Enkhuizen Huwelijken Civiel 1580

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1580.

1580
03-01-1580 Drick Tijsz in Westendt ende Marij Jacobs op die Breestraet. Het 3e bodt
03-01-1580 Jacobs Oellefsz, soldaet onder hopman Wijnger ende Frouke Sijbbis op de Carnmelcksluis. Het 3e bodt
03-01-1580 Garrit Jansz ende Geert Dircks samen woonende in Harckesteijger. Het 3e bodt
03-01-1580 Bart Garritsz op die Vissersdijck ende Wab Meijnarts op die Vissersdijck. Het 3e bodt
10-01-1580 Krijn Meijnartsz ende Brecht Jacobs samen woonende op die Vissersdijck. Het 3e bodt
10-01-1580 Jan Jacobsz van ’t Ogh [Callantsoog] ende Lijsbet Jans van Egmont op See. Het 3e bodt
10-01-1580 Hampke Tjibbisz op die Vijssersdijck ende Meijntgen Meijnerts in die doelesteijger. Het 3e bodt
10-01-1580 Garrit Woutersz in Grootebroeck ende Webbe Goosijns van Swolle. Het 3e bodt
10-01-1580 Frans Thonisz op de Breestraet ende Anne Willems op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
10-01-1580 Harme Jansz op die Carnmelcksluis ende Marij Farmers op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
17-01-1580 Jacob Garritsz in Bovencarspel ende Lijesbet Pieters van Haerlem. Het 3e bodt
17-01-1580 Taede Annisz van Mains ende Sijpkis Aukis van Vrieslandt. Het 3e bodt
17-01-1580 Casper Warnisz van Copenhaven ende Lijsbet Wijllems buiten die Keetpoort. Het 3e bodt
17-01-1580 Aeriaen Thjartsz op die Vischmarckt ende Im Thonis op die Melckmarckt. Het 3e bodt
24-01-1580 Minne Fercksz ende Alijdt Hendricks samen woonende op die Nije Doelen Het 3e bodt
24-01-1580 Jacob Wijllemsz ende Reijnu Jans samen woonende op die Noorder havendijck.
24-01-1580 Pieter Luitgesz van Buicksloot ende Leen Cornelis van Egmont op die Breestraet. Het 3e bodt
24-01-1580 Jan Cornelisz bij die Noordermolen ende Griet Alberts opdie Carnmelcksluis. Het 3e bodt
31-01-1580 Jacob Dricksz in Packhuis ende Jellemoer Pieters. Het 3e bodt
07-02-1580 Albert Jansz bij het Monnickenclooster ende Aef Garrits. Het 3e bodt
07-02-1580 Sijmon Jacobsz op die Vijsscherdijck ende Griet Reijnaers op die havendijck. Het 3e bodt
14-02-1580 Egbert Andriesz op die Havendijck ende Schiouk Douwes op die Niewstraet. Het 3e bodt
14-02-1580 Douwe Evertsz opdie Havendijck ende Griet Arijs in die Coninckstraet. Het 3e bodt
14-02-1580 Sijmon Pietersz, soldaet onder hopman Poelgeest ende Trijn Potter. Het 3e bodt
14-02-1580 Jan Clemmensz van Campen ende Marij Claes van Gouda. Het 3e bodt
21-02-1580 Jan Thonisz van Gouda, soldaet onder hopman Poelgeest ende Anne Jacobs van Amsterdam woonende achter die Westerkarck. Het 3e bodt
21-02-1580 Hendrick Dircksz opOude Doelen ende Alijt Thonis in die Doelesteijger. Het 3e bodt
21-02-1580 Jelis Jacobsz van Dockum ende Cornelis Cornelis op die Oude Doelen. Het 3e bodt
21-02-1580 Magnus Arentsz op de Havendijck ende Marij Folkers op Broeckerhaven. Het 3e bodt
21-02-1580 Pieter Jansz, kuiper op die Lage Havendijck ende Frou Barens. Het 3e bodt
21-02-1580 Jacob Jansz ende Marij Corneli. Het 3e bodt
28-02-1580 Folker Garbrantsz ende Femme Barens beijde woonende op die Havendijck. Het 3e bodt
28-02-1580 Frans Claesz van Alcmaer ende Janthen Leenaerts in die Doelesteijger. Het 3e bodt
28-02-1580 Jan Evertsz van Sneeck ende Jouver Reijnaers in die Baansteijger. Het 3e bodt
28-02-1580 Wijbe Intijsz van Sloten ende Barbar Wijlems bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
28-02-1580 Garrit Lenartsz in die Westerstraet ende Sij Jans achter die Groote Schoole. Het 3e bodt
06-03-1580 Andris Andrisz op die Havendijck ende Marithen Maertens op die Oosterhaven. Het 3e bodt
13-03-1580 Marten Frecksz op die Breestraet ende Duief Jans van Amsterdam. Het 3e bodt
13-03-1580 Jan Cornelisz bij Oude Provenhuis ende Ebel Luijtijs op die Vijssersdijck. Het 3e bodt
13-03-1580 Jacob Pietersz op die Havendijck ende Dieu Garrits op die Karnmelcksluis. Het 3e bodt
13-03-1580 Jan Egbertsz van Vlielant ende Trijn Hendricks op die Breestraet. Het 3e bodt
20-03-1580 Lubbert Jansz op die Havendijck ende Jannitgen Andries in ’t Packhuis. Het 3e bodt
20-03-1580 Gerrit Barensz op die Karnmelcksluis ende Anne Thonis in die Westerstraet. Het 3e bodt
27-03-1580 Juriaen Jans op die Breestraet ende Etsijn Egberts Havendijck. Het 3e bodt
27-03-1580 Pieter Pietersz, smit ende Guert Jacobs op die Nijedijck. Het 3e bodt
27-03-1580 Jacob Merseijn ende Barbar Jaspers samen woonende in ’t Oude Provenhuis. Het 3e bodt
27-03-1580 Sijcke Karstz ende Meijnu Egberts. Het 3e bodt
03-04-1580 Kempe Luijthisz op die Breestraet ende Aelthen Dricks. Het 3e bodt
10-04-1580 Baucke Albertsz in Monnikklooster ende Leijsbet Alberts op die Carmelcksluis. Het 3e bodt
17-04-1580 Jan Wesselsz, glasemaker  ende Geert Jans op die Nijestraet. Het 3e bodt
24-04-1580 Pieter Sijbrantsz, cuiper ende Lijsbet Jacobs. Het 3e bodt
24-04-1580 Garrit Sijbrantsz Ruimsel ende Marrijnthen van Horssen samen woonende op die Breestraet. Het 3e bodt
24-04-1580 Jacob Pietersz in die Vijselstraet ende Sou Joukes. Het 3e bodt
24-04-1580 Harme Eijghel op die Carmelcksluis ende Leijsbet Sijmons in ’t Monickenklooster. Het 3e bodt
01-05-1580 Claes Luijtgesz bij die Rosmolen ende Rijst Jochuims bij dat Molenpadt. Het 3e bodt
08-05-1580 Drick Pietersz op die Carmelcksluis ende Alijdt Claesop die Breestraet. Het 3e bodt
08-05-1580 Jan Garritsz bij dat Noorderspui ende Geert Hendricks van Amsterdam. Het3e bodt
22-05-1580 Hendrick Hendricksz van Amelandt ende Jannthen Foppen van Vlielandt. Het 3e bodt
22-05-1580 Arijaen Erijcksz ende Hijlgondt Jacobs bij coensent van die burghemeijsters. Het 3e bodt
29-05-1580 Cuert Garritsz van Nijkerkck, soldaet onder hopman Maarten Heerkis ende Goerthen Harmens van Quadijck. Het 3e bodt
05-06-1580 Wijggher Dricksz ende sijberich Frecks samen woonende Noorderbijdijck. Het 3e bodt
05-06-1580 Pieter Claesz ende Aeff Meijnerts samen woonende in die Noorderbijdijck. Het 3e bodt
12-06-1580 Garrit Garritsz van Amsterdam buiten die Westerpoort ende Floortgen Hendricks in die Westerstraet. Het 3e bodt
19-06-1580 Hendrick Hendricksz van Amersfoort ende Evere Boenerts van Ghabeeck in het landt van Gulijck. Het 3e bodt
19-06-1580 Ige Sijmonsz ut Vrieslandt, soldaet onder hopman Maarten Heerkis ende Trijnthen Dricks ut die Lemmer. Het 1e bodt [bruid en bruidegom overleden]
19-06-1580 Sijvert Roemersz op die Nijedijck ende Mijncke Cornelis op die Karnmelcksluis. Het 3e bodt
26-06-1580 Pieter Nansz op Noorderbijdijck ende Neel Jans. Het 3e bodt
26-06-1580 Pieter Iskesz ende Aecht Garrits woonende beijde op Nijedijck. Het 3e bodt
26-06-1580 Claes Claesz van Monickendam ende Neel Sijmons op die Breestraet. Het 3e bodt
03-07-1580 Pieter Cornelisz ende Dignum Jans samen woonende op ’t Westendt. Het 3e bodt
03-07-1580 Harme Jansz van Lubeck, soldaet onder vandel van Wijngert ende Geert Barens van Franecker. Het 3e bodt
03-07-1580 Pouvels Claesz in Moeijkemanssteijger ende Cornelis Thonis op die Melckmarckt. Het 3e bodt
10-07-1580 Pieter Dricksz ende Luijdu Sijmons met ordinantsij van burgemeijsters.
17-07-1580 Pouwels Tijsz ende Griet Isbrants samen woonende op die Vijssersdijck. Het 3e bodt
17-07-1580 Sijmon Jansz, predikant in Bovencarspel ende Huiert Barens van Alcmaer. Het 3e bodt
24-07-1580 Lambert Hendricksz van Naerden ende Reijer Harpas op Venedij. Het 3e bodt
31-07-1580 Jan Bartolsz van Egmondt ende Alijdt Garrits van Tessel samen woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt
07-08-1580 Bartel Albertsz ut Emdenlandt ende Geerthen Reijners achter die Westerkarck. Het 3e bodt
07-08-1580 Tijs Bartelsz ut Vrieslandt ende Janthen Sijwaerts van Amsterdam achter die Westerkarck. Het 3e bodt
14-08-1580 Pieter Jansz van Oostsanen, soldaet onder hopman Poelgeest ende Sara Gijsberts op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
21-08-1580 Jan Jansz van Amsterdam, soldaet onder hopman Gijs Bottenga te Sloten ende Lijesbet Hessels in ’t Monickenklooster. Het 3e bodt
21-08-1580 Gerardt Hendricksz van Haerlem, soldaet onder hopman Poelgeest ende Nancke Isbrants op de Carnmelcksluis. Het 3e bodt
28-08-1580 Cleijs Popesz ende Wijllem Jans samen woonende bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
04-09-1580 Claes C;aesz van Hooren ende Trijn Cornelis van Haerlem samen woonende op die Breestraet. Het 3e bodt
04-09-1580 Pieter Harcsz op die Rijedijck ende Joost Aeriaens op die Havendijck. Het 3e bodt
11-09-1580 Wijllem Cornelisz ende Nelle Claes beijde van Egmondt woonende op die Breestraet. Het 3e bodt
11-09-1580 Frans Jansz Trunck, soldaet onder hopman Poelgeest ende Hille Pieters in Harckesteijger. Het 3e bodt
18-09-1580 Harme Garritsz bij die Suijderkarck ende Dieu Jans op die Vijsserchdijck. Het 3e bodt
18-09-1580 Gerrit Evertsz van Scoonhoven, soldaet onder hopman Poelgeest ende Eva Jans van Delft. Het 3e bodt
18-09-1580 Sijmon Tonisz van Campen, soldaet onder hopman Poelgeest ende Geertgen Garrits van Campen. Het 3e bodt
25-09-1580 Lambert Tijmens op die Rijedijck ende Griet Garrits op die Vriesschemarckt. Het 3e bodt
25-09-1580 Garbrabt Sakesz ut Vrieslandt ende Dieu Geerloefs in Annemoersteijger. Het 3e bodt
25-09-1580 Hans Sijmonsz, soldaet onder hopman Poelgeest ende Meijnu Isbrants op die Rijedijck. Het 3e bodt
02-10-1580 Philips Fransz ende Drick Jans samen woonende op Westerkarckhoof. Het 3e bodt
09-10-1580 Marten Gerritsz van de Goua [Gouda] ende Jacobgen Dricks achter die Westerkarck. Het 3e bodt
16-10-1580 Claes Cornelisz ende Acktijn Goverts samen woonende opdie Vijssersdijck. Het 3e bodt
16-10-1580 Sijbrant Hendricksz, apotheker ende Hillegont Reijners van Amsterdam. Het 3e bodt. Getrouwt te Amsterdam
23-10-1580 Sijmon Mieskesz van Macum in Vrieslandt ende Em Douwes op Noordendt. Het 3e bodt
23-10-1580 Jan Hendricksz van Swol woonende bij die Kraen ende Folker Harckes ut Vrieslant. Het 3e bodt
30-10-1580 Ariaen Jaspersz in die Westerstraet ende Anne Jochgums op die Vriesche Marckt. Het 3e bodt
06-11-1580 Wijllem Thonisz, soldaet onder hopman Faekel van Wijngert ende Griet jans van Emden. Het 3e bodt
06-11-1580 Jan Cornelisz in die Breestraet ende Hille Thonis in die Westerstraet. Het 3e bodt
13-11-1580 Drick Garritsz woonende op Suijdendt ende Aeff Olferts op die Karnmelcksluis. Het 3e bodt
20-11-1580 Hendrick Traecsz ut Vrieslandt woonende in Harckesteijger ende Joucke Pieters op die Karnmelcksluis. Het 3e bodt
20-11-1580 Sijbrant Douvesz ut Vrieslandt ende Angeniet Jochgums samen woonende in die Peperstraet. Het 3e bodt
20-11-1580 Jan Meijnaertsz achter het Groote Scool ende Dieu Cornelis op die Breestraet. Het 3e bodt
20-11-1580 Douwe Huijgensz van Sneeck ende Griet Pouwels van Haerlem. Het 3e bodt
20-11-1580 Jacob Garbensz ut Hoechkarspel ende Garben Garbens ut Westendt. Het 3e bodt
20-11-1580 Davidt Hendricksz in Annemoersteijger ende Jouck Nannis op die Oude Doelen. Het 3e bodt
27-11-1580 Pieter Olfertsz ende Trijn Arens samen woonende op Suijdendt. Het 3e bodt
27-11-1580 Jan Jansz op die Vriesche Marckt ende Griet Barens op die Lage Havendijck. Het 3e bodt
27-11-1580 Wijnke Dricksz van Stavoren ende Trijn Jans beijde woonende op Noordeindt. Het 3e bodt
27-11-1580 Luijthen Sijmson op Suijdendt ende Teert Farbens opdie Breestraet. Het 3e bodt
27-11-1580 Drick Jacobsz op die Rijedijck ende Eijdt Rijnkes op die Vissersdijck. Het 3e bodt
04-12-1580 Wijllem Cornelisz in die Niewe Doelen ende Marij Thonis in die Westerstraet. Het 3e bodt
04-12-1580 Douve Douvesz op die Meckmarckt ende Trijn Harmes opdie Rijedijck. Het 3e bodt
04-12-1580 Drick Claesz opdie Carnmelcksluis ende Marij Garris op die Dijck. Het 3e bodt
04-12-1580 Douve Frecksz opdie Rijedijck ende Cornelis Wijllems in Panckraetstraet. Het 3e bodt
11-12-1580 Albert Poppesz op die Havendijck ende Aeff Pieters. Het 3e bodt
11-12-1580 Garbrant Jansz, soldaet onder hopman Werson ende Goert Baukes in Annemoersteijger. Het 3e bodt
11-12-1580 Jan Roetkersz van Blijkerck, soldaet onder hopman Gherson ende Hille Dricks. Het 3e bodt
11-12-1580 Jan Jansz van Stavoren in die Oude Doelen ende Aeff Douves van Stavoren. Het 3e bodt
11-12-1580 Thonis Sijpkes van Stavoren woonende op die Rijedijck ende Eenert Meijnaerts ock ut stavoren. Het 3e bodt
11-12-1580 Jan Fransoes van Parijs, soldaet onder Wijnghert Vaedel ende Anne Jans van Medemblick. Het 3e bodt
11-12-1580 Jan Jansz van Lansmeer ende Anne Jans samen woonende in die Varkenstraet. Het 3e bodt
11-12-1580 Floris Isbrantsz bij die Kraen ende Mincke Fraens op die havendijck. Het 3e bodt
11-12-1580 Sijpriaen, die luijtenhandt van Pater Nooster vadel die is toe Alcmaer geboden ende hier getraut  [naam van bruid niet vermeld]
18-12-1580 Jan Thijsz woonde tot Venhuijsen ende Anne Jans op die Vismarckt. Het 3e bodt
18-12-1580 Garrit Jacobsz ende Cornelis Oughers samen woonende in die Peperstraet. Het 3e bodt
18-12-1580 Olfert Jansz op die Vijssersdick ende Pieter Pouwels op die Vissersdick. Het 3e bodt
25-12-1580 Jacob Jochumsz ende Geert Thonis samen woonende in Westendt. Het 3e bodt

 

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 20-10-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.