Enkhuzen Huwelijken Civiel 1577

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1577.

1577
Pieter Garbrantsz in die Peperstaet ende Griet Folkerts in de Peperstaet. Het 3e bodt
Jan Ariensz  in Brasserssteijger ende IJde Suiskis op Noordeijnde. Het 3e bodt.
Pieter Jansz op Suijdeijnde in die Breestraet ende Lijsbet Pieters in die Westerstraet. Het 3e bodt
Jan Claes van Egmondt ende Reijnu Pieters beijde woonachtig in de Peperstraet. Het 3e bodt
Folker Hendriksz ut Westende ende Alidt Cornelis ut Broeck. Het 3e bodt
Davit Claes van Lantsmeer ende Trijn Claes van Lantsmeer beijde woonachtig in Westend. Het 3e bodt
Matheus Mariavast van IJperen, soldaet onder hopman Jan Robert ende Catlijn de Bacs van IJperen. Het 3e bodt
Cornelis Jorijsz ende Meijnu Jans beijde woonachtig op die Noorder Havendijck. Het 3e bodt
Jan Harcksz in die Breestraet ende Sou Jans in die Peperstraet. Het 3e bodt
Rijnert Frecksz in die Varckenstraet ende Jacop Pieters op die Riedijk. Het 3e bodt
Sijbrant Martensz bij die Suderkarck ende Trijn Tonis in Moelenpadt. Het 3e bodt
Jan Hendricksz van Amsterdam ende Jannicken Jochems woonachtig in die Pactuijn
Broer Lockesz ende Alijdt Maerthens. Het 3e bodt
Willem Harmensz van Deventer bij die Prussemar ende Lijesbet Bartolus van Antwerpen. Het 3e bodt
Sijmon Dirksz op die Breestraet ende Lijesbet Jans in die Peperstraet. Het 3e bodt
Jan Cornelisz Bonner ende Meijnu Reijners ut Bovencarspel. Het 3e bodt
Pieter Martensz ein die Varckenstraet ende Anna Pieters in die Bresstraet. Het 3e bodt
Jan Claesz van Saedam ende Trijn Cornelis van Amsterdam woonende in Pompemakerssteijg
Tijs Wijllemsz Messelaer ende Enghel Sijmons in Grootebroeck. Het 3e bodt
Barent Jansz van Monickedam, soldaet onder hopman Jakob Crisst ende Anne Jans ut Groningherlant woonachtig achter die Westerkarck.
Dirck Maertensz van Sunterdorp ende Ludu Jans in Doofkessteijger. Het 3e bodt
Harcke Folkersz van Harlinghen, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Lijsbet Jans op die Breestraet. Het 3e bodt
Wijcke Groenestins  van Engelum ut Frieslant ende Hijck Oentgema van Bellicum. Het 3e bodt
Steeven Steevensz, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Meijns Dijrcks woonende op de Karmellickssluis. Het 3e bodt
Folker Olfertsz ende Wijckger Garrits butten die Suijderpoort. Het 3e bodt
Zeegher Meijnersz op die hoeck van die Doelesteijger ende Reijnst Barens in die Doelestraet. Het 3e bodt
Baucke Pieters, soldaet onder hopman Jacob Crijsstal ende Jannitjen Jochums van Lemmer woonende in die Jan Butterssteijger. Het 3e bodt
Wijpke Aelthisz van Groeninghen ende IJdt Ulfers, beijde woonachtig in de Harckesteijger. Het 3e bodt
Garbrant Dircksz van Lansmeer ende Griet Dircks samen woonende in Doofkessteijger. Het 3e bodt
Philep Claesz van Huijsduijnen ende Marij Claes in die Westerstraet. Het 3e bodt
Claes Jochemsz ende Marij Barens buten die Westerpoort. Het 3e bodt
Jan Jansz van s’Hertogenbosch ende Gijsberthen Willems van Nerden  [Naarden] beijde woonende in de Harckesteijger. Het 3e bodt
Folker Rijckesz achter die Westerkarck, soldaet onder Lenaert Frericks tot Hoorn ende Trijn Jans van Hoorn. het 3e bodt
Wijllem Mart.. van Muijden ende Maritgen Wijers in die Brassersteijger. Het 3e bodt
Joriaen Thonisz van Hamburgh ende Anne Harmens van Amsterdam. Het 3e bodt
Claes Jochemsz ende Marij Barens buten die Westerpoort. Het 3e bodt
Hendrick Jansz  in die ‘Swarte Scoen’ ende Griet Jans van Vollenhoef op die Breestraet in ‘Rijest Wapen’. Het 3e bodt
Jan Jacopsz  woenachtigh in die Varckenstraet ende Maritgen Jellis bij Stoeltjessteijger. Het 3e bodt
Homme Olckesz woenende achter die Westerkarck ende Geert Jacops ock bij die Westerkarck. Het 3e bodt
Hendrick Cornelisz van die Oldemarkt ende Imthen Gerritin die Karcksteijger. Het 3e bodt
Pieter Jansz van der Burgh woonende op die Breestraet ende Magdalene Francke van Bleijswijck. Het 3e bodt
Wijllem Jansz ende Pieter Nannes beijde woonachtigh in Harckesteijger. Het 3e bodt
Jacop Jansz in die Westerstraet ende Jacop Jans op Sijbrantsdijck. Het 3e bodt
Pieter Pietersz ende Griet Meijnaert, beijde woonachtigh buijten de Noordepoort. Het 3e bodt
Albert Gerritsz van Emden ende Alidt Claes van Leijden, beijde woonachtigh in Harckesteijger. Het 3e bodt
Jan Jakobsz, soldaet onder hopman Jakob Kristal ende Trijn Jellis achter die Westerkarck. Het 3e bodt
Hendrick Ristgers ut het lant van Cleve op die Noorderhavendijck ende Marichen Alberts van Steenwijck op die Noorderhavendijck. Het 3e bodt
Jacop Claesz woonachtigh in die Westerstraet ende Trijn Jacops woonachtigh op die Havendijck. Het 3e bodt
Joris Maertensz van Scotlant op die Havendijck ende Marij Garbrants van Bijl ut Frieslant ock op die Havendijck. Het 3e bodt
Mr. Jacop Claesz in die Westerstraet ende Trijn Jacobs. Het 3e bodt
Sijmon Jacops van Boecksloot ende Trijn Lammers van Oostsaen. Het 3e bodt
Jan Jansz van Boecksloot ende Pieter Jacops van Lantsmeer in Westendt. Het 3e bodt
Pieter Cornelisz van Oostsanen in Westendt ende Dieuwer Maertens in Westendt. Het 3e bodt
Eijber Wijchensz van Vollenhoef wonende in die Varckenstraet ende Anne Oedsers ock in die Varckenstraet. Het 3e bodt
Cornelis Jansz ende Lijsbet Arens woonende in Westeindt. Het 3e bodt
Hendrick Lodowijcsz op die Lage Havendijck ende Ariaentjen Claes van Rotterdam. Het 3e bodt
Claes Jansz uit die Cunre achter die Westerkarck ende Fokel Bauckes ock achter die Westerkarck. Het 3e bodt
Hendrick Hendriksz van Meppel, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Anne Luberts van Elburg wonende op die Nieuwstraet achter die Valck. Het 3e bodt
Garrit Hendricksz van Vianen, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Stijnthen Jans van Gorichum wonende op die Breestraet. Het 3e bodt
Hendrick Jansz ende Jacop Jans woonachtigh achter die Westerkarck. Het 3e bodt
Cornelis Jacopsz bij die Westerpoort ende Anne Barens van Schagen op die Breestraet. Het 3e bodt
Harmen Ariensz van Medemblick, soldaet onder hopman Jakob Kristal ende Trijn Jans van Amsterdam op die Breestraet in ’t Vergulden Vlies’. Het 3e bodt
Hendrick Jansz ende Jacop Jans woenachtigh achter die Westerkarck. Het 3e bodt
Moses Jansz,soldaet onder hopman Jakob Crijstal ende Anne Nannesvan Alcmaer op die Breestraet over het stathuis. Het 3e bodt
Josse Sij
 [doorgehaald] in Craelsteijger ende Baef Lanaerts van Amsterdam. Het 3e bodt
Sieuert Gelisz van Gendt wonende op die Vijsschersdijck ende Lowijse Jans ock op die Vijsschersdijck. Het 3e bodt
Cornelis Jansz op die Doelen ende Femme Jansock op die Doelen. Het 3e bodt
Cornelis Jansz van Harlingen ende Anne Garritsvan Utrecht wonende in die Varckenstraet. Het 3e bodt
Folker Jansz, seijlemacker op Suijdeindt ende Sijbrant Sijbrants in de Westerstraet. Het 3e bodt
Abraham Arensz van Amsterdam ende Marithen Pieters beijde wonende in t Westendt. Het 3e bodt
Nooske Sijnensz van Smallerberg in Vrieslant ende Maritge Pieters van Oudewater wonende op die Oude Doelen. Het 3e bodt
Jan jansz van Nijenhuijs, soldaet onder hopman Jakob Cristel ende Aeltjen Brunis van Essen wonende op Suijdtende. Het 3e bodt
Tonijs Jansz ende Heerke Bartolus ut Frieslant woonede op dat Westerkarckhoef in Gorkomshuijs. Het 3e bodt
Jacop Wijbrantsz van Medemblick, soldaet onder hopman Jacob Crijstal ende Neelthen Crijnijs uijt Den Hage woonachtig in Kijfsteijger. Het 3e bodt
Pauwels Jansz van Bloswart op Noordeinde ende Cornelis Sijmons op Noordeinde. Het 3e bodt
Heert Jansz on Suider Clooster ende Neel Claes van Slooterdick. Het 3e bodt
Barent Janszoon uijt die Drendt ende Grietgen Huijgens van Catwijck. Het 3e bodt
Sipke Cornelisz in Harckesteijger ende Sol Cornelis bij die Westerbrug. Het 3e bodt
Augustijn Jansz van Elburg ende Ludu Wijllems in ’t Zeepaart’ op t Noordendt. Het 3e bodt
Cornelis Gjsbertsz op die Carnmelcksluis ende Anne Pieters op die Nieuwedijck. Het 3e bodt.
Pieter Reijnersz van Franicker ende Geert Claes van Amsterdam beijde woonachtig in Brassersteijger. Het 3e bodt
Jan Jansz van Amsterdam op die Nieuwedijck ende Geert Aerians op die Nieuwedijck. Het 3e bodt
Jan Joostsz van Amsterdam wonende op die Laaghe Havendijck ende Anne Cornelis. Het 3e bodt
Jacop Pouwelsz van Emden woonende in die Comenstraet ende Marijcken Hendricks van Hoorn. het 3e bodt.
Tijs Bartolomeusz op die Visschersdijck ende Swaen Jans. Het 3e bodt
Claes Thoenisz van Grooningen ende Claes Thoenis achter die Suijderkarck. Het 3e bodt
Harmen Pietersz op Noordeinde ende Swaen Jacobs bij die Westerpoort. Het 3e bodt
Thonis Jelisz van Dordrecht ende Marij Jacops van Der Gou [Gouda?] Het 3e bodt
Wouter Crijnsz, soldaet onder hopman Jacob Crijstal ende Stijn Jans op Noordende. Het 3e bodt
Jacop Jansz van Vlijlant ende Trijn Albers op Suijdende. Het 3e bodt
Sijmon Wesselsz bij die Nije Doelen ende Dijen Hijlebrans van achter bij het oude Provenhuis. Het 3e bodt
Pieter Freecsz opdie Karmelksluis ende Saeere Thoenis op Dijk. Het 3e bodt
Jan Aeltijsz op die Dijk en Lijesbet Jans op Dijk. Het 3e bodt
Jan Gerritsz ende Dijen Gerrist. Het 3e bodt
Tijmon Wijllemsz van Lijmmen op die Havendijck ende Cornelis Sijwers op die Havendijck. Het 3e bodt
Bastiaen Hendricksz van Amsterdam op die Breestraet ende Machtelt Martens van Huis ter Hardt. Het 3e bodt
Jan Wesselsz achter het groote school ende Trijn Harmensin sticht van Monster. Het 3e bodt
Pieter Dircksz woonachtig bij die Westerbrug ende Reijnu Tonis woonachtig in die Westerstraet. Het 3e bodt.
Cornelis Jansz van Alckmaer ende Jidthen Zacherias op die Dijk. Het 3e bodt
Jan Ockers van Hoorn ende Weijntken Jans woonachtig op Suijdend. Het 3e bodt
Jan Pietersz van Westsaen in de Siujder Clooster ende Thijs Gerrits van Hoorn. het 3e bodt
Robert Waes ut Engelant, soldaet onder hopman Jacob Crystal ende Freijssche Roeloffs van Deventer woonende op die Carnmelksluis. Het 3e bodt
Wimmer Jansz op die Oude Doelen ende Drick Jans in die Westerstraet. Het 3e bodt
Gerrit Jansz van Crommenije achter die Westerkarck ende Liesbet Jacobs achter die Westerkarck. Het 3e bodt
Jan Jansz, cuijper op die Reidijck  ende Anne Willems ock op die Riedijck. Het 3e bodt
Sijmon Martensz van Medemblick, soldaet onder hopman Jacob Crystal ende Brecht Pieters van West Sardam op die Dijk. Het 3e bodt
Pieter Christiaensz, soldaet onder hopman Hoegema ende Pieter Jans van Wirdum Vrieslant op die Havendijck in ‘die Oven’. Het 3e bodt
Cornelis Clemensz van Egmont Binnen, soldaet onder hopman Jan Robbert ende Alidt Leijs van Campen woonachtig op die Havendijck. Het 3e bodt
Baert Evertsz van Wormer ende Aef Pieters van Wormer woonende in Brassersteijger. Het 3e bodt
Cornelis Jansz op Broeckerhaven ende Jan Wijllems op die Havendijck. Het 3e bodt
Frerick Reijnersz predicant in Venhuijsen ende Jannitjen Hendrics op die Havendijck. Het 3e bodt
Laurens Steevens van Alcmaer woonende op die varckenstraet ende Trijn Jacops van Amsterdam woonende op die Vijsmarkt. Het 3e bodt
Ollebrant Jacopsz van Amsterdam woonende op die Vijsmarkt ende Im Dircks van Hoorn woonende op die Vijsmarkt. Het 3e bodt
Sijmon Jansz op die Melcmarkt ende Foeck Jans op t Suijdende in ‘den Eenhoeren’. Het 3e bodt
Andries Jacobsz van Alcmaer, soldaet onder hopman Jacob Crystal ende Stijnthen Jans van Vollenhoef bij die Nieuwe Doelen. Het 3e bodt
Tijs Govertsz van Terschellingk  ende Geert Outhers van Edam woonende in de Molenpat. Het 3e bodt
Jacop Zeegers in die Brasserstraet ende Welmet Jans in Brasserstraet. Het 3e bodt
Foppe Stoffelsz bij die Nije Doelen ende Anne Jans van Embdem bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
Cornelis Dirricksz woonende op die Riedijck ende Brecht Pouwels op die Vijsmarckt. Het 3e bodt
Jacop Wijbesz, soldaet onder hopman Jacob Crystal ende Alidt Evers van Haerlem bij die Nieuwe Doelen. Het 3e bodt
Claes Ariaensz van Ostsanen op die Vissersdijck ende Alidt Lamberts van Hattum op die Dijck. Het 3e bodt
Claes Pietersz in Pancraesstraet ende Reijnu Dircks op die Nieuwstraet. Het 3e bodt
Sijmon Jansz van Ostfrieslant op die Havendijck in Hardewijck ende Riedu Tijmis van die Oude Lemmer bij den Monickeclooster. Het 3e bodt
Lambert Isbrantsz in die Peperstraet ende Ebel Cornelis op die Melcmarckt. Het 3e bodt.
Freeck Ariaensz in Pancraetstraet ende Aef Isbrants in die Karcksteijger. Het 3e bodt
Barent Pietersz van Suijderwoude ende Marij Jans op die Breestraet in die ‘Barcghe Vissen’. Het 3e bodt
Claes Jansz van Dorickedam ende Suster Arijaens woonende in die Westerstraet. Het 1e bodt
Pieter Hendricksz in Comen Freecksteijger ende Eefke Jans op die Noorderhavendijck. Het 3e bodt.
Cornelis Gerritsz op die Dijck ende Griet Thonis . het 3e bodt
Albert Outgersz op die Havendijck ende Aef Luijtgens in die Westerstraet. Het 3e bodt
Gerrit Meijnaertsz op die Havendijck ende Trijn Dic op die Vissersdijck. Het 3e bodt
Eijsbrant Zeghersz op die Vissersdijck ende Pieter Meijnerts. Het 3e bodt
Jan Pietersz van Alkmaer woonende op die Nije Dijck ende Neel Frericks ock op die Nije Dijck. Het 3e bodt
Willem Jansz op die Vijssersdijck ende Joris Joris op die Vijjsersdijck. Het 3e bodt
Therrick Jansz van Sneeck in Harckesteijger ende Trijn Sijsts in Harckesteijger. Het 3e bodt
Jan Hendricksz op ‘t Suijderkarckhof ende Anne Jans in Jan Sloetsteijger. Het 3e bodt
Gerrit Jacobsz op die Riedijck ende Ariaen Jacobs op die Melcmarckt. Het 3e bodt
Outger Freecksz in die Varckenstraet ende Im Claes in die Westerstraet. Het 3e bodt
Jan Cornelis van Aemsfoort, soldaet onde hopman Hans Bom ende Auck Attis dienstmaagt van Hans Bom. Het 3e bodt
Jan Heijnsz in die Westerstraet ende Liesbet Jans in die Westerstraet. Het 3e bodt
Dirck Isbrantsz van Wieringen ende Dieu Jans bij die Westerbrug. Het 3e bodt
Isbrant Garbrantsz ende Trijn Siewerts samen woonende op die Havendijck. Het 3e bodt
Thewis Jansz in Westendt ende Folku Isbrants van Spanbroeck. Het 3e bodt
Wijllem Aeriaensz van Buicksloot woonende bij de Noorderpoort ende Niese Jacobs van Buicksloot. Het 3e bodt
Jan Harmensz van Bremen bij het Monickenclooster ende Geert Lamberts van Campen bij het Provenhuijs. Het 3e bodt
Pieter Dircksz van Blije ut Vrieslant woonachtig op Noordendt ende Meijnu Ipes ut Vrieslant woonachtig op die Havendijck. Het 3e bodt
Pieter Reijnersz op die Rijdijck ende Wen Claes opdie Rijdijck.het 3e bodt
Marten Gerritsz bij die Suderkarck ende Neel Claes. Het 3e bodt
Doemas Ariaensz van Schiedam ende Marij Cornelis in die ‘Roode Mollen’. Het 3e bodt
Gerrit Evertsz op die Breestraet ende Neel Jans bij die Noorder Mollen. Het 3e bodt
Stoffel Jansz van Embden ende Barbar Wijlems samen op die Noorder Bolwerck. Het 3e bodt
Reijer Jansz in die Doelesteijger ende Wijnen Pieters in Westendt. Het 3e bodt
Remert Tijmensz van Broeck in Vrieslant ende Aethen Anskens van Stavoren. Het 3e bodt
Jan Sijmonsz van Westsanen ende Neel Wijllems van Amsterdam op die Breestraet. Het 3e bodt
Steven Pietersz achter de Westerkarck ende Anne Ruelof in die Westerstraet. Het 3e bodt
Harme Jacobsz op die Oude Doelen ende Alijdt Baerens in die Harckesteijger. Het 3e bodt
Heere Jansz op die Breestraet ende Jan Wijllems op die Carnmelcksluijs. Het 3e bodt
Pieter Jansz van Sijnt Ubis [Setubal, Portugal] ende Anne Wijllems op die Carnmelcksluijs. Het 3e bodt
Huijge Sijmonsz op die Carnmelcksluis ende Harme Sijmons op Noordendt. Het 3e bodt
Jacob Gosensz op die Rijdijck ende Alijdt Jans in Jan Ottessteijger. Het 3e bodt
Wijnthen Claesz van Emden bij die Nieuwe Dijck ende Jacob Cornelis van Leek. Het 3e bodt
Luithen Pietersz bij die Nieuwe Dijck ende Griet Meijnaerts opdie Carnmelksluis. Het 3e bodt
Garbrant Isbrantsz op die Havendijck endeCornelis Ariaens op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
Harme van Breijl op die Melcmarckt ende Marij Gijberts van Raroop [Ransdorp]. Het 3e bodt
Garbrant Folkersz op die Carnmelcksluis ende Griet Jans op die Lage Havendijck. Het 3e bodt
Garrit Barentsz, soldaet onder hopman Hans Bungs  ende Trijn Cornelis ut Beverwijk. Het 3e bodt
Jan Wijggersz in Westendt ende Griet Freecks in die Westyerstraet. Het 3e bodt
Jacob Willemsz op die Vijssersdijck ende Thonis Seeghers op die Dijck. Het 3e bodt
Bouwen Dueckesz ut Vrieslant ende Thiedt Abbis van Roerthuisen. Het 3e bodt
Jan Arijsz ende Trijn Jans beijden woonachtig op die Havendijck. Het 3e bodt
Pieter Jansz op die Rijdijck ende Meinu Jacobs op die Carnemelksluis. Het 3e bodt
Jan zoon van Busse  in Feijtenshoef ende Gerthen Erberts van Franeker. Het 3e bodt
Jacob Offbrantsz cuijper ende Sijmon Harckes beijde woonende in die Karcksteijger.het 3e bodt
Jan Nansz op die Riedijck ende Folku Freecks in die Westerstraet. Het 3e bodt
Cornelis Jansz van Amsterdam ende Griet Jacobs Buicksloot bij die Doelen. Het 3e bodt
Isbrant Jansz van Amsterdam op die Lage Havendijck ende Digum Jans van Amsterdam. Het 3e bodt
Micheel Jansz van Emden bij die Westerbrug ende Trijn Cornelis bij die Westerbrug. Het 3e bodt
Pieter Douwesz van Franicker op die Vijssersdijck ende Trijn Scheltes van Voorburg op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt.
Michiel Jans van Embden bij die Westerbrug  ende Trijn Cornelis bij die Westerbrug. Het 3e bodt
Pieter Douwesz van Franicker op die Vijssersdijck ende Trijn Scheltes van Workum op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
Pieter Wiggersz bij die Westerbrug ende Neel Cornelis bij die Westerbrug. Het 3e bodt
Jan Jansz van Werden, soldaet onder hopman Hans Bumge ende Guert Hendrics van Meldam in Harckesteijger. Het 3e bodt
Wijllem Claesz bij die Niewe Doelen ende Rincke Sijmons bij die Niewe Doelen. Het 3e bodt
Drick Sijmonsz op Noordendt ende Reijnu Jacobs in Stoeltjessteijger. Het 3e bodt
Thijs Jansz van Campen op die Lage Havendijck ende Janthen Claes van Campen op die Lage Havendijck. Het 3e bodt
Aucke Albertsz van Worckum ende Alijdt Luijtges beijde woonachtig in die Varkenstraet. Het 3e bodt
Juriaen Jansz van Maestricht, soldaet onder hopman Hans Bonne ende Janthen Reijers van Amsterdam woonende in Packhuis. Het 3e bodt
Jacob Jansz over die Westerbrug ende Trijn Harckes op die Vijssersdijck. Het 3e bodt
Ellert Frericks van Amsterdam op die Breestraet ende Aef Cornelis buiten die poort. Het 3e bodt
Jan Claesz op ‘t Noorendt ende Lubbrech Claes op ’t Noordendt. Het 3e bodt
Cornelis Meijnertsz van Weesp ende Trijn Karsten van Amsterdam. Het 3e bodt
Jan Jansz van Vlielant op die Vijssersdijck ende Jouke Andries van Sneeck in die Carnmelcksluis. Het 3e bodt

Opmerkingen:

  • Voor de eerste jaren staan geen datums vermeld, alleen het jaartal.
  • Steijger lokale naam voor Steeg.
Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 20-10-2019

 

Bron:

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.