Enkhuizen Huwelijken Civiel 1578

Share and Like

Enkhuizen Huwelijksafkondigingen 1578.

1578  
  Jan Dricksz van Dockum, soldaet onder hopman Hans Bonge ende Anne Siewes van Hemelum. Het 3e bodt
  Jan Swers ut ’t Sticht van Munster ende Maerthen Wijllems van die Oldemarckt. Het 3e bodt
  Wijebe Cornelisz in die Peperstraet ende Guert IJsbrants van Utgeest. Het 3e bodt
  Jan Jacobsz in die Westerstraet ende Aef Luijtges in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Crijn Cornelis van Amsterdam woonende  bij die Noorderpoort ende Geert Elberts van Amsterdam wonende in die Oude Provenhuis. Het 3e bodt
  Jacob Jansz van Harlingen op die Visschersdijck ende Trijn Arunts in Jan Joppessteijger. Het 3e bodt
  Pieter Hilbtantsz ende Trijn Reijners beijde woonende in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Pieter Sijnertsz bij die Nije Doelen ende Alijdt Pieters opdie Rijedijck. Het 3e bodt
  Jan Hendricksz van Amsterdam bij die Westerbrug ende Trijn Jacobs van Amsterdam bij dat Oude Provenhuis. Het 3e bodt
  Pieter Engbertsz van Campen woonende tot Melis die Maeklaer ende Pieter Pieters van Campen. Het 3e bodt
  Jacob Jacobsz van Edam in Stoeltjessteijger ende Mrij Frans van Amsterdam op ’t Westerkarckhof. Het 3e bodt
  Lambert Gerritsz ut die Cuinre, soldaet onder hopman Hans Bonne ende Hille Thonis ut Deventer op die Oude Doelen. Het 3e bodt
  Taecke Sijpkesz ut Vrieslant achter die Westerkarck ende Trijn Thonis op die Oude Doelen. Het 3e bodt
  Jan Pietersz van Amsterdam op Nije Dijck ende Lijesbet Herings ut Cuinre op die Rijedijck. Het 3e bodt
  Marten Sijbrantsz van Sardam ende Neel Cornelis van Sardam op ’t Noordeinde van die Breestraet. Het 3e bodt
  Aris Jansz van Scellingwoude op die Breestraet  ende Liesbet Giesberts van die Beverwijck op die Breestraet. Het 3e bodt.
  Jan Tijmonsz ut die Cuinre op die Melckmarckt ende Lijesbet Jans op die Vriesschemarckt. Het 3e bodt
  Gerrit Albertsz in Raerop op die Breestraet ende Neel Jans van Alckmaar. Het 3e bodt. [wordt waarschijnlijk bedoeld Rarop oftewel Ransdorp]
  Jeroon Jansz van Hillegom ende Marij Jacobs van Hillegom in Annamoersteijger. Het 3e bodt
  Goris Hendricksz ende Folku Meijnaertsbeijde woonachtig op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Jacob Jochimszoon  ende Neel Baerts beijde woonachtig op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Albert Pietersz Groes ende Trijn Aris van Hoorn. het 3e bodt
  Sijmon Douwijsz van Stavoren ende Geert Jans van Embden achter die Westerkarck. Het 3e bodt
  Jacob Jansz van Hooren ende Trijn Cornelis van Schorel [Schoorl] in Harckesteijger. Het 3e bodt
  Jacob Jansz van Dockedam [Durgerdam] ende Elbrich Garrits in ’t Monnickeklooster. Het 3e bodt
  Hendrik Jansz van Hoorn, soldaet onder hopman Hans Bonnia ende Liesbet Claes van Wormer. Het 3e bodt
  Arent Hendricksz van Lubeck ende Thoenis Hendrics van Campen achter die Suijdertoren. Het 3e bodt
  Cornelis Luijthesz op die Melcmarckt ende Alijdt Heijns van Edam. Het 3e bodt
  Garben Heijns in Jan Otsensteijger ende Anne Pieters in Provenhuis. Het 3e bodt
  Pieter van Collum, soldaet onder hopman Hans Bonna ende Jaeck Sijbijs van Terschelling. Het 3e bodt
  Cornelis Jacobsz van Amsterdam in die Karcksteijger ende Weijn Jans van Amsterdam in die Packtuijn. Het 3e bodt
  Cornelis Arentsz van Amsterdam ende Neel Jacobs van Amsterdam. Het 3e bodt
  Sijbrant Tijmantsz op die Oude Doelen ende Crijntthen Luijtthens van Amsterdam in Oude Provenhuis. Het 3e bodt
  Dirck Claesz in Broeck in Waterlant ende Alidt Jochums beijde woonende in Doofkessteijger. Het 3e bodt
  Jan Meijnaertsz ende Geerthen beijde woonende op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Aeriaen Jansz ende Thedt Doedis beijde woonachtig in die Peperstraet. Het 3e bodt
  Jan Huijbertsz van Egmondt op Zee ende Marij Goukes beijde woonachtig in Galicke Liefkenssteijger. Het 3e bodt
  Egbert Egbertsz ende Aecht Jacobs beijde woonachtig op die Dijck. Het 3e bodt
  Sijvert Bonifaesz van Bolswaerdt ende Diewer Jans van sloten beijde woonachtig in Jan Jobssteijger. Het 3e bodt
  Andries Gerritsz, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Wijlems Barens op die Melcmarckt. Het 3e bodt
  Evert Louerensz van Medemblick, soldaet onder hopman Hans Bomma ende Vrouck Auckes van Harlingen in Harckesteijger. Het 3e bodt
  Egbert Coninck van Bocholt, soldaet onder hopman Hans Bomma ende Griet Jans van Hardewijck bij die Westerkarck. Het 3e bodt
  Jan Pietersz van Copenhagen ende Alijdt Claes in ’t Oude Provenhuis. Het 3e bodt
  Isbrant Heijnsz achter die Westerkarck ende Geert Jans op die Nije Dijck. Het 3e bodt
  Tijmon Gaersijn ende Aef Cornelis in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Gerrit Jacobsz van Campen ende Anne Roelofs van Assendelf. Het 3e bodt
  Barent Jansz in Harckesteijger ende Welmet Jacobs op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Jan Otsoen ende Duethen Reijners beijde woonachtig op die Vismarkt. Het 3e bodt
  Claes Cornelisz van Edam ende Aecht Jans van Ostsanen in die Peperstraet. Het 3e bodt
  Anthonis Olifsz van Warmenhuissen, vaandrig van Hans Bomga ende Eelthen Marthens  op die Breestraet. Het 3e bodt
  Gerrit Gerritsz op die Vissersdijck ende Griet Pieters in die Koninkstraet. Het 3e bodt
  Jan Jansz, soldaet onder hopan Jan Robertsz ende Jannithen Martens van Tessel. Het 3e bodt
  Pieter Sijbrantsz ende Marij Meijnaerts in Westende. Het 3e bodt
  Jan Hendricksz ut die Beverwijck ende Engel Thonis van Velsen. Het 3e bodt
  Dirck Pietersz an die Suder Karck  ende Baerthen Pieters vn Gouda. Het 3e bodt
  Jacob Pietersz van Alcmaer, soldaet onder hopman Hans Bomma ende Ludu Willems van Alcmaer in die Peperstraet. Het 3e bodt
  Sijrop Sijbrantsz van Hinlopen ende Eefke Lamberts op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Joris Jorisz, soldaet onder hopman Hans Luwinga ende Liesbet Michiels van Dockum in die Harckesteijger. Het 3e bodt
  Jan Hendricksz, soldaet onder hopman Hans Buwinga ende Marithen Hannis in Harckesteijger. Het 3e bodt
  Wopke Douwesz van Bolswaert in ‘t Moelenpadt ende Trijn Pieters van Amsterdam. Het 3e bodt
  Vechter Jansz van Westsanen in die Westerstraet ende Weijnthen Cornelis van Goue  [Gouda] in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Pieter Goijthisz, soldaet onder hopman Hans Bomwinga ende Fem Jans van Balck in ’t Oude Provenhuis. Het 3e bodt
  Pieter Pietersz van Campen ende Claes Meijnes van Stellingwerf beijde woonachtig in Harcesteijger. Het 3e bodt
  Roemener Jansz ut Warmenhuisen, soldaet onder hopman Hans Buwijnga ende Barber Pieters van Amsterdam in Monnickenclooster. Het 3e bodt
  Drick Dricksz, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Elbrich Hendrics samen woonachtijcht in die Varkenstraet. Het 3e bodt
  Hendrick Jansz van Sloten uy Vrieslant, soldaet onder hopman Jan Robertsz ende Liesbet Claes op die Niewe Dijck op Suijdende. Het 3e bodt
  Jan Hendricksz van Amsterdam bij die Westerbrug ende Liesbet Jacobs ut Lemmer in die Nije Stadthuyse. Het 3e bodt
  Hedde Pietersz op die Rijedijck ende Iets Baukes van Franecker bij die Noorder Mollen. Het 3e bodt
  Thewis Maersz van Amserfoort ende Geerthen Gerrits van Bachuisen. Het 3e bodt
  Jacob Pietersz op die Vijssersdick ende Garben Alerts in die Koninkstraet. Het 3e bodt
  Hardij Jansz van Lantsmeer ende Jacob Claes van Ransdorp woonende bij die Niewe Doelen. Het 3e bodt
  Jacob Jansz van Langweer, soldaet onder hopman Chamion ende Griet Gerrits van Steenwijck woonende tot Edam. Het 3e bodt
  Oone Melisz van Leewarden, soldaet onder hopman Hans Bomwiiga ende Wijllem Wijllems van Stellingwarf op die Nije Doelen. Het 3e bodt
  Jan Pietersz ut Groningerlandt, soldaet onder hopman Hans Bumwijga ende Griet Jans van Groningerlandt op die Vischmackt. Het 3e bodt
  Wessel Dricksz ut Vrieslandt van Oosterwolde ende Sipk Reijners in die Varkenstraet. Het 3e bodt
  Albert Reijnersz van Venhuijsen in Harckesteijger ende Alijdt Cornelis in Harckesteijger. Het 3e bodt
  Pouwels Willemsz, ketelboeter op ‘t Suijdendt ende Beerenthien Luijtges van Sneeck. Het 3e bodt
  Jan Pietersz ut Groningerlandt bij die Noorderkarck ende Geerthen Cornelis op ’t Noorder Havendijk. Het 3e bodt
  Dirck Cornelisz van Avenhorn in Stoeltjessteijger ende Trijn Jans van Hasselt. Het 3e bodt
  Jan Tijmensz Nije Dijck ende Lubbrecht Hendricks op die Oude Doelen. Het 3e bodt
  Harme Garritszoon ende Janniten Jans op die Havendijck. Het 3e bodt
  Claes Cornelisz op Suijdendt ende Belijten Heronimus. Het 3e bodt
  Jan Thonisz in die Varkenstraet ende Wib Jochums op dieKarnmelksluis. Het 3e bodt
  Dirck Barentsz op dat Suder Kerckhof ende Suster Jans opdie Karmelksluis. Het 3e bodt
  Frans Korstz van Eiderstedt ende Marijthen Pieters samen woondende op die Doelesteijger. Het 3e bodt
  Dirck Albertsz op het Suder Karckhoof ende Sijbel Jans op die Nijestraet. Het 3e bodt
  Cornelis Cornelisz van Oudewater op die Oude Doelen ende Jan Jans op die Karmelksluis. Het 3e bodt
  Garrit Jacobsz ende Brecht Jans op die Karckstraet. Het 3e bodt
  Jan Harmensz ende Brecht Jans van Crommenij. Het 3e bodt
  Garrit Garritsz ende Griet Reijners samen woonende achter die Westerkarck. Het 2e bodt
  Thijs Jansz in die Westerstraet ende Ghees Jans.het 3e bodt
  Lucas Cornelisz van Antwerpen op die Melckmarckt ende Anne Jans achter die Westerkarck. Het 3e bodt
  Tonis Tonisz ende Griet Wijllems samen woonende bij die Niewe Doelen. Het 3e bodt
  Jacob Dircksz in die Westerstraet ende Garben Wijllems op die Vissmarckt. Het 3e bodt
  Meijnaert Thijsz op die Havendijck ende Aef Garrits in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Cornelis Reijnersz in die Westerstraet ende Lijsbet Gerrits. Het 2e bodt
  Evert Thonisz van Amelandt ende Geert Jans woonende uit Wijssendicksterboed. Het 3e bodt
  Walich Pietersz van Amsterdam ende Griet Pieters in die Westerstraet. Het 3e bodt
  Sij Hendricksz van Campen ende Trijn Sijmoens van Embden. Het 3e bodt
  Garrit Isbrantsz van Oudewater in Westendt ende Jannithen Hommis vn Harling achter die Westerkarck. Het 3e bodt
  Jueriaen Gerritsz van Mijnnen op die Visschersdijck ende Lijsbet Jans van Alckmaer op die Melckmarckt. Het 3e bodt
  Joert Jellisz soldaet onder hopman Wijngaer ende Griet Jans achter die Westerkarck. Het 3e bodt
  Aris Outgersz op dat Noordendt op die Breestraet ende Aefmoer Jans op die Carmelcksluis. Het 2e bodt
  Jan Dircksz van S. Pancras ende Jan Harcks bij die Westerkarck. Het 2e bodt
  Eijbert Wijcgersz van Vollenhoef ende Griet Cornelis van Suierwoude woonende in S. Janstraet. Het 3e bodt
  Jan Jansz opdie Visschersdick ende Anne Jans van Eemskarck in Provenhuis. Het 3e bodt
  Jacob Pietersz op die Westerkarckhof ende Lijsbet Dircks van Oostsanen. Het 3e bodt
  Cornelis Dircksz ende Trijn Cornelis samen woonende op die Niewe Doelen. Het 3e bodt
  Dirck Govertsz ut het land van Gulick ende Nies Egberts van Swol in S. Janstraet. Het 3e bodt
  Anske Folkertsz  ende Dieu Thomis. Het 3e bodt
  Wijllem Bartelsz, stadsbode ende Lijsbet Jaspers op die Breestraet. Het 3e bodt
  Jan Jansz van Schermer op die Rijdijck ende Jacob Folkers bij die Noorder Molen.
  Quijrijn Pietersz van Leijden in die Westerstraet ende Frou Claes in Harckesteijger. Het 3e bodt
  Wijnelt Heijndricksz van Deventer ende Trijn Harmens op die Carnmelcksluis. Het 3e bodt
  Pieter Hendricksz op die Oude Doelen ende Stijn Hendricks in Kijfsteijger. Het 3e bodt
  Tijmen Jansz van Alckmaer ende Anne Jans samen woonende buiten de Westerpoort. Het 3e bodt
  Jacon Maertensz bij dat Oude Provenhuis ende Trijn Jans op die Havendijck. Het 3e bodt
  Evert Claes op die Carnmelcksluis ende Griet Claes van Hoorn. het 3e bodt
  Jacob Wijllemsz Steenhuis van Alckmaer ende Trijn Cornelis Dijcs in die Comenstraet. Het 3e bodt
  Jan Claesz  ende Eijthen Frecks.
  Sijbrant Gosijnsz ende Lijdt Eijmis samen woonende opdie Noorder Havendijck. Het 3e bodt
  Evert Tonisz van Amelandt ende Gheer Jans woonende met die Steeleert. Het 2e bodt
  Aert Claesz ende Dieu Cornelis. Het 3e bodt
  Freck Evertsz ende Geert Pieters. Het 3e bodt
  Cornelis Reijnersz op die Lage Havendijck ende Reijedumoer Pieters op ’t Suijderendt. Het 3e bodt
  Sijcke Sijckesz van Balck in Annemoersteijger ende Aef Rijckes van Petten. Het 3e bodt
  Arint Dricksz in die Westerstraet ende Mien Jans van Opperdoes. Het 3e bodt
  Rijck Arensz ende Hijlle Jans samen woonende bij Monnickenklooster. Het 3e bodt
  Zeeger Harmensz ende Aef Meijnerts samen woonende in die Peperstraet. Het 3e bodt
  Cornelis Freecksz op die Breestraet ende Brecht Wijllems Steenhuis  van Alckmaer. Het 3e bodt
  Hendrick Jansz Roos op die Vismarckt ende Hillegont Claes van Amsterdam. Het 3e bodt
  Claes Tonnisz achter Trijn Neelendoessteijger ende Alidt Cornelis. Het 3e bodt
  Pietrer Dricksz van Westsanen ende Aef Wijllems van Wormer in die Vijselstraet. Het 3e bodt
  Folker Garritsz in die Westerstraet ende Anne Cornelis op die Havendijck. Het 3e bodt
  Jochum Jansz uit Land van Lomeren ende Gees Claes van Campen op die Breestraet. Het 3e bodt
  Pieter Nansz op die Rijedijck ende Aef Luijtis op die Dijck. Het 3e bodt
  Sijpke Jansz van Workum op die carnmelcksluis ende Pieter Dricks op die Oude Doelen. Het 3e bodt
  Jacob Isbrantsz  ende Anne Wijllems samen woonende op die Rijedijck. Het 3e bodt
  Arent Cornelis uit die Rijp ende Neel Wijllems van Amsterdam. Het 3e bodt

 

 

Opmerkingen:

  • Voor de eerste jaren staan geen datums vermeld, alleen het jaartal.
  • Steijger lokale naam voor Steeg.
Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Transcriptie: GeneaData

Datum: 20-10-2019

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 62

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.