Enkhuizen Huwelijken Civiel 1588

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1588.

1588  
03-01-1588 Jan Louverensz woonde bij die Nije Doelen ende Aeltgin Tijmmis woonde op Broeckerhaven. Het 3e bodt. getrout 17-01-1588
03-01-1588 Sijbrin Sijmonsz ende Gees Sijmons woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 17-01-1588
03-01-1588 Harcke Luijtgisz woonde op Noordende ende Neel Pieters woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 17-01-1588
03-01-1588 Meijnert Cornelisz woonde op die Havendick ende Neel Jans woonde op die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 17-01-1588
03-01-1588 Robbert Driesdil ut Scotlandt, soldaet onder hopman Jakis Moers ende Griet Taems woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 21-07-1588
10-01-1588 Geleijn Gelijnsz woonde Achterom ende Jantgin Andries ock woonde Achterom. Het 3e bodt. getrout 21-01-1588
10-01-1588 Maerthen Hendricksz ende Reijnu Zegers woonde op de Carmelcksluis. Her 3e bodt. getrout 24-01-1588
10-01-1588 Jan Thisz woonde bij die Westerpoort ende Jange Jans woonde op die Noorder Havendick. Het 3e bodt. getrout 24-01-1588
10-01-1588 Rugger Joriaensz woonde op die Havendick ende Trijn Ariaans woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 24-01-1588
10-01-1588 Hendrick Barensz ende Roeloef Koenaerts beijde woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 21-01-1588
17-01-1588 Folker Jansz woonde op Westende ende Eijde Olferts woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout 18-01-1588
17-01-1588 Cornelis Jansz van Delft, soldaet onder hopman Jonker Aerts van Duivenvooren ende Anne Hendricks van Campen. Het 3e bodt. getrout 10-04-1588
24-01-1588 Jan Jansz ut Bovencarspel ende Liesbet Jans woonde in Westende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout 04-02-1588
24-01-1588 Broer Jansz woonde in Bovencarspel ende Jan Sijverts woonde in Westende. Het 3e bodt
24-01-1588 Hendrick Reijnersz ut Oldeburch, soldaet onder hopman Jonker aert van Duivenvooren ende Gees Hendrick van Deventer. Het 3e bodt. getrout 04-02-1588
24-01-1588 Jan Boldewijnsz woonde op Carmelcksluis ende Trijn Jans woonde an die Stadsvesten. Het 3e bodt. getrout 04-02-1588
24-01-1588 Reijner Sijbrinsz woonde in die Vijsselstraet ende Eelke Sijmons van Franeker. Het 3e bodt. getrout 07-02-1588
24-01-1588 Lijcke Luijtgisz woonde op die Vijssersdick ende Marij Cornelis woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 07-02-1588
24-01-1588 Jan Pietersz van Hooren ende Alsijn Lubberts van Edam woonde buiten die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 04-02-1588
31-01-1588 Harme Harckesz ende Machtel Sijvers beijde woonde in Westende. Het 3e bodt.
31-01-1588 Wigger Pietersz woonde in Bovencarspel ende Griet Jans woonde in Westende. Het 3e bodt.
31-01-1588 Sijvert Jansz woonde bij die Westerkerck ende Claes Jans woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 14-02-1588
31-01-1588 Thomis Bossu, soldaet onder hopman Jonker Aert van Duivenvooren ende Barber Hendricks woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 11-02-1588
31-01-1588 Cornelis Harckesz woonde in Westende ende Geert Sijmons woonde in Bovencarspel. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout 18-02-1588
31-01-1588 Pieter Jansz ende Pieter Harmens beijde woonde buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 14-02-1588
31-01-1588 Jacop Ruggersz, soldaet onder hopman Jonker Aert van Duivenvooren ende Geertgin Lauverens. Het 3e bodt.Dese sijn toe Haerlem gheboden ende hier getrout 18-02-1588
07-02-1588 Jan Pietersz woonde achter Groote Scool ende Trijn Heertgis woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout Dese sijn op ’t stadshuis getrout 18-02-1588
14-02-1588 Drick Cornelisz ende Trijn Trax beijde woonde in Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 25-02-1588
14-02-1588 Jacop Wijllemsz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Marij Harcks beijde woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt.
14-02-1588 Claes Meijnersz ende Aeff Pieters beijde woonde in Westwoude. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
14-02-1588 Aren Louverensz van Campen, soldaet onder hopman Joncker Aert bam Duivenvooren ende Aucke Jellis woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt.
21-02-1588 Tonis Dircksz ende Arentgin Koops woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 06-03-1588
21-02-1588 Pieter Jacopsz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Marijtgin Wijllems woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 10-03-1588
21-02-1588 Drick Cornelisz woonde op die Rijedick ende Barber Jans woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 24-03-1588
21-02-1588 Deenis Jansz woonde in ‘t Monickeklooster ende Trijn Eijsbrants woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 06-03-1588
21-02-1588 Cornelis Jansz woonde in Wester Klooster ende Trijn Pieters woonde ock in Wester Klooster. Het 3e bodt. getrout 03-03-1588
21-02-1588 Jan Jacobsz woonde in Westende ende Neel Pieters ock woonde in Westende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
21-02-1588 Harme Barensz ende Jan Claes beijde woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 06-03-1588
28-02-1588 Walle Baukisz ende Hendrick Pieters beijde woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 24-03-1588
28-02-1588 This Wijbrinsz ende Aeff Jans woonde in Bovenkarspel. Het 3e bodt. getrout 10-03-1588
06-03-1588 Leenaert Jansz ende Ariaen Jacops beijde woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 17-03-1588
06-03-1588 Ariaen Wijllemsz, soldaet onder hopman Joncker van Aa ende Gees Wouters woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 17-03-1588
06-03-1588 Harme Gerritsz van xx [vanwege doorhaling moeilijk leesbaar], soldaet onder hopman Joncker van Duivenvooren ende Anne Jans beijde woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 17-03-1588
06-03-1588 Eijsbrant Jansz woonde in ‘t Monickeklooster ende Lijesbet Wijllems woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 17-03-1588
06-03-1588 Pieter Pietersz ende Sijtgin Wijllems beijde woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 17-03-1588
06-03-1588 Jan Jorisz woonde op ‘t Noordende ende Trijn Gerrits woonde bij die Noorder Molen. Het 3e bodt. getrout 10-04-1588
06-03-1588 Joest Jacopsz van Delft ende Trijn Claes woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 12-05-1588
06-03-1588 Jan Jansz ende Aeff Frecks beijde woonde in ‘t Westende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
06-03-1588 Gerben Jansz woonde tot Wervershoef ende Brecht Frans woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 20-03-1588
06-03-1588 Drick Hendricksz woonde op Noordende ende Lijesbet Claes woonde op Westerkerckhoef. Het 3e bodt. getrout 20-03-1588
13-03-1588 Wijllem Karoen van Brussel, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Arent Kiemens woonde in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. getrout 27-03-1588
13-03-1588 Fransoeijs Sappin, soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Arentgin Everts woonde bij die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 13-04-1588
13-03-1588 Cornelis Dricksz ende Anne Jans beijde woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 27-03-1588
20-03-1588 Claes Harmensz woonde op Noordende ende Geert Wijllems woonde bij die Noorder Molen. Het 3e bodt. getrout 31-03-1588
20-03-1588 Wouter Cornelisz woonde op die Nije Haven ende Meijnu Jacops woonde in Broeck. Het 3e bodt.
20-03-1588 Jan Rijppertsz woonde bij die Blaaue Poort ende Foeck Jans woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 31-03-1588
20-03-1588 Jacop Mijchielsz, soldaet onder hopman van Joncker van der Aa ende Anne Jans woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 31-03-1588
20-03-1588 Jacop Harcksz woonde in Grootebroeck ende Geert Alberts woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 03-04-1588
20-03-1588 Lambert Ariaensz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Neeltgin Pouvels woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 03-04-1588
20-03-1588 Drick Meijnertsz woonde op die Carmelcksluis ende Jets Tades ock op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 31-03-1588
20-03-1588 Pieter Cornelisz woonde in Weeshuis ende Su Jacops woonde in Boeckbinderssteijger. Het 3e bodt. getrout 03-04-1588
27-03-1588 Wijllem Claesz woonde bij die Vriesse Marckt ende Ghuert Cornelis woonde bij die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 07-04-1588
27-03-1588 Jan Jacopsz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Haes Karst woonde an die Steevesten. Het 3e bodt. getrout 10-04-1588
27-03-1588 Hans van Valckenburch, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Marijtgen van Huffel woonde an die Steevesten. Het 3e bodt. getrout 10-04-1588
27-03-1588 Sander Kijbbes, soldaet onder hopman Heere ende Neeltgin Eijsberts. Het 3e bodt. getrout 00-03-1588
03-04-1588 Jan Rijggitsz van Belkom [Berlikum, Friesland] ende Anna Heddis woonde in Kraelsteijger. Het 3e bodt. getrout 14-04-1588
03-04-1588 Jan Hendricksz van Lijenwarden, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Baucke Gabbis van Oude Hooren woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 21-04-1588
03-04-1588 Fem Cornelisz ende Aeff Jans beijde woonde in Westende. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
03-04-1588 Jan Stevensz woonde bij die Westerkerck ende Aeff Gerrits woonde in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. getrout 23-04-1588
03-04-1588 Mijeus Jansz woonde op die Havendick ende Taedt Pieters woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 18-04-1588
03-04-1588 Pieter Frecksz woonde in die Peeperstraet ende Sijmon Jans woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 14-04-1588
10-04-1588 Jacop Lubbertsz woonde op Noordende ende Claes Cornelis woonde op die Suijdende. Het 3e bodt. getrout 24-04-1588
10-04-1588 Freckx Hansz van Steenwijck ende Griet Hendrickx woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 21-04-1588
10-04-1588 Mouverens Nawijl van Oude Noerde, soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Et Dircks van Amsterdam woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 24-07-1588
10-04-1588 Thomis Thomisz woonde op die Havendick ende Aeff Jans woonde op die Nije Rijedick. Het 3e bodt. getrout 21-04-1588
17-04-1588 Koenraet Renaert van Jota, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Aeltgin Luckas woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 00-04-1588
17-04-1588 Jan die Meere, soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Jacopmin Faenioen woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. getrout 19-05-1588
17-04-1588 Wijllem Reijnersz van Afferde [Nordrhein Westfalen] , soldaet onder hopman Joncker van Aa ende Harmentgin Sijmons van Harpen. Het 3e bodt. Dese sijn in Hoesem gheboden ende hier getrout 28-04-1588
17-04-1588 Gerrit Tjeertsz woonde buiten die Suijderpoort ende Aeff Jacops woonde op Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 28-04-1588
24-04-1588 Harcke Jansz woonde op Noordende ende Marij Wijllems woonde op ‘t Noordende. Het 3e bodt. getrout 08-05-1588
24-04-1588 Jan Jansz van Mijldelburch, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Nies Jacops woonde op Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 05-05-1588
24-04-1588 Jan Barensz van Steenwijck ende Wijcher Egberts woonde an die Nije Haven. Het 3e bodt. getrout 08-05-1588
24-04-1588 Hans Wijs, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Margriet Wijllems woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 05-05-1588
01-05-1588 Joest Cornelisz van Amsterdam, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Trijn Wijllems van Alcmaer. Het 3e bodt. getrout 02-06-1588
01-05-1588 Reijner Barensz woonde op die Rijedick ende Griet Jacops woonde bij die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 12-05-1588
01-05-1588 Anthonis Hemton, soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Wijchman Lamberts van Campen woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt.
01-05-1588 Jan Hendricksz ende Geertgin Pieters beijde woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 15-05-1588
08-05-1588 Outger Harmensz woonde op dat Suijdende ende Dieu Pieters woonde op die Dijck. Het 3e bodt. getrout 17-05-1588
08-05-1588 Pieter Maerthensz van Brunswick, soldaet onder hopman Pieter van Dorp ende Madelene Geerts woonde in die Kercksteijger. Het 3e bodt. getrout 22-05-1588
08-05-1588 Jacop Jansz ende Luijdu Wijllems beijde woonde in die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 09-10-1588
08-05-1588 Gerrit Garbrantsz ende Eelke Doedes beijde ut Frieslandt. Het 3e bodt. Dese sijn in Frielandt toe ?? geboden ende hier getrout 00-05-1588
08-05-1588 Foppe Forkkisz woonde bij Oude Provenhuis ende Griet Jans woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt.
08-05-1588 Albert Gerritsz woonde op Noordende ende Marij Wijbrants woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 19-05-1588
08-05-1588 Hans Maerthensz van Denemarken woonde op Noordende ende Hans Hendricks woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt.
08-05-1588 Ulbe Adesz woonde in Harckesteijger ende Trijn Maerthens woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt.
15-05-1588 Bartelmeeus Dricksz van Velthove, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Griet Pieters woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt
15-05-1588 Boldewijn Flijpsz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Neeltgin Dricks woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 26-05-1588
15-05-1588 Jan Hendricksz ende Trijn Jellis beijde woonde bij die Westerlerck. Het 3e bodt. getrout 29-05-1588
22-05-1588 Wijllem Wijllemsz van Amsterdam ende Heijltgin Lubberts beijde woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 19-06-1588
22-05-1588 Jacop Jansz ende Geert Drickx beijde woonde bij die Lange Brugge. Het 3e bodt. getrout 02-06-1588
29-05-1588 Kristiaen Hollepip, soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Swaen Cornelis woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 09-06-1588
29-05-1588 Jan Claesz, soldaet onder Jonckman van der Aa ende Guiert Eijsbrants woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt.
29-05-1588 Garben Nannisz woonde op die Breestraet ende Griet Gerrits woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 12-06-1588
29-05-1588 Jacques Balchu van Brugge ende Tanneken van Tijene van Brugge. Het 3e bodt.  Dese sijn in Anderwech gheboden ende hier getrout
05-06-1588 Reijner Jansz woonde Noorderpoort ende Jacop Zegers woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 12-06-1588
05-06-1588 Alert Karstsz van Medemblick ende Stijn Pieters van Alckmaer woonde in die Boeckebijnderssteijger. Het 3e bodt. getrout 29-06-1588
05-06-1588 Jacop Marthensz woonde op Suijdende ende Janmoer Albers woonde op die Havendick. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout 17-06-1588
05-06-1588 Outger Claesz woonde op Noordende ende Brecht Jans woonde op die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 19-06-1588
12-06-1588 Jeelis Jansz,soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Griet Jacops woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 29-06-1588
12-06-1588 Joest Bleck, soldaet onder hopman Adolf van der Aa ende Anne Hendricks woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt.
12-06-1588 Markis Pietersz, soldaet onder hopman Janckis Adolf van der Aa ende Marij Frans woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 23-06-1588
12-06-1588 Hendrick Evertsz, soldaet onder hopman Joncker van Duivenvooren ende Geert Tonis woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. getrout 23-06-1588
12-06-1588 Jan Jansz ende Alijdt Pieters buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 30-06-1588
19-06-1588 Tert Balxz ende Aeff Stevens beijde woonde in die Kerckstraet. Het 3e bodt. getrout 03-07-1588
19-06-1588 Jacop Boodin, soldaet onder hopman Joncker Adolf van der Aa ende Geert Andris woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt.
19-06-1588 Mackelo van Utrecht, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Janthen Jans woonde in die Vijsselstraet. Het 3e bodt. getrout 03-07-1588
26-06-1588 Reijner Reijnersz woonde in die Harckesteijger ende Gerrit Luijtgis  woonde bij die Suijderkerck. Het 3e bodt. getrout 10-07-1588
03-07-1588 Douve Cornelisz van Balcx ende Anne Tebbis woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 17-07-1588
03-07-1588 Joest Joestsz ende Griet Andries woonde in Doefkessteijger. Het 3e bodt. getrout 12-08-1588
03-07-1588 Jan Pietersz ende Lijsbet Pieters beijde woonde tot Haerlem. Het 3e bodt. Dese sijn tot Haerlem getrout 10-07-1588
03-07-1588 Nanijs Haeijsz ende Marij Flips beijde woonde tot Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn toe Amsterdam getrout
10-07-1588 Krin Harmensz van Goelmuier ende This Gerts woonde in die Begunestraet. Het 3e bodt. getrout 24-07-1588
10-07-1588 Garben Cornelisz ende Meijnu Pieter beijde woonde in Westendes. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout
10-07-1588 Markus Ponsion, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Guier Cornelis van Alckmaer woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 24-07-1588
10-07-1588 Harcke Jansz woonde over die Westerbrugge ende Aeff Freckx woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 24-07-1588
17-07-1588 Frans Cornelisz van Amsterdam, soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Marij Baltgin  woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 31-07-1588
17-07-1588 Jan Abel, soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Griet Hendricks van Amsterdam woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 28-07-1588
17-07-1588 Wijllem Pietersz van Hooren ende Aecht Jacops woonde buiten die Westerpoort. Het 3e bodt. Dese sijn tot Hooren getrout
17-07-1588 Boute Sijbesz van Koudum ende Eijtgin Poppis woonde op ’t Suijdende. Het 3e bodt. getrout 31-07-1588
24-07-1588 Mijchgel Thisz, soldaet onder hopman Joncker van Aa ende Gees Hendricks woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt
24-07-1588 Jan Jansz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Geertgin Jans woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 28-08-1588
31-07-1588 Pijlgrom Fransz ende Fokel Rijnckis beijde woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 14-08-1588
31-07-1588 Cornelis Cornelisz van Gorkem [Gorinchem], soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Ael Ariaens woonde in Harckesteijger. Het 3e bodt. getrout 11-08-1588
31-07-1588 Cornelis die Backergaede, soldaet onder hopman Joncket Aert van Duivenvooren ende Gherardine die Saete  woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 14-08-1588
31-07-1588 Gerrit Gerritsz woonde Achterom ende Bubbrich Cornelis woonde bij die Grote Kraen. Het 3e bodt. getrout 14-08-1588
31-07-1588 Jan Wijbrantsz van Emden, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Femme Jans woonde in ‘t  Molenpadt. Het 3e bodt. getrout 11-08-1588
31-07-1588 Pieter Jacopsz woonde op die Havendick ende Dieu Pieters van Hooren. Het 3e bodt. getrout 14-08-1588
07-08-1588 Jan Jacopsz Moler van Scagen woonde an die Steevester ende Hijllegont Cornelis woonde an die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 21-08-1588
07-08-1588 Jan Jansz woonde in ‘t Monickeklooster ende Eelke Cornelis woonde over die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 16-10-1588
07-08-1588 Jan Harmensz woonde bij die Nije Doelen ende Aeltgin Pieters woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 21-08-1588
07-08-1588 Markus Ellrok, soldaet onder hopman Joncker van der Aa ende Jantgin Gerrits van Deventer woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 21-08-1588
14-08-1588 Joris Mathisz woonde over die Westerbrugge ende Cornelis Gherlofs woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 28-08-1588
14-08-1588 Jan Hendricksx van Reest, soldaet onder hopman Aert van Duivenvooren ende Anne Stoffels  woonde op die Oude Doelen. Het 3e bodt. getrout 25-08-1588
14-08-1588 Sijbrant Olefsz, soldaet onder hopman Joncker Dolf van der Aa ende Wijllems Hendrics woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt.
14-08-1588 Luijtgin Ruggersz van Stavoren ende Griet Wouters woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. Dese sijn tot Stavoren getrout 28-08-1588
14-08-1588 Engel Jaspersz, soldaet onder Adolf van der Aa ende Mette Reijners woonde Westerklooster. Het 3e bodt. getrout 30-10-1588
21-08-1588 Dirck Lubbertsz woonde op die Carmelcksluis ende Trijn Jans woonde bij die Waech. Het 3e bodt. getrout 04-09-1588
21-08-1588 Jan Jansz ende Trijn Dirckx beijde woonde over die Westerbrugge. Het 3e bodt. getrout 01-09-1588
21-08-1588 Joriaen Joriaensz woonde op die Havendick ende Tet Jans woonde bij die Westerkerck. Het 3e bodt. getrout 04-09-1588
27-08-1588 Jelis Jelisz, soldaet onder hopman Jonckert aert van Duivenvooren ende Dieu Sijmons woonde op Westerkerckhof. Het 3e bodt. getrout 08-09-1588
27-08-1588 Lambert Claesz, soldaet onder hopman Joncker Adolf van der Aa ende Griet Cornelis woonde in die Baensteijger. Het 3e bodt. getrout 08-09-1588
04-09-1588 Luijtgin Harmensz woonde op die Noorderhavendick ende Aeff Wijllems woonde bij die Noorde Molen. Het 3e bodt. getrout 18-09-1588
11-09-1588 Eijsbrant Hendricksz, soldaet onder hopman Joncker Adolf van der Aa ende Trijn Wiggers woonde op die Rijedick. Het 3e bodt. getrout 25-09-1588
11-09-1588 Jettgin Reijnersz ende Jouke Seijkes woonde op die carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 25-09-1588
18-09-1588 Wijllem Tonisz woonde in Westende ende Lijesbet Drickx woonde in Annemoersteijger. Het 3e bodt. [huwelijksinschrijving doorgehaald]
18-09-1588 Enghel Jaspersz, soldaet onder hopman Joncker Adolf van der Aa ende Mettgin Reijners woonde in westerklooster. Het 3e bodt.
18-09-1588 Jan Joestz woonde op die Havendick ende Griet Jans. Het 3e bodt. getrout 02-04-1589
25-09-1588 Fijlips Jansz, soldaet onder hopman Joncker Adolf van Aa ende Elsijn Barens woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt.
25-09-1588 Jan Dricksz woonde bij die Nije Doelen ende Anne Hendricks woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 09-10-1588
25-09-1588 Heertgin Ariaensz woonde op die Havendick ende Ettgin Claes woonde op die Vijssersdick. Het 3e bodt. getrout 09-10-1588
02-10-1588 Hessel Doedesz ende Foeck Freckx beijde woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 16-10-1588
02-10-1588 Harme Remmitsz van Amsterdam, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Neel Jans ock van Amsterdam. Het 3e bodt. getrout 10-11-1588
09-10-1588 Jan Jacopsz woonde op die Carmelcksluis ende Barber Wijbrants woonde op die Riedick. Het 3e bodt. getrout 23-10-1588
09-10-1588 Jeronimus Beeck, soldaet onder hopman Joncker Aert van duivenvooren ende Geert Alberts woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 23-10-1588
16-10-1588 Ocke Tottisz woonde bij die Grote Kraen ende Trijn Tijelman woonde in Monickeklooster. Het 3e bodt. getrout 30-10-1588
16-10-1588 Gerrit Pietersz woonde op die Nije Doelen ende Meijnu Pieters woonde op die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 18-03-1588
16-10-1588 Mahu van der Walle, soldaet onder hopman Pieter van Dorp ende Griet Alberts beijde woonde bij die Westerkercke. Het 3e bodt.
23-10-1588 Ariaen Albertsz woonde bij Oude Provenhuis ende Pietermoer Heertgis woonde in die Peeperstraet. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout 15-11-1588
23-10-1588 Albert Gerritsz van Liewerden, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Trijn Hijllebrants van Balck woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 06-11-1588
23-10-1588 Drick Gerritsz woonde in Bovencarspel ende Wab Cornelis woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 06-11-1588
23-10-1588 Jan Pietersz woonde in Bovencarspel ende Marij Clemens woonde in Westende. Het 3e bodt. getrout 06-11-1588
30-10-1588 Baren Jochumsz woonde bij die Westerkerck ende Gees Reijers woonde bij die Westerpoort. Het 3e bodt. getrout 06-11-1588
30-10-1588 Claes Jacopsz woonde op die Havendick ende Evere Lous woonde bij Stoeltjessteijger. Het 3e bodt. getrout 06-11-1588
30-10-1588 Wijllem Tonisz woonde in Westende ende Trijn Jans woonde bij die Lange Brugge. Het 3e bodt. getrout 20-11-1588
06-11-1588 Jan Wijllemsz woonde op die Carmelcksluis ende Aeff Rijmmerts woonde op Noordende. Het 3e bodt. getrout 23-11-1588
06-11-1588 Otte Hijlkisz woonde bij die Lange Brugge ende Tonis Geerits woonde an die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 04-12-1588
06-11-1588 Jacop Jansz ende Marij Jacops beijde woonde buiten die Keetpoort. Het 3e bodt. getrout 20-11-1588
06-11-1588 Arent Martensz woonde an die Steevesten ende Anne Jans woonde op die Noorderhavendick. Het 3e bodt. getrout 20-11-1588
13-11-1588 Jan Cornelisz ende Jelle Pieters beijde woonde buiten die Westerpoort. Het 3e bodt. 24-11-1588
20-11-1588 Ariaen Ariaensz ende Alidt Jacops beijde woonde buiten die Noorderpoort. Het 3e bodt. getrout 04-12-1588
20-11-1588 Marthen Jansz woonde op die Vriessemarckt ende Machtel Gerrits woonde op die Riedick. Het 3e bodt. getrout 27-11-1588
20-11-1588 Drick Cornelisz woonde op die Breestraet ende Sou Augers woonde op die Breestraet. Het 3e bodt. getrout 04-12-1588
20-11-1588 Roijlof Frecksz woonde in Pancraesstraet ende Welmet Jans woonde op die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 04-12-1588
20-11-1588 Fem Heijsz woonde op die Carmelcksluis ende Griet Roemers woonde op die Oosterhaven. Het 3e bodt. getrout 04-12-1588
20-11-1588 Jan Claesz woonde bij die Nije Doelen ende Brecht Hendrickx woonde op Nije Riedick. Het 3e bodt. getrout 11-12-1588
20-11-1588 Alert Alertsz woonde an die Oosterhaven ende Geert Jacops woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 04-12-1588
20-11-1588 Gerrit Freckx woonde in Westende ende Rijedu Pieters woonde in Bovencarspel. Het 3e bodt. Dese sijn tot Grootebroeck getrout
20-11-1588 Drick Hendrickxz ende Jan Jans beijde woonde op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 04-12-1588
20-11-1588 Meijnert Claesz woonde in die Westerstraet ende Trijn Harcks woonde Achterom. Het 3e bodt. getrout 04-12-1588
27-11-1588 Drick Pietersz woonde op die Carmelcksluis ende Trijn Hendricks woonde ock op die carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 11-12-1588
27-11-1588 Jan Hendrickxz woonde op die Havendick ende Neeltgin Frans woonde tot Amsterdam. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout
27-11-1588 Pieter Jacopsz woonde op die Havendick ende Juidith Krins ock op die Havendick. Het 3e bodt. getrout 11-12-1588
27-11-1588 Pieter Pietersz woonde op die Havendick ende Lijesbeth Zegers woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 11-12-1588
04-12-1588 Marthen Drickxz woonde op die Breestraet ende Griet Pieters woonde in Sint Jansstraet. Het 3e bodt. getrout 18-12-1588
11-12-1588 Wijllem Claesz woonde in Doofkessteijger ende Aeff Jacops woonde op die Breestraet. Het 3e bodt.
11-12-1588 Pieter Sijbrantsz woonde in Jan Otgissteijger ende Trijn Salins woonde bij die Nije Doelen. Het 3e bodt. getrout 22-12-1588
11-12-1588 Hijlkis Hijlkisz woonde bij die Lange Brugge ende Lubbrich Jans woonde bij Oude Provenhuis. Het 3e bodt. getrout 26-12-1588
11-12-1588 Jacop Wijllemsz van Deventer, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Stijn Joest woonde bij die Suijderkerck. Het 3e bodt. getrout 26-12-1588
11-12-1588 Harme Rolofsz woonde buiten die Keetpoort ende Swaen Luijtgis woonde op die Nijestraet. Het 3e bodt. getrout 22-12-1588
18-12-1588 Ghijsbert Tomisz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Griet Harmens woonde in die Begijnestraet. Het 3e bodt.
18-12-1588 Maerthen Brunisz ende Meijns Jans beijde woonde op Suijdende. Het 3e bodt. getrout 01-01-1589
18-12-1588 Jan Harmensz woonde in Westerklooster ende Anne Sijrips woonde op die Carmelcksluis. Het 3e bodt. getrout 01-01-1589
18-12-1588 Sijbele Jansz woonde op die Vijssersdick ende Griet Sijverts woonde in die Doelesteijger. Het 3e bodt. getrout 01-01-1589
25-12-1588 Daniel Sas, sergeant van Joncker Aert van Duivenvooren ende Paese Jans woonde op die Vijsmarckt. Het 3e bodt. getrout 08-01-1589
25-12-1588 Jan Jansz, soldaet onder hopman Joncker Aert van Duivenvooren ende Jantgin Lamberts woonde in die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 05-01-1589
25-12-1588 Claes Jacopsz van Amsterdam ende Anne Wijllems woonde op Sijdende. Het 3e bodt. Dese sijn tot Amsterdam getrout
25-12-1588 Wijllem Hendricksz, hoedemaecker ende Lijesbet Jans woonde in die Westerstraet. Het 3e bodt. getrout 08-01-1589
25-12-1588 Reijner Dircksz woonde in die Westerstraet ende Hijlke Drickx woonde op die Melckmarckt. Het 3e bodt. getrout 08-01-1589
25-12-1588 Gerrit Meijnertsz Abbe woonde op die Breestraet ende Alijdt Arens woonde in die Westerkerck. Het 3e bodt. Dese sijn op ’t stadshuis getrout.

 

Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 12-11-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.