Zeghers in die Westerstraet. Het 3e bodt
29-01-1581 Pieter Frecksz in die Coninckstraet ende Machtel Brants in Noorderbedijck. Het 3e bodt
29-01-1581 Pieter Dricksz Hoeskes op die Breestraet ende Lijesbet Claes in ’t Sint Jansstraet. Het 3e bodt
29-01-1581 Meijnert Harckes op die Breestraet ende Albrech Luijtis ock op die Breestraet. Het 3e bodt
05-02-1581 Kempe Harmensz, smit ende Machtel Garrits samen woonende op die Vriessemarckt. Het 3e bodt
12-02-1581 Cornelis Claesz op die Rijedijck ende Griet Jans in die Westerstraet. Het 3e bodt
19-02-1581 Steven Lollis ut Vrirslandt ende Et Sijmons. Het 3e bodt
19-02-1581 Garrit Meijnaertsz Proet bij die Nijedijck ende Griet Claes op die Rijedijck. Het 3e bodt
19-02-1581 Jop Jansz in die Koninkstraet ende Thonis Haijkis op die Nije Doelen. Het 3e bodt
19-02-1581 Hendrik Jansz, soldaet onder hopman van Nijevelt ende Geert Lamberts op Westerkarckhof. Het 3e bodt
26-02-1581 Pieter Jansz ende Wijllem Garritsz samen woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt
26-02-1581 Reijner Poppisz van Coudum ende Griet Aris op Suijdendt. Het 3e bodt
26-02-1581 Jan Albertsz op die Breestraet ende Aelthen Pieters in Sint Janstraet. Het 3e bodt
05-03-1581 Evert Jacobsz van Stavoren ende Fock Bonifais van Bovencarspel samen woonende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
05-03-1581 Claes Jansz, scoenmaker op die Carmelcksluis ende Weijn Koops bij het Monnikenklooster. Het 3e bodt
12-03-1581 Mecke Dricksz in ‘t Westendt ende Evere Pieters uit Grootebroeck. Het 3e bodt
12-03-1581 Freck Cornelisz bij die Westerkarck ende Marij jans op de Vismarckt. Het 3e bodt
12-03-1581 Sijmon Garritsz op die Niestraet ende Beelij Jans in Sint Jansstraet. Het 3e bodt
19-03-1581 Freck Cornelisz butten die Keetpoort ende Geert Rijpperts van Amsterdam. Het 3e bodt
19-03-1581 Kracht Jansz van Koesvelt ende Machel Jans op Suijdendt. Het 3e bodt
02-04-1581 Remmer Wesselsz van Vollenhoef, soldaet onder hopman Sanson ende Alijdt Aellerts op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
02-04-1581 Ecbert Lambertsz van Amsterdam ende Griet Ariaens op die Noorder Havendijck. Het 3e bodt
02-04-1581 Cornelis Wijllemsz ende Cornelis Jans beijde woonende in die Westerstraet. Het 3e bodt. Op statshuis getrout.
09-04-1581 Wouter Maerthensz, soldaet onder hopman Sanson ende Rijnck Alberts al gheboden bij die oude kosster ende heeft 3 gheboden gehadt
09-04-1851 Pieter Jansz, soldaet onder hopman Sansson ende Jouk Hans samen woonende bij die Westerkarck. Het 3e bodt
16-04-1581 Freck Albertsz op die Vijssersdijck ende Cornelis Zeghers op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
16-04-1581 Pieter Wijllemsz, soldaet onder hopman Pater Noster ende Trijn Jans van Amsterdam samen woonende in ’t Packhuijs. Het 3e bodt
16-04-1581 Claes Wijllemsz op die Havendijck ende Ebel Heerns op Suijdendt. Het 3e bodt
23-04-1581 Meijnaert Frecksz Pelser van Oldemarckt ende Eijds Ate op die Viersdijck. Het 3e bodt
23-04-1581 Meijnar Pietersz op die Breestraet ende Anne Garrits in Bovencarspel. Het 3e bodt
30-04-1581 Meijnaert Thisz ende Mijnke Dricks samen woonende in die Coninckstraet. Het 3e bodt
30-04-1581 Wijggher Dricksz ende Dijever Ghijses beijde woonende buijten die Noorderpoort. Het 3e bodt
30-04-1581 Cornelis Baestiaensz op die Carmelcksluis in die ‘Blauwemoellen’ ende Dieu Meijnaerts in Bovencarspel. Het 3e bodt
07-05-1581 Jan Pietersz ende Aeff Jans samen woonende buijten die Noorderpoort. Het 3e bodt
07-05-1581 Cornelis Jans, mandemacker op Noordtendt ende Aecht Frecks op die Breestraet. Het 3e bodt
14-05-1581 Jan Cornelisz woonende in ‘t Monnickenklooster ende Marij Wijllems in Westendt. Het 3e bodt
21-05-1581 Meijnaert Frecks woonende in die Westerstraet ende Anna Wouters op die Vijssersdijck. Het 3e bodt
21-05-1581 Sijmon Goeijsensz van Broeckerhaven ende Claesgen Ariaens in die Westerstraet. Het 3e bodt.
21-05-1581 Lou Backer van Ackersloot ende Neel Tijmens woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt
28-05-1581 Sijbrant Sijbrantsz woonende op die Rijedijck ende Ulck Garrits woonende bij die Nije Craen. Het 3e bodt
04-06-1581 Sweer Dricksz, cramer in die Comenstraet ende Stijn Pieters ock in die Comenstraet. Het 3e bodt
04-06-1581 Jan Hendricksz van der Vijck ende Eijef Jans op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
04-06-1581 Roelof Wijegersz in Harckesteijger ende Dieu Frecks in Bovencarspel. Het 3e bodt
04-06-1581 Baren Barensz, houtsager ende Rijdu Luijthis samen woonende in ’t Provenhuis. Het 3e bodt
11-06-1581 Roelof Roelofsz in ’t Oude Provenhuis ende Dieu Jans in die Sint Jansstraet. Het 3e bodt
11-06-1581 Albert Doedesz ende etsgen Hendricks samen woonende tot Amsterdam. Het 3e bodt
11-06-1581 This Jansz, cuijper ende Aech Maertens samen woonende in Sint Jansstraet. Het 3e bodt
11-06-1581 Cornelis Jansz van Alcmaer ende Sandrin Barens op Suijdendt. Het 3e bodt
11-06-1581 Andris Harmensz ende Griet Hendricks. Dese sijn tot Campen gheboden ende daer van goede bescheijde ghebroecht daer om sijn sij hier ghetrout.
18-06-1581 Hendrick Douvesz van Lijwarden, soldaet onder hopman Sanson ende Anne Goverts van Amsterdam woonende in Boeckbinderstraet. Het 3e bodt. Dese sijn tot Liewarden ghetrout.
18-06-1581 Pieter Dricksz in ‘t Packhuijs ende Aef Pieters woonende met Sijmon Folckersz Knonck. Het 3e bodt
02-07-1581 Folker Jansz alias Folker Jan, soldaet onder hopman Poelgeest ende Pieter Claes woonende op die Vijssersdijck. Het 3e bodt
02-07-1581 Jan Sijvertsz op Suijdendt ende Keenu Dricks woonende in ’t Monnockkenklooster. Het 3e bodt
15-07-1581 Evert Lijevesz van Amsterdam ende Anne Barens woonende op die Oosterhaven. Het 3e bodt
15-07-1581 Karst Roemersz, smit ut die Lemmer ende Reijnu Sijmons bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
15-07-1581 Pieter Jacobsz ende Pieter Claes woonende in die Karckstraet. Het 3e bodt
23-07-1581 Jelis Ariaensz in ‘t Westerklooster ende Wijlems Hendricks van Amsterdam. Het 3e bodt
30-07-1581 Pieter Jochumsz bij die Groote Riedt ende Meijs Jacobs woonende op Noorder Havendijck. Het 3e bodt
13-08-1581 Fransoij van Limborch, corporaal onder capiteijn Noert ende Janneken Aerts woonende in Annemoersteijger. Het 3e bodt
20-08-1581 Hetke Sijppesz woonende op die Nije Doelen ende Pieter Jans woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt
27-08-1581 Poppe Annisz op die Oude Doelen ende Sij Jans woonende in die Westerstraet. Het 3e bodt
27-08-1581 Pieter Stevensz, backer woonende in Pancraesstraet ende IJm Dricksz. Het 3e bodt
27-08-1581 Drick Pietersz woonende op die Breestraet ende Anne Sijbrants. Het 3e bodt. Ghetrout tot Venhuijsen.
27-08-1581 Jan Hendricksz woonende op die Carmelcksluis ende Griet Jans. Het 3e bodt
03-09-1581 Pieter Jansz van Petten ende Nelthen Claes op Noordendt. Het 3e bodt
03-09-1581 Jan Janszbvan Berckhoudt ende Cornelis Jans op het Noordendt. Het 3e bodt
10-09-1581 Harcke Jansz ende Geert Jacobs woonende op die Oosterhaven. Het 3e bodt
10-09-1581 Sijbrant Sijbrantsz op die Breestraet ende Neff Dricks. Het 3e bodt
10-09-1581 Monte Ulbisz op die Oude Doelen ende Geerthen Asndries. Het 3e bodt
10-09-1581 Crijn Cornelis van Sommelsdijck, trommelslager onder hopman Boes ende Marij Hendricks van Haeke. Het 3e bodt [bij bruijdegom staat: dese is doot]
17-09-1581 Reijner Dricksz ende Knier Jans op die Vismarckt. Het 3e bodt
24-09-1581 Sijmon Feddisz van Lieuward woonende op Noordendt ende Geert Garrits bij due Westerbrug. Het 3e bodt
24-09-1581 Dirck Jansz van Amsterdam, soldaet onder hopman Scot ende Trijn Barens woonende op die Havendijck. Het 3e bodt. [deze huwelijksinschrijving is doorgehaald, bruidegom overleden].
24-09-1581 Jacob Hendricksz op die Havendijck ende Susster Frecksop Suijdendt. Het 3e bodt
01-10-1581 Jan Barensz van Derelbruch, soldaet onder hopman Roeloef Rumscot ende Lam Jans van Deventer. Het 3e bodt
01-10-1581 Jan van der Leest, tromslager onder hopman Boes ende Marij Jans op de Carmelcksluis. Het 3e bodt
08-10-1581 Jan Cornelisz op die Nijestraet bij die noorder moelen ende Su Sijmons op die Noorderhavendijck. Het 3e bodt
15-10-1581 Claes Goevertsz van Haerlem op die Oosterhaven ende Griet Claes op Suijdendt. Het 3e bodt
15-10-1581 Jacob Jacobsz van Swol, soldaet onder hopman Roeloef Ruijtghersz Scot ende Griet Jans in die Boeckbinderstraet. Het 3e bodt
15-10-1581 Joost Boeckhout, soldaet onder hopman Noert ende Marij Hendricks in die Kabelstraet. Het 3e bodt
22-10-1581 Jan Jansz op die Dijck ende Albert Jacobs in die Westerstraet. Het 3e bodt
22-10-1581 Jan Jochumsz op die Vismarckt ende Dieu Lens. Het 3e bodt
29-10-1581 Garrit Jacobsz Westerman ende Frou Jans op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
29-10-1581 Taeke Krinsz ende Pieter Jacobs in die Westerstraet. Het 3e bodt
05-11-1581 Drick Cornelisz, tijmmerman ende Efke Arijaens achter het Groete Scool. Het 3e bodt
05-11-1581 Jan Louven ende Eijthin Sagarijas buijten die Noorderpoort. Het 3e bodt
05-11-1581 Hendrick Hendricksz ende Reijnu Claes beijde woonende bij die Westerpoort. Het 3e bodt
05-11-1581 Jan Maersijn bij Oude Provenhuis ende Anne Wijllems op die Nije Doelen. Het 3e bodt
19-11-1581 Loeue Doesz op die Vijssersdijck ende Ebel Wijllems op die Rijedijck. Het 3e bodt
19-11-1581 Garrit Garritsz woonende in die Westerstraet ende Griet Lockes op die Noorderhavendijck. Het 3e bodt
19-11-1581 Agghe Herens van Wars ende Aucke Herens woonende in die Peperstraet. Het 3e bodt
19-11-1581 Jacob Jacobsz in Grootebroeck ende Geert Jans op Suijdendt. Het 3e bodt
19-11-1581 Claes Zeghersz in Westendt ende Seijf Broers in Bovencarspel. Het 3e bodt
19-11-1581 Andries van der Haven, soldaet onder hopman Noert ende Fij Arens van Ghelmuijden. Het 3e bodt
19-11-1581 Agghe Joukesz ut Vrieslandt van Sondel ende Eijff Everts ut Vrieslandt. Het 3e bodt
26-11-1581 Arent Joestsz, houtzagher bij Oude Provenhuis ende Marij Hendricks. Het 3e bodt
26-11-1581 Reijnar Jochumsz, scoenmacker ende Trijn This. Het 3e bodt
26-11-1581 Sijmon Sijbrantsz bij die Westerkarck ende Eijthin Luijthi. Het 3e bodt
26-11-1581 Albert Jansz, smit van Monster ende Folck Oeloefs. Het 3e bodt
03-12-1581 Garben Jorisz ende Egghe Pieters die sijn nu getrout ende ben al van die oude koster gheboden.
03-12-1581 Garrit Jansz woonende in die Vijsselstraet ende Neel Hendricks in Harckesteijger. Het 3e bodt
03-12-1581 Pieter Jansz woonende bij die Westerbrug ende Dieu Maerthens in Annemoersteijger. Het 3e bodt
03-12-1581 Garrit Evertsz van die Nijedijck ende Trijn Jans van Blocksijl. Het 3e bodt
03-12-1581 Claes Reijnaertsz, backer ende Lijesbet Harmens beijde woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt
03-12-1581 Krijn Sijmonsz op die Vijssersdijck ende Griet Jans. Het 3e bodt
03-12-1581 Oenke Evertsz, soutmeter ende Cornelis Wijbrants an die Nije Haven. Het 3e bodt
03-12-1581 Claes Karstsz ut die Kuinre ende Dieu Garrits op die Rijedijck. Het 3e bodt
10-12-1581 Thonis Jacobsz om die Nijedijck ende Reijdu Jans op die Rijedijck. Het 3e bodt
10-12-1581 Tijmen Evertsz in ’t Oude Provenhuis ende Alijdt Cornelis in Annemoersteijger. Het 3e bodt
10-12-1581 Dirck Barensz ende Geert Sijverts beijde woonende op die Vijssersdijck. Het 3e bodt
17-12-1581 Melgher Woutersz in die Westerstraet ende Bastiaen Claes ock in die Westerstraet. Het 3e bodt
17-12-1581 Harme Arisz ende Meijs Claes beijde woonende op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
24-12-1581 Frans Haijkijsz aen die Oosterhaven ende Reijnu Sijmons op die Riedijck. Het 3e bodt
24-12-1581 Doede Doedesz in die Peperstraet ende Reijmerich Jans op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
24-12-1581 Frecks Cornelisz op die Vijssersdijck bij Moerkemanssteijger ende Aeff Jans
24-12-1581 Frans Jans an die Nije Haven ende Geert Jans ut Ursem. Het 3e bodt
24-12-1581 Jan Jansz in die ‘Veghulde Waaghe’ ende Trijn Jans. Het 3e bodt
24-12-1581 Harme Dricksz, pottebacker ende Rhied Reijners. Het 3e bodt
31-12-1581 Drick Jansz in Harckesteijger ende Dijeu Jacobs in die Vijsselstraet. Het 3e bodt
31-12-1581 Cornelis Hijlebrants op die Havendijck ende Trijn Jans ock op die Havendijck. Het 3e bodt
31-12-1581 Pieter Jorijsz in ’t Oude Provenhuis ende Frou Roeloofs woonende in ’t Oude Provennhuis. Het 3e bodt
31-12-1581 Hendrick van Swol, soldaet onder hopman Scot ende Arjaen Rijppis. Het 3e bodt
31-12-1581 Olfert Reijnersz op Suijdendt ende Dijeu Garrits in Bovencarspel.
31-12-1581 Claes Entsz, vleeshouwer ende Sijmon Hendricks samen woondende bij die Vriessemarckt. Het 3e bodt

 

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 20-10-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.