Enkhuizen Marriages 1643 – 1644

Share and Like

Marriages Civil 1653-1644

 

03-01-1643 Pieter Sijmonsz Cruijck woonende op Sint Jacobs Burghwal ende Trijntjen Pouwels op de Noorderhavendijck. Getrout den 18 januarij 1643 door Henricus.
03-01-1643 Willem Pietersz woonende in de Oolijslagerspoort ende Aeltjen Jans in de Botstraet. Getrout den 18 januarij 1643.
03-01-1643 Meijnert Barensz ende Gerritjen Claes woonende beijde in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 18 januarij 1643.
03-01-1643 Jacob Tuenisz woonende op die Suijder Havendijck ende Jimtjen Tijs in de Toorenstraet. Getrout den 18 januarij 1643.
03-01-1643 Jan Adriaensz Toom woonende op die Nieuwe Haven ende Geesjen Claes in ’t Wester Clooster, het 3e gebodt. Getrout den 25 januarij 1643 door Isaacus.
03-01-1643 Jan Olfertsz woonende in ’t Molenpadt ende Aeltjen Willems op die Breestraet. Getrout den 18 januarij 1643.
03-01-1643 Jan Ricketsz uijt die Eijder en Griet Jans woonende beijde buijten die Noorderpoort, het 3e gebodt.
03-01-1643 Jan Dirckxsz ende Liesbet Sieuwerts woonende beijde buijten die Noorderpoort. Getrout den 18 januarij 1643.
03-01-1643 Adriaen Barensz woonende op Sint Jacobs Burghwal ende Trijntjen Sijmons op die Suijder Boerevaert. Getrout den 18 januarij 1643.
03-01-1643 Heertjen Cornelisz ende Geertjen Willems woonende beijde in ’t Westeijnde. Op het statshuijs.
10-01-1643 Pieter Gerritsz Waddingh woonende op de Hooghstraet ende Grietjen Windels in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 25 januarij 1643 door Isaacus.
10-01-1643 Barent Roelifsz ende Sanderijn Claes woonende beijde in de Prinsestraet. Getrout den 25 januarij 1643.
10-01-1643 Andries Pietersz van Luijclstat ende Claesjen Jans woonende beijde op het Noordt. Getrout den 25 januarij 1643.
10-01-1643 Jan Harmansz woonende op die Karnemelcksluijs ende Geertjen Pieters in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 25 januarij 1643.
10-01-1643 Jan Willemsz woonende in de Molenstraet ende Belij Jaspers op die Nieuwedijck. Getrout den 25 januarij 1643.
10-01-1643 Jan Pietersz woonende in die Toorenstraet ende Annetjen Pieters woonende tot Edam, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Edam te trouwen 1643.
10-01-1643 Lourens Jansz ende Sijbrich Hendrickx woonende beijde op die Nieuwe Marckt. Getrout den 25 januarij 1643.
10-01-1643 Sijmoon Reijnersz woonende op die Oude Doele ende Annetjen Sijtjes in de Vrijdum. Getrout den 25 januarij 1643.
17-01-1643 Willem Pietersz de Jonghe in de Langebrughsteijger ende Grietjen Freeckx op die Breestraet. Getrout den 1 februarij 1643 door Abramus.
17-01-1643 Jan Ensz woonende in ’t Molenpat ende Gerritjen Heijndrickx op die Suijder Havendijck. Getrout den 1 februarij 1643.
17-01-1643 Andries Jansz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Stijntjen Pieters in de Oude Harckesteijger. Getrout den 1 februarij 1643.
17-01-1643 Tuenis Lammertsz woonende in de Molenstraet ende Voeckjen Jacobs op het Hoornse Veer. Getrout den 1 februrij 1643.
17-01-1643 Meijnert Jacobsz op die Nieuwedijck ende Annetje Gerrits van Boort woonende in de Hooghstraet. Getrout den 1 februarij 1643.
17-01-1643 Claes Farmersz woonende bij die Noordermolen ende Trijn Jacobs in de Oude Westerstraet. Getrout den 1 februarij 1643.
17-01-1643 Tomas Jansz woonende tot Delfsijl ende Liesbet Hendrickx in Moijkemanssteijger. Moeten bescheit toonen, het 3e gebodt, het bescheijt is gebleecken. Getrout den 17 februarij 1643 door Pippius.

 

17-01-1643 Albert IJffsz woonende in de Packtuijne ende Aeff Freecks op die Vissersdijck. Getrout den 1 februarij 1643.
17-01-1643 Hendrick Barensz woonende op die Nieuwe Rijedijck ende Trijntjen Dirckx in de Packtuijne. Getrout den 1 februarij 1643.
17-01-1643 Albert Hendricksz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Pietermoer Dircx bij Heeris Taenhuijs. Getrout den 1 februarij 1643.
17-01-1643 Gerrit Jansz woonende in de Nieuwe Molenstraet ende Grietjen Pieters op die Breestraet. Getrout den 1 februarij 1643.
17-01-1643 Meijnert Pietersz woonende in de Barndesteijger ende Anne Jans op die Karnemelcksluijs. Getrout den 1 februarij 1643.
24-01-1643 Pieter Pietersz woonende op die Oude Doele ende Jantjen Jans op die Vissersdijck. Getrout den 8 februarij 1643 door Vogelius.
24-01-1643 Cornelis Pietersz woonende op die Oude Doele ende Geertjen Giesberts meede op die Oude Doele. Getrout den 8 februarij 1643.
24-01-1643 Pieter Jansz woonende op die Breestraet ende Jannetjen Jans op die Suijder Hoogehavendijck. Getrout den 8 februarij 1643.
24-01-1643 Vreeck Gerritsz woonende in de Vieselstraet ende Acht Jans in de Tuijnstraet. Getrout den 8 februarij 1643.
24-01-1643 Cornelis Cornelisz ende Fockel Cornelis woonende beijde in ’t Westeijnde. Op het statshuijs.
24-01-1643 Hendrick Jansz woonende op die Karnemelcksluijs ende Marijtjen Tuenis in ’t Molenpat. Getrout den 8 februarij 1643.
24-01-1643 Jan Pietersz woonende op het Bolwarck ende Neeltjen Hendrickx in de Packtuijne. Op het statshuijs.
24-01-1643 Dirck Davitsz uijt Engelant ende Luijckemoer Jans woonende beijde op die Karnemelcksluijs. Getrout den 8 februarij 1643.
24-01-1643 Elkert Jansz woonende in ’t Westeijnde ende Brecht Dirckx in Bovencarspel. Op het statshuijs.
31-01-1643 Pieter Jansz woonende op het Bolwarck ende Anne Jans in Bovencarspel. Op het statshuijs.
31-01-1643 Hendrick Claesz woonende bij Heeris Taenhuijs ende Pietertjen jans op die Oude Doele. Getrout den 15 februarij 1643 door Pippius.
31-01-1643 Willem Rieuwertsz ende Anne Jans woonende beijde aen die Nieuwe Buijsehaven. Getrout den 15 februarij 1643.
07-02-1643 Jan Andriesz van Gottenburgh in Sweeden woonende bij die Oude Modderpomp ende Wijbrich Jans op die Noorder Boerevaert. Getrout den 22 februarij 1643 door Henricus.
14-02-1643 Jan Jansz woonende in de Peekelsteijger ende Liesbet Jans op die Oude Ossemarckt. Getrout den 1 martius 1643 door Isaacus.
14-02-1643 Andries Dirckxsz op die Oude Ossemarckt ende Lubrich Crins op die Oude Ossemarckt. Getrout den 1 martius 1643.
14-02-1643 Tuenis Farmersz woonende in die Wijdesteijger ende Machtel Barens in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 1 martius 1643.
14-02-1643 Jan Barensz woonende op het Noordteijnde van die Breestraet ende Anne Harmans in de Molsteijger. Getrout den 1 martius 1643.
14-02-1643 Jelle Gerritsz woonende buijten die Noorderpoort ende Aeff Pieters tot Broeckoordt, het 3e gebodt. Getrout den 31 martius 1643 door Henricus.
21-02-1643 Jan Jansz woonende op Veneedie ende Sijtjen Roelifs in de Baensteijger. Getrout den 8 martius 1643 door Abramus.
28-02-1643 Jacob Gerritsz woonende in Annemoersteijger ende Marij Jans in de Oude Harckesteijger. Getrout den 15 martius 1643 door Vogelius.

 

07-03-1643 Hendrick Heertsz woonende op die Oosterhaven ende Annetjen Jans meede op die Oosterhaven, het 3e gebodt. Getrout den 29 martius 1643 door Henricus.
07-03-1643 Jan Jansz woonende tot Enchuijsen in de Sint Niclaesstraet ende Niesjen Sijmons tot Monckedam, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Monckedam te trouwen 1643.
07-03-1643 Jan Jueriaensz Breegh woonende in de Oude Westerstraet ende Pietermoer Crijns op die Karnemelcksluijs. Getrout den 22 martius 1643 door Pippius.
14-03-1643 Jan Jansz ende Trijntjen Stoffels woonende beijde op Sijbrantsdijck. Getrout den 29 martius 1643 door Henricus.
14-03-1643 Jan Goosensz woonende op die Nieuwedijck ende Jantjen Lamberts in de Foelijsteiger. Getrout den 29 martius 1643.
14-03-1643 Willem Cornelisz woonende bij die Oude Gousboom ende Rijckjen Luijckas in de Oude Westerstraet. Getrout den 29 martius 1643.
14-03-1643 Mr. Pieter Tamesz woonende in de Cabbeljauwstraet ende Trijntjen Broers in de Hoghstraet. Getrout den 29 martius 1643.
14-03-1643 Jan Pietersz woonende in de Keete ende Brecht Volckers op die Vissersdijck. Getrout den 29 martius 1643.
21-03-1643 Jan Jansz woonende op die Nieuwedijck ende Anne Jans van Eertswouw woonende op het Suijd in de Bocht, het 3e gebodt. Getrout den 6 april 1643 door Henricus.
21-03-1643 Cornelis Coertsz van Huijer ende Claesjen Jans woonende beijde achter het Provenhuijs. Getrout den 5 april 1643 door Pippius.
28-03-1643 Willem Craest van Londen in Engelant woonende in ’t Clooster ende Josijntjen Willems achter die Westerkarck. Getrout den 12 april 1643 door Pippius.
28-03-1643 Hendrick Wiggersz woonende op die Noorder Havendijck ende Duijff Pieters Ruijters op die Karnemelcksluijs, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om op [onleesbaar] te trouwen 1643.
28-03-1643 Pouwels Jansz ende Hiresjen Querins woonende beijde op die Nieuwedijck. Getrout den 12 april 1643.
04-04-1643 Gerrit Jacobsz van Seeventer [thans Zevenaar] woonende tot Amsterdam ende Geertjen Alberts op die Suijder Havendijck, het 3e gebodt. Getrout den 28 april 1643 door Henricus.
04-04-1643 Harman Luijckesz woonende in de Waghstraet ende Sijmontjen Meijners in de Leelijsteijger. Getrout den 19 april 1643 door Abraham.
04-04-1643 Roelif Luijckasz ende Liesbet Jans woonende beijde in ’t Clooster. Getrout den 19 april 1643.
04-04-1643 Gerrit Jansz van Cap ende Barber Hendricks woonende beijde op Sint Jacobsburghwal. Getrout den 19 april 1643.
04-04-1643 IJsbrant Sijmonsz woonende bij Pietermoers Bargh ende Cornelisjen Cornelis in ’t Westeijnde, het 3e gebodt. Getrout den 26 april 1643 door Vogelius.
11-04-1643 Aren Plipsz woonende op die Breestraet ende Lubrich Claes in de Barndesteijger. Getrout den 26 april 1643 door Vogelius.
11-04-1643 Pieter Dirckx ende Griet Sieuwerts woonende beijde buijten die Noorderpoort, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in Hochkarspel te trouwen 1643.
11-04-1643 Dirck Jansz ende Trijn Jans woonende beijde in de Davijtstraet. Getrout den 26 april 1643.
11-04-1643 Adam Dirckxs woonende achter het Provenhuijs ende Marij Jacobs op die Oude Doele. Getrout den 26 april 1643.
11-04-1643 Jan van Darssart woonende tot Amsterdam ende Aeltjen Hoghlants op die Wierdijck. Op het statshuijs.
18-04-1643 Andries Pietersz van Swinsont [thans Svinesund, Noorwegen] woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Boelijntjen Jans in de Bagijnstraet. Getrout den 3 maijus 1643 door Pippius.

 

18-04-1643 Jan Robbertsz uijt Engelant woonende in de Ridderstraet ende Duijff Louws bij die Groote Craen. Getrout den 3 maijus 1643.
18-04-1643 Pieter Tjallis woonende op die Breestraet ende Engeltjen Splinters woonende bij het Giethuijs. Op het statshuijs.
18-04-1643 Mr. Coenraet Splinters woonende in ’t Giethuijs ende Neeltjen Tjallis woonende op die Breestraet. Op het statshuijs.
25-04-1643 Hans Tomasz van Huijer [thans Hojer, Denemarken] ende Margriet Hans woonende beijde op die Nieuwe Haven. Op het statshuijs.
25-04-1643 Ijsbrant Harcksz woonende in de Botstraet ende Aeffjen IJfsz buijten die Noorderpoort. Getrout den 10 maijus 1643 door Henricus.
02-05-1643 Harman Engelsz woonende op die Nieuwe Buijssehaven ende Trijn Tijmons op die Vissersdijck. Getrout den 17 maijus 1643 door Pippius.
02-05-1643 Claes Pietersz woonende in de Camanstraet ende Trijntjen Michiels op die Nieuwedijck. Getrout den 17 maijus 1643.
02-05-1643 Jan Jansz woonende op het Bollwarck ende Geert Jans op die Vissersdijck. Getrout den 17 maijus 1643.
02-05-1643 Jonas Asmusz ende Liesbet Pieters woonende beijde bij Heeris Taenhuijs. Getrout den 17 maijus 1643.
02-05-1652 Carst Harmansz woonende in ’t Wester Clooster ende Cornelisjen Reijmers achter die Westerkarck. Getrout den 17 maijus 1643.
02-05-1643 Jan Hendricksz van Kuelen ende Marij Alberts woonende beijde achter die Westerkarck. Getrout den 17 maijus 1643.
02-05-1643 Hendrick Jorisz woonende op die Nieuwestraet ende Claertjen Jans in de Oude Westerstraet. Getrout den 17 maijus 1643.
02-05-1643 Tijmon Pietersz woonende op die Vissersdijck ende Pietermoer Heertis op die Noorder Havendijck. Getrout den 17 maijus 1643.
09-05-1643 Rijcket Maertsz van Langesont [Langesund, Noorwegen] woonende bij die Wagens ende Jantjen Machiels op die Nieuwe Haven. Getrout den 24 maijus 1643 door Isaacus.
16-05-1643 Tjert Jacobsz ende Truijtjen Jans woonende beijde op het Noordt, het 3e gebodt. Getrout den 7 junij 1643 door Isaacus.
16-05-1643 Lambert Tamesz woonende bij die Overtoom ende Dieuwtjen Cornelis buijten die Noorderpoort. Getrout den 31 maijus 1643 door Henricus.
23-05-1643 Jacob Tijsz woonende op het Bollwarck ende Trijn Barens in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 7 junij 1643 door Isaacus.
23-05-1643 Jan Sandersz van Nieuwstat [Nysted, Denemarken] ende Claesjen Tuenijs woonende beijde aen die Keete. Getrout den 7 junij 1643.
30-05-1643 Maerten Cornelisz woonende bij die Noorder Molen ende Neeltjen Lamberts bij Heeris Taenhuijs. Betoogh gegeven om in de Broeck te trouwen den 1 junij 1643.
30-05-1643 Jan Tiel ende Griet Ariaens woonende beijde in de Corte Tuijnstraet. Op het statshuijs.
30-05-1643 Jan Meijnertsz van Selt [Sylt, Denemarken] woonende op die Nieuwedijck ende Marijtjen Minnes in de Oude Westerstraet. Getrout den 14 junij 1643 door Henricus.
30-05-1643 Jacob Arensz ende Antjen Arens woonende beijde op die Spaense Burghwal. Getrout den 14 junij 1643.
06-06-1643 Willem Jansz ende Elbrichjen Jans woonende beijde in de Baensteijger. Getrout den 21 junij 1643 door Abrahamus.
06-06-1643 Jan Arensz woonende op die Suijder Havendijck ende Tetjen Tijs in de Oude Harckesteijger, het 3e gebodt. Getrout den 6 augustus 1643 door Henricus.
06-06-1643 Jan Jansz ende Hillichjen Roelifs woonende beijde in de Roemeijnstraet, het 3e gebodt. Getrout den 23 augustus 1643 door Vogelius.
06-06-1643 Jacob Semsz woonende in de Harpstraet ende Dieuwertjen Frans op die Breestraet. Getrout den 21 junij 1643.

 

06-06-1643 Andries Jacobsz ende Stijntjen Tuenis woonende beijde in ’t Westeijnde, het 3e gebodt. Den 21 junij 1643 betoogh gegeven om op Texsel te trouwen.
13-06-1643 Jacob Jansz Heijmans woonende op die Karnemelcksluijs ende Aeltjen Maertens in de Bargervissteijger. Getrout den 28 junij 1643 door Abrahamus.
13-06-1643 Jacob Harckesz ende Reijnu Pouwels woonende beijde bij die Westerpoort. Getrout den 28 junij 1643.
13-06-1643 Haije Jansz woonende in de Oude westerstraet ende Geert Wouters bij Heeris taenhuijs. Getrout den 28 junij 1643.
20-06-1643 Claes Willemsz woonende in de Bagijnestraet ende Liesbet Pieters in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 5 julij 1643 door Henricus.
27-06-1643 Dirck Jansz woonende op die Vissersdijck ende Griet Pieters bij die Noorder molen. Getrout den 12 julij 1643 door Abrahamus.
27-06-1643 Egbert Seegersz woonende op die Breestraet ende Griet Jacobs bij die Nieuwe Hange. Op het stathuijs.
27-06-1643 Jan Stevensz ende Liesbet Duissaerts woonende beijde in ’t Slechtsteijgertje. Getrout den 12 junij 1643.
27-06-1643 Jan Tijsz woonende achter die Westerkarck ende Geertjen Bartels in de Sint Jansstraet. Getrout den 12 junij 1643.
04-07-1643 Hendrick Carstensz woonende op die Havendijck ende Trijntjen Claes bij het Arme huijs. Getrout den 19 julij 1643 door Henricus.
04-07-1643 Pieter Jansz woonende in de Sint Nijclaesstraet ende Marijtjen Hilckx bij die Noorder molen. Getrout den 19 julij 1643.
11-07-1643 Jan Hansz ende Juijdichjen Hendrickx woonende beijde in de Oude Harckesteijger, het 3e gebodt. Getrout den 28 julij 1643 door Vogelius.
11-07-1643 Harman Dirckx woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Trijn Everts in de Sint Jacobstraet. Getrout den 26 julij 1643 door Isaacus.
11-07-1643 Jueriaen Jansz woonende bij die Nieuwe Doele ende Teetjen Tames achter die Westerkarck. Getrout den 26 julij 1643.
18-07-1643 Willem Harcksz woonende in ’t Westeijnde ende Aeff Pieters bij die Overtoom. Getrout den 2 augustij 1643 door Henricus.
18-07-1643 Hendrick Huijtes Schipper van Enchuijsen woonende tot Enchuijsen ende Dirckjen Dircx tot Delfsijl in Emderlant, het 3e gebodt. Den 2 augustij 1643 betoogh gegeven om tot Delfsijl te trouwen.
18-07-1643 Pieter Tuenisz woonende in ’t Westerclooster ende Jantjen Jacobs in Stoeltjessteijger. Getrout den 2 augustij 1643.
18-07-1643 Pieter Jansz Stormer ende Jantjen Freeckx woonende beijde in de Davitstraet. Getrout den 2 augustij 1643.
18-07-1643 Meijnert Jansz uijt Oldenburgerlant ende Annetje Evers van Tonninge woonende beijde in de Blauwe Molensteijger. Getrout den 2 augustij 1643.
18-07-1643 Albert Evertsz woonende op die Nieuwe Buijsehaven ende Baessjen Claes in de Toorenstraet. Getrout den 2 augustij 1643.
25-07-1643 Baltisar Allevelt ende Barbar Harmans woonende beijde in de Oude Molenstraet. Getrout den 9 augustij 1643 door Vogelius.
25-07-1643 Jan Dircxsz woonende op die Nieuwedijck ende Trijntjen Sijbrants bij die Rosmolensbrugh, het 3e gebodt. Getrout den 16 augustij 1643 door Abrahamus.
25-07-1643 Harcke Lambertsz ende Annetjen Jans woonende beijde in de Doelesteijger, het 3e gebodt. Getrout den 16 augustij 1643.
25-07-1643 Jacob Vertelt woonende tot Schagen ende Edeltjen Blaeuhulckx woonende in de Packtuijne. Getrout den 9 augustij 1643 door Vogelius.
01-08-1643 Freeck Willemsz woonende in ’t Molenpadt ende Dieuwtjen Jans in de Doelesteijger. Getrout den 16 augustij 1643 door Abraham.

 

01-08-1643 Jan Feijkers van Warum woonende op die Noorder Havendijck ende Jantjen Hendrick in de Sint Niclaesstraet. Getrout den 16 augustij 1643.
08-08-1643 Pieter Freederickx woonende in de Prinsenstraet ende Marijtjen Pieters op die Breestraet. Den 23 augustij 1643 betoogh gegeven.
08-08-1643 Tijs Lausz woonende in Bovencarspel ende Cornelisjen Pieters in ’t Westeijnde. Op het stathuijs.
08-08-1643 Frans Hendricksz woonende op de Vijsmarckt ende Leentjen Rutgers op de Vissersdijck. Getrout den 23 augustij 1643.
08-08-1643 Elbert van Hameken woonende in Grootebroeck ende Lijntjen Meijnerts in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 23 augustij 1643.
15-08-1643 Meijnert Barentsz woonende bij die Oude Modderpomp ende Liesbet Hendrickx in de Packtuijne. Getrout den 30 augustij 1643 door Isaacus.
15-08-1643 Pieter Cornelisz woonende achter die Westerkarck ende Marijtjen Seegers op het Bollwarck. Getrout den 30 augustij 1643.
15-08-1643 Jan Hendricksz woonende tot Amsterdam ende Sijtjen Sijtjes op die Karnemelcksluijs, het 3e gebodt. Getrout den 27 october 1643 door Henricus.
15-08-1643 Andries Jansz woonende in ’t Apespel ende Teet Alerts op die Noorder havendijck, het 3e gebodt. Getrout den 14 februarij 1645 door Vogelius.
15-08-1643 Jan Jansz Schaff woonende in de Oude westerstraet ende Vroutjen Maskariers op die Noorder Boerevaert. Getrout den 30 augustij 1643 door Isaacus.
15-08-1643 Giesbert van Beresteijn woonende op die Wierdijck ende Hadewijna Beens tot Harlem. Op het stadthuijs.
22-08-1643 Reijner Cornelisz ende Trijn Jans woonende beijde in ’t westeijnde, het 3e gebodt. Getrout den 17 november 1643 door henricus.
29-08-1643 Sicke Jansz woonende bij die Oude Gousboom ende Im Cornelis over Heeris Taenhuijs. Getrout den 13 september 1643 door Isaacus.
29-08-1643 Wouter Jansz van Vollenhoof ende Luijtjen Adriaens woonende beijde in ’t Westerclooster, het 3e gebodt. Getrout den 27 november 1643.
29-08-1643 Goosen Jeroensz Sluijter van Hooren ende Reijnuw Pieters woonende beijde op die Oude Doele. Getrout den 19 september 1643.
29-08-1643 Engel Cornelisz Camp woonende in de Corte Tuijnstraet ende Annetjen Phlijps in de Peeperstraet. Getrout den 13 september 1643.
29-08-1643 Hilcke Doeijesz ende Liesbet Pieters woonende beijde op die Breestraet. Getrout den 13 september 1643.
29-08-1643 Jan Dircksz Croonenburgh van Casselt woonende bij die Hoornse Wagens ende Jacomijntjen Jans van Meeder wonent bij die Osseschuijeren. Getrout den 13 september 1643.
29-08-1643 Pieter Jansz woonende in die Oude Westerstraet ende Trijntjen Goosens tot Steenwijck, het 3e gebodt.
29-08-1643 Jacob Jaspersz woonende op die Karnemelcksluijs ende Griet Jans in Sint Jansstraet. Getrout den 13 september 1643.
05-09-1643 Maerten Freecksz Proost woonende in de Packtuijne ende Wijbrich Cornelis over Venedien. Getrout den 20 september 1643 door Pippius.
05-09-1643 Roelif Hendricksz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Marijtje Juerijaens in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 20 september 1643.
05-09-1643 Dirck Barensz van Enchuijsen woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Geertjen Pieters bij die Groote Craen. Getrout den 20 september 1643.
12-09-1643 Jan Tobijasz woonende in de Harpstraet ende Anne Jans in de Harpstraet. Getrout den 27 september 1643 door Vogelius.
12-09-1643 Pieter Adriaensz woonende in de Oude Westerstraet ende Jantjen Pieters in de Prinsestraet. Getrout den 27 september 1643.

 

12-09-1643 Jueriaen Hendricksz ende Hendrickjen Hendricks woonende beijde in de Reijsende Manesteijger. Getrout den 27 september 1643.
12-09-1643 Hendrick Wiggersz van Vrouwenburch [thans Frauenburg, DL] ende Helligjen Coerts van Grueningen woonende beijde in de Rooleeussteijger. Getrout den 4 october 1643 door Isaacus.
12-09-1643 Dirck Dirckxsz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Liesbet Pieters in de Peeckelsteijger. Getrout den 4 october 1643.
12-09-1643 Dirck Hendricksz woonende in de Sint Nijclaesstraet ende Dieuwtje Dirckx op de Karnemelcksluijs. Getrout den 4 october 1643.
12-09-1643 Jan Tamesz ende Niesjen Barens woonende beijde op die Oosterhaven, het 3e gebodt. Getrout den 8 october 1643 door Abrahamus.
12-09-1643 Claes Jansz ende Jantjen Mieuwes woonende beijde in de Nieuwe Molenstraet, het 3e gebodt. Getrout den 11 october 1643 door Henricus.
26-09-1643 Sijmen Tijsz van Hitlant ende Liesbet Pieters woonende beijde in ’t Clooster. Getrout den 11 october 1643 door Henricus.
26-09-1643 Garbrant Dirckxsz woonende in de Sluetelsteijger ende Sijbrich Wijbbis woonende in die Keete. Getrout den 11 october 1643.
03-10-1643 Jan Jacobsz Hen ende Geertjen Jans woonen beijde in de Baensteijger. Getrout den 18 october 1643 door Abraham.
03-10-1643 Meijnert Hendricksz woonende op die Karnemelcksluijs ende Meijnu jans tot Hooren. Getrout den 18 october 1643.
03-10-1643 Pauwel Pruijs, predicant tot Oostewoud ende Aeffjen Cornelis woonende op die Nieuwe Haven, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Oostwoud te trouwen den 18 october 1643.
03-10-1643 Albert Jacobsz van Noorwegen woonende bij die Wagens ende Bauck Pieters op die Karnemelcksluijs. Getrout den 18 october 1643.
03-10-1643 Willem Gerritsz ende Dieu Jans woonende beijde in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 18 october 1643.
03-10-1643 Jacob Gerritsz van Enchuijsen ende Trijntjen Claes woonen beijde bij die Groote Craen. Getrout den 18 october 1643.
10-10-1643 Dr. Samuel a Doriflaer, predicant tot Warvershoof, aldaer woonende, ende Hilletjen Pieters woonende op die Breestraet, het 3e gebodt. Getrout den 27 october 6143 door Henricus.
10-10-1643 Dirck Sijmonsz Clock woonende in de Tuijnstraet ende Cenu Cornelis in de Prinsestraet. Getrout den 25 october 1643 door Pippius.
10-10-1643 Lubbert Gerritsz woonende aen de Nieuwe hange ende Aeltjen Jans in ’t Westerclooster. Getrout den 25 october 1643.
10-10-1643 Jan Claesz woonende in de Davitstraet ende Anna Jans in de Romeijnstraet. Getrout den 25 october 1643.
10-10-1643 Dirck Dircksz woonende in de Peeperstraet ende Jannetjen Pieters in de Sint Niclaesstraet. Getrout den 25 october 1643.
10-10-1643 Jan Jansz van Breemen woonende op die Nieuwedijck ende Annetjen jans over die Nieuwe Marckt. Getrout den 25 october 1643.
10-10-1643 Pieter Pietersz woonende tot Grootebroeck ende Sij Luicjas in ’t Westeijnde, het 3e gebodt. Den 25 october 1643 betoogh gegeven om in Grootebroek te trouwen.
17-10-1643 Claes Willemsz woonende tot Monckedam ende Grietje Dirckx in Annemoersteijger. Den 2 november 1643 betoogh gegeven om tot Monckedam te trouwen.
24-10-1643 Jan Pietersz woonende op die Suijder Boerevaert ende Adriaentje Volckers in de Davitstraet. Getrout den 8 november 1643 door Vogelius.
24-10-1643 Tomas Freericksz woonende over die Nieuwe Marckt ende Maritjen Huijberts woonende tot Amsterdam. Getrout den 8 november 1643.

 

24-10-1643 Sijmon Heertjensz Dol woonende op die Nieuwe Haven ende Jans Abrahams in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 8 november.
24-10-1643 Dirck Allertsz woonende in de Annemoersteijger ende Trijn Jans in de Oude Harckesteijger. Getrout den 8 november 1643.
24-10-1643 Luijtjen Jellesz woonende in ’t Clooster ende Trijn Jacobs op die Vissersdijck. Op het statshuijs.
24-10-1643 Claes Allertsz woonende tot Hooren ende Heijltjen Wolfort van Henneclaer in de Nieuwe Westerstraet, het 3e gebodt. Betoog gegeven om in Lutjebroeck te trouwen den 8 november 1643.
31-10-1643 Jueriaen Pouwelsz woonende in de Oude Westerstraet ende Aeffjen Pieters bij die Corte Tuijnstraet. Getrout den 15 november 1643 door Henricus.
31-10-1643 Freeckdrick Sieuwertsz Laeckeman woonende op die Breestraet ende Aeffjen Frans op die Breestraet. Getrout den 15 november 1643.
31-10-1643 Dirck Tjarcksz woonende in Bassel in Grueningerlant ende Annetjen Doedes op die Nieuwedijck. Getrout den 15 november 1643.
31-10-1643 Heere Dircksz woonende in de Keijserstraet ende Vreeckjen Sijmons in de Karckstraet. Getrout den 15 november 1643.
31-10-1643 Arien Barensz ende Soutjen Sijmons woonende beijden in ’t Oude Provenhuijs. Getrout den 15 november 1643.
31-10-1643 Jan Hendricksz woonende in de Torenstraet ende Jannetjen Carstens op die Oude Doele, het 3e gebodt is opgehouden, het 3e gebodt is geproclameert. Getrout den 3 januarij 1644 door Abramus.
07-11-1643 Hendrick Vesterijn woonende tot Campen ende Aeltjen Gerrits woonende meede tot Campen, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Campen te trouwen 1643.
07-11-1643 Jacob Hendricksz woonende in de Roemeijnstraet ende Meijnu Olferts in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 22 november 1643 door Isaacus.
07-11-1643 Broer Cornelisz van Hoefen woonende op die Nieuwe Rijedijck ende Trijn Pouwels bij die kalckoven. Getrout den 22 november 1643.
07-11-1643 Luijtjen IJsbrants woonende in de Doelesteijger ende Marij Jans bij het Oude Provenhuijs. Getrout den 22 november 1643.
07-11-1643 Claes Claesz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Alijd Hendrickx in Bovencarspel. Getrout den 22 november 1643.
07-11-1643 Ricket Willemsz woonende in de Karckstraet ende Jacobjen Reijners op die Oude Rijdick, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen.
07-11-1643 Pieter Tuenisz woonende in de Vieselstraet ende Trijntjen Cornelis in de Tuijnstraet. Getrout den 22 november 1643.
14-11-1643 Gerrit Crinsz woonende in ’t Westeijnde ende Anne Dirckx op die Suijder Boerevaert. Getrout den 29 november 1643 door Abrahamus.
14-11-1643 Tijs Seegersz woonende in de Baensteijger ende Trijn Freeckx bij Kuuckes brouwerij. Op het statshuijs.
14-11-1643 Egbert Pietersz woonende in Bovencarspel ende Trijn Alberts in ’t westeijnde. Op het statshuijs.
14-11-1643 Dirck Pietersz op die Fijssersdijck ende froutjen Sieuwerts bij die Nieuwe Marckt. Getrout den 29 november 1643.
14-11-1643 Albartus Hagewolt woonende op die Suijder Boerevaert ende Achjen Luijtjes in de Harpstraet, het 3e gebodt is opgehouden, het 3e gebodt is geproclameert. Betoogh gegeven om op Texsel of in Axwijck te trouwen 1643.
14-11-1643 Jan Haijesz woonende in ’t Molenpat ende Jannetjen Seegers op het Bolwarck. Getrout den 29 november 1643.
21-11-1643 Broer Jansz woonende op de Oude Rijedijck ende Jannetjen Pouwels in de Peeperstraet, het 3e gebodt. Getrout den 13 december 1643 door Pippius.

 

21-11-1643 Phlips Pietersz woonende in de Langebrughsteijger ende Griet Jans in de Bagijnestraet. Getrout den 6 december 1643 door Vogelius.
21-11-1643 Pieter Claesz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Sijtjen Cornelis op die Karnemelcksluijs. Getrout den 6 december 1643.
21-11-1643 Cornelis Jansz woonende in ’t Westeijnde ende Jannetjen Barens in Bovencarspel. Op het stathuijs.
21-11-1643 Ecke Jacobsz woonende in de Baensteijger ende Luijtjemoer Willems in de Boeckebindersteijger. Getrout den 6 december 1643.
21-11-1643 Claes Pietersz woonende op Sijbrantsdijck ende Luijdu Cornelis op die Suijder Boerevaert. Getrout den 6 december 1643.
21-11-1643 Roelif Lambertsz woonende op het Medemblicker Veer ende Jannetjen Hendrickx op het Noordt. Getrout den 6 december 1643.
21-11-1643 Pieter Boldewijnsz woonende in ’t Slechtsteijgertje ende Claesjen Doedes op de Vissersdijck.
21-11-1643 Michiel Pietersz woonende bij die Nieuwe Doele ende Vockel Willems in Jan Otsesteijger. Getrout den 6 december 1643.
28-11-1643 Hendrick Claesz woonende op die Oosterhaven ende Trijntjen Hiendrickx op het Bolwarck. Getrout den 13 december 1643 door Pippius.
28-11-1643 Andries Pietersz woonende op die Nieuwe Marckt ende Trijntjen Frans in de Oude Westerstraet. Getrout den 13 december 1643.
28-11-1643 Jacob Phlipsz woonende op die Noorder Havendijck ende Wolmit Jans meede op die Noorder havendijck. Getrout den 13 december 1643.
28-11-1643 Jan Tjarcksz van Grueningenlant woonende bij die Rosmolen ende Griet Andries in de Oude Westerstraet. Getrout den 13 december 1643.
28-11-1643 Harman Gerritsz van Stichtlam woonende in de Oude Harckesteijger ende Stin Jans in de Westerstraet. Getrout den 13 december 1643.
28-11-1643 Jan Pietersz van Frederickstadt ende Lamtjen Gerrits woonende beijde bij die Suijder Karck. Getrout den 13 december 1643.
28-11-1643 Hendrick Huijersz van Dijngh woonende in de Wollenweeverssteijger ende Marijtjen Freeckx in de Davitstraet. Getrout den 13 december 1643.
28-11-1643 Isaack Davitsz woonende op het Noort ende Neeltjen Jans in de Vieselstraet. Getrout den 13 december 1643.
28-11-1643 Willem Backer van Bruge [thans Brough, UK] in Engelant ende Engel Hendrickz van Liet

[thans Leith] in Schotlant woonende beijde in ’t Weater Clooster, het 3e gebodt.

28-11-1643 Bartel Gerritsz ende Fransjen Jans beijde woonende bij die Oude Modderpomp. Getrout den 13 december 1643.
28-11-1643 Tamme Hendricksz van Jeverlant [thans Jeverland, Neder Sachsen, DL] ende Aeltjen Pouwels van Enchuijsen woonende beijde in de Botstraet. Getrout den 13 december 1643.
05-12-1643 Tuenis Rieuwerts woonende in de Wollenweeversteijger ende Dieuwtjen Jacobs bij Heeris Taenhuijs. Getrout den 20 december 1643 door Henricus.
05-12-1643 Carst Louwrensz van Rijpen woonende bij die Wagens ende Juijdich Jans in de Penstraet. Getrout den 20 december 1643.
05-12-1643 Claes Pietersz van Huijer woonende bij die Wagens ende Annetjen Jans van Hoesum woonende bij die Nieuwe Doele. Getrout den 20 december 1643.
05-12-1643 Jan Jansz ende Femmetjen Harmans woonende beijde op die Breestraet. Getrout den 20 december 1643.
05-12-1643 Siemis Cornelisz van Enchuijsen woonende op die Vissersdijck ende Freeckjen Lamberts op die Mastewarf. Op het stathuijs.
05-12-1643 Jan Reijersz woonende in de Sint Niclaesstraet ende Sijtjen Cornelis op die Nieuwehaven, het 3e gebodt. Getrout den 27 december 1643 door Hendricus.

 

05-12-1643 Jan Pietersz ende Aeffjen Claes woonende beijde op die Nieuwedijck, het 3e gebodt. Getrout den 28 aprilis 1644 door die predicant van Veenhuijsen.
05-12-1643 Tomas Mathisz van Lieme [onder Lemgo, Nordrhein westfalen, DL] woonende in de Sint Nijclaesstraet ende Luijtjemoer Luijtjes mede in de Sint Nijclaesstraet. Getrout den 20 december 1643.
05-12-1643 Gerrit Lubbertsz van Oldenburgh ende Aeltjen Carstens van Hoesums woonende beijde bij die Wagens. Getrout den 20 december 1643.
05-12-1643 Pieter Jansz woonende op Sint Jacobs Burghwal ende Griet Maertens in de Hoghstraet. Getrout den 20 december 1643.
05-12-1643 Arent Harmansz woonende op het Bolwarck ende Pietertjen Sijbes aen de Nieuwe Hange. Getrout den 20 december 1643.
12-12-1643 Claes Dircksz woonende in de Oude Harckesteijger ende Niesjen Sieuwerts buijten die Noorderpoort, het 3e gebodt. Getrout den 29 december 1643 door Vesijnus.
12-12-1643 Pieter Garbrantsz woonende in de Sint Jacobsstraet ende Baertjen Pouwels in de Packtuijne. Op het statshuijs.
12-12-1643 Bendicktus Boeijs van [onleesbaar] woonende op die Spaense Burghwal ende Hijlle Haijes tot Broeckerhaven. Getrout den 27 december 1643 door Henricus.
12-12-1643 Gosen Aggesz woonende in de lamgebrughsteijger ende Trijntjen Broers in de Dooskes steijgertjen. Getrout den 27 december 1643.
12-12-1643 Jan Luijtjesz Schuijt woonende in de Westerstraet ende Marijtjen Crijns op die Karnemelcksluijs. Op het stathuijs.
12-12-1643 David Sieuwertsz ende Cornelia Melsa woonende beijde tot Amsterdam sijn hier in onse karcke van Enchuijsen van Pippius getrout op den 13 december 1643 met betoogh van haer drie onverhinderende geboden van Amsterdam.
19-12-1643 Jueriaen Gerritsz woonende in de Waghstraet ende Grietjen Everts op die Nieuwe haven. Getrout den 3 januarij 1644 door Abrahamus.
19-12-1643 Cornelis Sijmonsz woonende in de Sint Nijclaesstraet ende Trijn Hendrickx op die Nieuwe Rijedijck. Getrout den 3 januarij 1644.
19-12-1643 Pieter IJsbrantsz woonende op die Nieuwe haven ende Trijntjen Jans in de Prinsestraet. Getrout den 3 januarij 1644.
19-12-1643 Jan Pietersz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Grietjen Jueriaens op die Oude Rijedijck. Getrout den 3 januarij 1644.
19-12-1643 Cristiaen Willemsz van Emderlant woonende in de Ridderstraet ende Hiltjen Jans van Emden woonende op die Nieuwe Haven. Getrout den 3 januarij 1644.
19-12-1643 Jacob Evesz van Vijfhoesen ende Lauwerijntjen Willems woonende beijde op die Oude Doele, het 3e gebodt. Getrout den 19 april 1644 door Vogelius.
19-12-1643 Cornelis Hendrickxsz woonende op die Suijder Havendijck ende Trijntjen Heimertsz op die Nieuwedijck. Getrout den 3 januarij 1644.
19-12-1643 Sipke Sijtjesz woonende in de Oude Westerstraet ende Griet Wiggers bij die Groote Craen. Op het statshuijs.
26-12-1643 Tomas Fransz woonende op die Nieuwedijck ende Aeffjen Pieters in de Baensteijger. Op het statshuijs.
26-12-1643 Sijmon Jansz woonende op die Oude Doele ende Geertjen Willems in de Annemoersteijger. Betoogh gegeven 1644.
26-12-1643 Hendrick Coertsz woonende op die Breestraet ende Jannetjen Engels in de Oude Westerstraet. Getrout den 10 januarij 1644 door Vogelius.

 

Archief: Noord Hollands Archief – Haarlem Plaats: Enkhuizen – inv.nr. 67

Transcriptie: GeneaData

Datum: 18-12-2010

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 

 
 
Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.