Enkhuizen Huwelijken Civiel 1579

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1579.

1579 Jacob Cornelisz op die Carnmelcksluis ende Weerdu Harcks in Bovencarspel. Het 3e bodt
  Jan Sijbrantsz van Sloten ende Rijnck Geerts van Sloten samen woonachtig in S. Janstraet. Het 3e bodt
  Drick Gerritsz ende Aef Cornelis samen op Noordendt. Het 3e bodt
  Egghe Eghaertsz ende Aecht Sijbrants samen woonende bij die Niewe Doelen. Het 3e bodt
  Engbrech van Hoesen, vaendrich van hopman Wijngerden ende Alijt Cornelis Dol. Het 3e bodt
  Hendrick Egbertsz in Pompemakersteijger ende Luijthen Luijtis van Steenwijck. Het 3e bodt
  Wijbrant Sijmonsz op Noordeindt ende Rijnke Sijwerts op Noorder Havendijck. Het 3e bodt
  Thonis Pouvelsz ende Pieter Reijners samen woonende bij die Nije Doelen. Het 3e bodt
  Wijbrant Jansz ende Geert Jans samen woonende in die Vijselstraet. Het 3e bodt
  Arent Pietersz op die Suderhaven ende Neelthen Warnaers. Het 3e bodt
  Lambert Jansz op die Carmelcksluis ende Alit Jans achter die westerkarck. Het 3e bodt
  Thonis Jansz op die Breestraet ende Hijlgont Tijelmaens op die Breestraet. Het 3e bodt
  Garrit Andriesz ende Heijl Dricks in die Doelesteijger. Het 3e bodt
  Jan Jansz op die Havendijck ende Anne Pieters. Het 3e bodt
  Pieter Dricksz op die Breestraet ende Pieter Dricks in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Foppe Wupkes in die Varkenstraet ende Anne Jans bij die Niewe Doelen. Het 3e bodt
  Ariaen Dirksz van Huijsduinen ende Jeldu Jacobs in die nije stadshuijsen. Het 3e bodt
  Hendrick Cornelisz van Amsterdam, soldaet onder hopman Wijnger ende Meijs Reijners van Hooren. Het 3e bodt
  Isbrant Jansz van Akersloot ende Nies Claes van Alckmaer. Het 3e bodt
  Pieter Sibbesz op die Carnmelcksluis ende Trijn Barens op die Vrieschemarckt. Het 3e bodt
  Bauke Heddiszoon van Sneeck ende Mari Jans in ’t Monnikenclooster. Het 3e bodt
  David Frecksz in die Westerstraet ende Anne Frecks in die ‘Vief Hamers’. Het 3e bodt
  Thijs Claesz ende Foeckel Aerians samen woonende op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Barent Pietersz ende Jan Cornelis samen woonende op die Breestraet. Het 3e bodt
  Pieter Thonisz ende Eijef Pieters samen woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt
  Feddie Sijmoensz in Harckesteijger ende Mari Cornelis op die Havendijck. Het 3e bodt
  Cornelis Maertensz op die Breestraet ende Cornelis Pieters samen woonende op die Breestraet. Het 3e bodt
  Pietersz op die Breestraet ende Griet Alberts op die Doelesteijger. Het 3e bodt
  Jan Baertsz van Egmont op See ende Trijn Barts woonende op die Niedijck. Het 3e bodt
  Claas Pietersz buten die Keetpoort ende Apploni Floris. Het 3e bodt
  Cornelis Pietersz op die Breestraet ende Neelthen Ariaens van Limmen op die Breestraet. Het 3e bodt
  Philips Albertsz in Doofkessteijger ende Marithen Gerrits van Meppel in de Stee Huisen. Het 3e bodt
  Cornelis Frecksz ende Pieter Jans samen woonende in Provenhuis. Het 3e bodt
  Garbrant Dricksz ende IJde Thonis samen woonende op die Oude Doelen. Het 3e bodt
  Pieter Jansz van Urck ende Nel Claes samen woonende op Noordtende. Het 3e bodt
  Gerrit Wijlemsz bij die Westerbrug ende Trijn Gerrits op die Melcmarckt. Het 3e bodt
  Jasper Tal van Hamburg ende Griet Jans samen woonende in die Varckenstraet. Het 3e bodt
  Claas Albertsz op die Rijedijck ende Ethen Luijthis op die Vijsselstraet. Het 3e bodt
  Pieter Claesz van Westsanen ende Claes Tijs bij dat Provenuis. Het 3e bodt
  Jan Allertsz ut Alcmaer, soldaet onder hopman Wijngert ende Baefchen Willems van Alcmaer. Het 3e bodt
  Gerrit Basstiaensz op Suijdendt ende Kenu Garthens op die Breestraet. Het 1e bodt
  Cornelis Abelsz van Vlijlandt ende Garbrich Aris op Suijdendt. Het 3e bodt
  Jan Jansz in Hoogcarspel ende Garrit Dricks in Westendt. Het 3e bodt
  Pieter Hendricksz op Suijdendt ende Cornelis Mouerens in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Pier Fuecksz ende Ieff Annes bij die Suderkarck. Het 3e bodt
  Jacob Hendricksz ut Oldeburgherlandt ende Edt Jans in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Jan Ariszoon, soldaet onder hopman Wijngerden ende Griet Claes op die Havendijck. Het 3e bodt
  Bolduwijn Jansz, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Machtel Jacobs op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Feijte Reijnersz op het Suijdendt ende Im Cornelis van Monickedam. Het 3e bodt
  Arint Garritsz ende Griet Sijbrants op die Havendijck. Het 3e bodt
  Wijllem Jansz ende Rijnke IJds van Hasker Hooren ut Vrieslandt. Het 3e bodt
  Reijner Doedesz aen ‘t weeshuis ende Jacob Sijmons achter die Westerkarck. Het 3e bodt
  Focke Rijckertsz ende Dieu Tijs op die Havendijck. Het 3e bodt
  Harke Jacobsz op Suijdeinde op die Breestraet ende Doethen Annes bij die Westerbrug. Het 3e bodt
  Aucke Albertsz in die Varkenstraet ende Idde Olbrants in die Varkenstraet. Het 3e bodt
  Rijwert Eeusz ut Vrieslant ende Dijwer Jacobs. Het 3e bodt
  Jan Ghijsensz van die Blanckerham ende Marijthen Gerrits bij Provenhuis. Het 3e bodt
  Tewijs Hendricksz van Twisk ende Janthen Luijthis in die Varkenstraet. Het 3e bodt
  Cornelis Hijlbrantsz Kanneghijeter ende Griet Jans. Het 3e bodt
  Cornelis Cornelisz ende Lijebet Wijllems. Het 3e bodt
  Jacob Jansz buiten die Keetpoort ende Aerthen Bruinis. Het 3e bodt
  Drick Jansz van Oermonde, soldaet onder hopman Wijngert ende Jacob Jans van Hattum op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Jan Hendricksz op die Carnmelcksluis ende Claer Pieters. Het 3e bodt
  Jellis Jansz, soldaet onder hopman Wijngers ende Griet Pieters in ’t Provenhuis. Het 3e bodt
  Luijthen Roelofsz van Groningen op die Vrieschemarckt ende Weijn Jans van Westsane. Het 3e bodt
  Entte Jansz ende Leenthen Jans samen woonende op ’t Sudeindt. Het 3e bodt
  Jetten Arensz ende Marij Rijnerts samen woonende op die Havendijck. Het 3e bodt
  Sijmon Jacobsz van ’t Oegh [waarschijnlijk Callantsoog] ende Keenu Cornelis op die Nije Dijck. Het 3e bodt
  Meijnaert Arijaensz ende Griet Alberts van Hoorn. het 3e bodt
  Jan die Bijsschop van Amsterdam ende Im Dricks op die Breestraet. Het 3e bodt
  Jan Lauverensz op die Breestraet ende Sijbrich Hendriks op die Hartshoeft. Het 3e bodt
  Drick Jansz ut het Landt van Gulik, soldaet onder hopman Wijngerde ende Hilik Rombis van Lemmer in die Varkenstraet. Het 3e bodt
  Cornelis Pietersz van Spanbroeck, soldaet onder hopman Wijngerd ende Sijthen Gerrits van Amsterdam. Het 3e bodt
  Salomon Bartolomeusz van S. Annabruch, soldaet onder hopman Wijnger ende Elsijn Jans van Stadtlohn in ’t Sticht Munster. Het 3e bodt
03-05-1579 Jan Jansz op die Melckmarckt ende Reijnu Pieters van Edam. Het 3e bodt
03-05-1579 Harme Jansz ende Claesjen IJsbrants op die Dijck. Het 3e bodt
03-05-1579 Cornelis Jansz op die Noorder Havendijck ende Griet Alberts op die Dijck. Het 3e bodt
10-05-1579 Claes Claesz van Landsmeer woonende in Bovencarspel ende Nies Jacobs van Bucksloot woonende op die Dicjk. Het 3e bodt
10-05-1579 Pieter Lamberts, luijtenant onder hopman Jan Robertsz ende Aeff Pieters op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
00-05-1579 Buele Cornelisz, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Thiedt Jochums. Het 3e bodt
00-05-1579 Cornelis Woutersz Schrijnke, soldaet onder hopman Wijngerd ende Trijnke Frans van Gouue op die Havendijck. Het 3e bodt
00-05-1579 Harme Wijllemsz van Swol ende Griet Lijeferts. Het 3e bodt
24-05-1579 Sijtgen Sijmonsz van Bolswart ende Neel Cornelis van Knollendam. Het 3e bodt
31-05-1579 Cornelis Brorsz ende Luijdu Folkers samen woonende op die Vissersdijck. Het 3e bodt
07-06-1579 Jan Arintszoon van Bremen ende Eelcke Sijtgis samen woonende op die Nije Dijck.  Het 3e bodt
07-06-1579 Luicas Egbertsz van Swol ende Niesgen Huijgen op Suijdendt. Het 3e bodt
21-06-1579 Jan Jansz, cuijper op die Breestraet ende Maritgen Pieters van Amsterdam. Het 3e bodt
21-06-1579 Jan Claesz Bootshaeck in Sint Janstraet ende Liesbet Jans van Medemblick. Het 3e bodt
21-06-1579 Ariaen Jansz van Sardam ende Aecht Jans van Purmerent. Het 3e bodt
21-06-1579 Pieter Jacobsz ende Anne Sijmons samen woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt
28-06-1579 Luijtgen Gerritsz in die Westerstraet ende Dieu Jacobs op die Nijedijck. Het 3e bodt
05-07-1579 Hendrick Jansz van Campen ende Nies Elberts van Swolle woonende in Sint Janstraet. Het 3e bodt
05-07-1579 Drick Theusz ende Griet Jacobs samen woonende in ’t Westerclooster. Het 3e bodt
09-07-1579 Ottge Haijtgesz in die Nije Doelen ende Cornelis Pietersbij dat Oude Provenhuis. Het 3e bodt
09-07-1579 Sijmon Meijnaertsz op Suijdendt ende Helmert Jacobs op die Breestraet. Het 3e bodt
09-07-1579 Harme Baukesz ende Apploni Jacobs samen woonende op die Vijssersdijck. Het 3e bodt
09-07-1579 Jan Heijnson van Edam ende Alijdt Claes samen woonende in Sint Janstraet. Het 3e bodt
26-07-1579 Hendrick Dricksz van Steenwijck ende Jurien Juriens van Stavoren. Het 3e bodt
02-08-1579 Cornelis Jansz, brouwer ende Geert Toenis in Westendt. Het 3e bodt
02-08-1579 Albert Jacobsz ende Griet Jans. Het 3e bodt
16-08-1579 Willem Harmensz opdie Carnmelcksluis ende Dever Willems van Amsterdam. Het 3e bodt
16-08-1579 Drick Frecksz op ‘t Sudendt ende Cornelis Reijnaers. Het 3e bodt
16-08-1579 Claes Reijnaersz op die Breestraet ende Brecht Andris op die Breestraet. Het 3e bodt
23-08-1579 Broet Dircksz ende Trijn Frecks. Het 3e bodt
29-08-1579 Jan Jansz van Monickendam, soldaet onder hopman Wijnger ende Gees Wouters op Niewe Doelen. Het 3e bodt
06-09-1579 Schette Oloffsz van Harlingen ende Anne Frecks van Vlielandt op Noorendt. Het 3e bodt
06-09-1579 Pieter Cornelisz van Hoorn, soldaet onder hopman Wijngerd ende Nies Gijsberts van Swolle woonend op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
13-09-1579 Pieter Fregsz in Harckesteijger ende Marij Jacobs op ’t Noordendt. Het 3e bodt
13-09-1579 Ariaen Maertensz achter die Westerkarck ende Neelthen Frecks van Leijden in ’t Oude Provenhuis. Het 3e bodt
13-09-1579 Albert Wijlemsz ut Noorwegen op die Carnmelcksluis ende Trijn Haije op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
13-09-1579 Loijs Gaultiersz, soldaet onder hopman Jan Robbertsz ende Tetghen Pieters in ’t Monnickenclooster. Het 3e bodt
13-09-1579 Drick Jansz van Dockum ende Harme Claes beijde woonende in Harckesteijger. Het 3e bodt
13-09-1579 Jan Nansz in Pompemakersteijger ende Reijnu Frecks in t Molenpadt. Het 3e bodt
13-09-1579 Garbrant Wijllemsz op die Dijck ende Griet Jans op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
13-09-1579 Sijmon IJsbrantsz van Wieringen ende Meijns Jans op die Breestraet. Het 3e bodt
20-09-1579 Harme Harmensz van Swolle ende Alijdt Hilkes in Annemoersteijger. Het 3e bodt
27-09-1579 Sijrop Sijbrantsz van Hijnelopen ende Geert Garrits in die Karcksteijger. Het 3e bodt
27-09-1579 Pieter Lutgersz woonende tot Amsterdam ende Fije Barens bij die Rijedijck. Het 3e bodt
11-10-1579 Jan Evertsz in de Westerstraet ende Griet Nannis op die Breestraet. Het 3e bodt
18-10-1579 Jan Claesz van Alcmaer ende Anne Thoenis samen woonende bij die Westerpoort. Het 3e bodt
01-11-1579 Lijeve Jansz van Dockum ende Aeff Harmis van Deventer in die Buis. Het 3e bodt
00-11-1579 Jan Jansz ut die Kuinre ende Eijthen Jans op die Oosterhaven. Het 3e bodt
08-11-1579 Jan Wijbrantsz in die Westerstraet ende Griet Garrits. Het 3e bodt
08-11-1579 Thijs Jansz op die Vissersdijck ende Anne Cornelis in Harckesteijger. Het 3e bodt
08-11-1579 Claes Mijchelsz, soldaet onder hopman Wijngerd ende Griet Egberts van Deventer. Het 3e bodt
08-11-1579 Salvig Annisz ende Gees This opdie carnmelcksluis. Het 3e bodt
08-11-1579 Rutger Tonisz van Hardewijck ende Griet Huijberts van avenhorn. Het 3e bodt
08-11-1579 Jan Cornelisz ende Belij Jacobs op die Meidemarckt. Het 3e bodt
08-11-1579 Hendrick Jansz ende Brecht Heijns op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
15-11-1579 Jan Jansz van Wijdenes ende Gees Lamberts op Suijdendt. Het 3e bodt
15-11-1579 Sijmon Pietersz in die Varkenstraet ende Dieu Geerlofs in die annemoersteijger. Het 3e bodt
15-11-1579 Drick Jans van Emden bij die Niewe Doelen ende Saeck Wijkkis van Harlingen bij die Niewe Doelen. Het 3e bodt
29-11-1579 Folker Frecksz ut Oost Vrieslant ende Griet Dircks bij die Westerpoort. Het 3e bodt
29-11-1579 Baren Bastijaensz ende Hijlge Sijmons van Sardam. Het 3e bodt
29-11-1579 Koert Claesz ut die Lemmer ende Hijlegont Sijpkes in Grootebroeck. Het 3e bodt
29-11-1579 Cornelis Garritsz ut het Oge [Schiermonnikoog] ende Marij Wouters bij die Westerpoort. Het 3e bodt
29-11-1579 Cornelis Alertsz ende Sou Sijbrants samen woonende bij die Oude Doelen. Het 3e bodt
29-11-1579 Garrit Schoen op die Oude Doelen ende Fedde Feddis in Harckesteijger. Het 3e bodt
06-12-1579 Cornelis Maertsz ende Sijtgen Broers samen woonende in ’t Monnickenclooster. Het 3e bodt.
06-12-1579 Lubbert Gijsbertsz ende Griet Garrits samen woonende achter Groote Scoole. Het 3e bodt
06-12-1579 Jellis Ariaensz in ‘t Packhuis ende Aeff Jans op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
13-12-1579 Harme Nannisz op die Oude Doelen ende Janthen Jans op die Oude Doelen. Het 3e bodt
13-12-1579 Wessel Teeusz ut Vrieslant, soldaet onder hopman Wijngerden ende Ariaen Rijppers op die Oude Doelen. Het 3e bodt
13-12-1579 Garrit Dricksz op die Oude Doelen ende Anne Roemers in die Varkenstraet. Het 3e bodt
13-12-1579 Anne Jellesz van Stavoren ende Doede Nannis op die Breestraet. Het 3e bodt
20-12-1579 Gale Garritsz, soldaet onder hopman Jan Robbertsz ende Alijdt Claes van Edam. Het 3e bodt
20-12-1579 Hendrick Claesz van Luneburg ende Marij Jans Sullick.het 3e bodt
20-12-1579 Reijner Dricksz achter het Groote Scoolen ende Geert Alerts op die Melcmarckt. Het 3e bodt
27-12-1579 Drick Baertsz van Sloten ende Loen Claes van Graft. Het 3e bodt
27-12-1579 Otte Juriaensz op die Rijedijck ende Marij Jops op die Rijedijck. Het 3e bodt
27-12-1579 Reijer Lambertsz in Westendt ende Griedt Pieters bij die Suderkarck. Het 3e bodt
27-12-1579 Jan Jansz in Westendt ende Sara Jansin Grootebroeck. Het 3e bodt

 

 

Opmerkingen:

  • Voor de eerste maanden staan geen datums vermeld, alleen het jaartal.
  • Steijger lokale naam voor Steeg.
Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 20-10-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.