Enkhuizen Huwelijken 1641 – 1642

Share and Like

Civiele Trouwboeken Enkhuizen 1641-1642.

04-01-1641 Lammert Jansz Hesselijs woonende in de Prinsestraet ende Trin Jans op die Nieuwe Riedijck. Op het stathuijs.
04-01-1641 Harme Jansz woonende in de Vieselstraet ende Willemtje Jans op die Breestraet. Getrout den 20 januarij 1641 door Abramus.
04-01-1641 Jan Jansz woonende op de Karnemelcksluijs ende Garbrich Jans in de Oude Mollenstraet. Getrout den 20 januarij 1641.
04-01-1641 Joris Steevensz woonende op die Breestraet ende Vroutjen Pieters in de Toorenstraet. Vaders consent moet voor die troudach blicken, vaders consent is gebleecken. Getrout den 20 januarij 1641.
04-01-1641 Erick Jacopsz woonende in de Costinje Tooren ende Trin Cornelis op die Ooster Haven, het 3e gebodt. Getrout den 27 januarij 1641 door Abramus.
11-01-1641 Mr. Jan van het Zeller van Amsterdam woonende tot Amsterdam en Juffrou Geertjen Exkes woonende in de Packtuijnen, het 3e gebodt. Getrout den 29 januarij 1641 door Abramus.
11-01-1641 Barent Fransz Cussebant woonende tot Harlem ende Reijmelder Hermins op die Breestraet. Op het stathuijs.
11-01-1641 Jan Cornelisz woonende in de Tuijnstraet ende Liesbet Barens op die Nieuwe Dijck. Getrout den 27 januarij 1641 door Abramus.
11-01-1641 Jan Pietersz ende Dieu Maertens woonen beijde tot Dordrecht, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Dordrecht te trouwen 1641.
11-01-1641 Aris Sijmonsz in Doofkessteijger ende Lambertien Sijmons in de Bergervissteijger. Getrout den 27 januarij 1641.
11-01-1641 Luijtjen Jansz woonende in Moeikemanssteijger ende Pietertjen Pieters aen de Nieuwe Hange. Getrout den 27 januarij 1641.
11-01-1641 Jan Jacobsz ende Aef Egberts woonende beijde in ’t Westeinde. Op het stathuijs.
11-01-1641 Fedde Louwerensz woonende in de Botstraet ende Riedu Cornelis in de Waghstraet, het 3e gebodt. Getrout den 3 februarij 1641 door Vogelius.
11-01-1641 Cornelis Joostensz woonende in de Vieselstraet ende Dieuwer Tijs in de Oude Westerstraet. Getrout den 27 januarij 1641.
11-01-1641 Claes Jacobsz van Amsterdam ende Ebel Pieters woonen beijde in de Vrijdum. Vaders consent moet voor die troudach blicke. Vaders consent is gebleecken. Getrout den 27 januarij 1641.
11-01-1641 Allert Allersz van der Narf ende Marij Jans woonen beijde in de Wollenweeverssteijger. Getrout den 27 januarij 1641.
18-01-1641 Dirck Olfertsz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Aeff Harmis in de Botstraet. Getrout den 3 februarij 1641 door Vogelius.
18-01-1641 Tuenis Albertsz Cnap woonende in de Vrijdum ende Claesjen Claes op die Vissersdijck. Op het stathuijs.
18-01-1641 Isbrant Lammertsz woonende op die Vissersdijck ende Brecht Jacops buijten die Noorderpoort. Getrout den 3 februarij 1641.
18-01-1641 Cornelis Egbertsz ende Cornelis Jans woonen beijde in ’t Westeinde. Op het stathuijs.
25-01-1641 Tijs Hendricksz van Kempen woonende in de Doelesteijger ende Aeltjen Dirckx op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 10 februarij 1641 door Pippius.
25-01-1641 Claes Sijmonsz woonende in de Drie Bargervissesteijger ende Aeff Heertjes in de Doelesteijger. Op het stathuijs.
25-01-1641 Jacop Dirckxsz woonende op die Biercaeij ende Reijnu Gerrits op die Breestraet. Getrout den 10 februarij 1641.
25-01-1641 Olfert Jansz woonende in ’t Mollenpat ende Hiltjen Guetjes bij die Groote Craen. Getrout den 10 februarij 1641.
01-02-1641 Meinert Jacopsz van Hoesem ende Nanke Hendrickx van Hoesum woonen beijde op het Suijd. Getrout den 17 februarij 1641 door Vogelius.

 

01-02-1641 Jacob Tuenisz ende Maritje jans woonen beijde in ’t Clooster. Getrout den 17 februarij 1641.
01-02-1641 Claes Pietersz woonende in de Waghstraet ende Aghjen Jans woonende in de Hoghstraet. Getrout den 17 februarij 1641.
01-02-1641 Albert Luijckesz woonende in ’t Mollenpat ende Trein Jacops op het Bolwarck. Getrout den 17 februari 1641.
01-02-1641 Hendrick Fabiaensz woonende in de Sint Nicolaesstraet ende Jantjen Maertens in de Baensteijger, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in Seelant te trouwen 1641.
01-02-1641 Wouter Jansz Appelhof ende Jantjen Sijtjes woonen beijde in de Oude Westerstraet. Getrout den 17 februarij 1641.
01-02-1641 Joris Sijmoensz woonende op die Breestraet ende Aeltje Heindrickx in de Roobrughstraet. Getrout den 17 februarij 1641.
01-02-1641 Cristejaen Barensz woonende op die Breestraet ende Anne Pieters meede op die Breestraet. Vaders consent moet blicken, vaders consent is geblecken. Getrout den 17 februarij 1641.
08-02-1641 Sijmon Carstensz woonende op die Karnemelcksluijs ende Neeltjen Lourens op die Oude Doele. Op het stathuijs.
08-02-1641 Willem Willemsz woonende op het Suijd bij die wagens ende Madaleen Roelifs op die Nieuwe Haven. Getrout den 24 februarij 1641 door Isacus.
08-02-1641 Gerrit Jansz woonende in de Tuijnstraet ende Trintjen Willems bij die Westerkarck. Getrout den 24 februarij 1641.
08-02-1641 Jan Jansz ende Reinsjen Egberts woonen beijde in de Oude Harckesteijger, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Medemblick te trouwen. 1641.
08-02-1641 Egbert Dirckxsz woonende in de Toorenstraet ende Dieuw Sijbrants bij Heeris Taenhuijs. Getrout den 24 februarij 1641.
08-02-1641 Hendrick Arensz van Kempen ende Maritjen Tijs woonende beijde op die Nieuwe Haven. Getrout den 24 februarij 1641.
08-02-1641 Ellert Jansz van Breemen woonende bij die Oude Gousboom ende Aecht Cornelis op die Melckmarckt. Getrout den 24 februarij 1641.
15-02-1641 Albart Tjerksz woonende in de Penstraet ende maritjen Tjarcks in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 3 martius 1641.
15-02-1641 Jacop Jacopsz Schotman ende Grietjen Harmis woonende beijde bij die Nieuwe Doele. Getrout den 3 martius 1641.
15-02-1641 Pieter Jansz woonende bij die Nieuwe Timmerwerven ende Jantjen Jans in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 3 martius 1641.
15-02-1641 Harme Claesz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Reinu Tuenis mede op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 3 martius 1641.
15-02-1641 Harme Roemersz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Hillegont Pieters bij die Oude Gousboom. Vaders consent moet voor die troudach blicke. Vaders consent is geblecken, moeten bescheit toonen. Het 3e gebodt. Getrout den 7 martius 1641 door Pippius.
15-02-1641 Jacop Pietersz woonende in de Burghstraet ende Vokel Jellis op die Nieuwedijck, het 3e gebodt. Getrout den 19 martius 1641 door Pippius.
15-02-1641 Bastiaen Stevensz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Hendrickjen Jans op Oost Vlielant. Moeten bescheit toonen. Het 3e gebodt. Betoogh gegeven om op Vlielant te trouwen op 9 martius 1641.
15-02-1641 Jan Vreecksz Hoff woonende in de Davitstraet ende Maritjen Tomas in de Roobrughstraet. Getrout den 3 martius 1641.
22-02-1641 Jacob Cornelisz woonende op het Hoornse Veer ende Veerdu Jans op die Oude Doele. Getrout den 10 martius 1641 door Henricus.
22-02-1641 Jacob Tijsz woonende in de Oude Harckesteijger ende Jantjen Andries in de Corte Tuijnstraet. Getrout den 10 martius 1641.

 

22-02-1641 Pieter Jansz Curvemaecker woonende op die Noorder Havendijck ende Hiltjen Dirckx meede op die Noorder Havendijck. Getrout den 10 martiud 1641.
22-01-1641 Jacop Dirckxsz woonende buijten die Noorderpoort ende Trin Lous van Broeckoort woonende tot Broeckoort. Op het statshuijs.
01-03-1641 Pieter Pietersz woonende op die Oude Doele ende Cornelisje Hendrickx bij die Groote Cranen. Getrout den 17 martius 1641 door Pippius.
01-03-1641 Luitjen Ariaensz woonende in de Oude Westerstraet ende Jantjen Maertens in de Mollenstraet. Getrout den 17 martius 1641.
01-03-1641 Dancklaert Maertsz ende Geesjen Pieters woonen beijde in ’t Westeinde. Het 3e gebodt. Getrout den 21 martius 1641 door Isacus.
08-03-1641 Harme Freericksz van Breemen ende Luitjen Hendrickx woonen beijde achter het oude weeshuijs. Het 3e gebodt. Getrout den 12 martius 1641 door Isaacus.
08-03-1641 Pieter Carstensz van Rijp ende Trin Cornelis woonen beijde op die Nieuwe Haven, het 3e gebodt. Getrout den 6 fabruarij 1642 door Vogelijus.
08-03-1641 Jan Pietersz van Hoesum woonende bij die Wagens ende Antje Tibbes op die Nieuwe Haven. Deese sijn die gebooden op gehouden. Uijt hart van Commesaris sij die geboden vaut. Getrout den 1 februarij 1644.
08-03-1641 Pieter Siemsz woonende op die Breestraet ende Griet Jacops op die Vissersdijck. Deese hebben het 1e gebodt in die karck gehdt maer die andere 2 geboden sijn op het stathuijs geschiet om dat die bruijdegom niet gedoopt is. Op het statshuijs.
08-03-1641 Jueriaens Pietersz van Enckhuijsen ende Luisija die Bitters woonende beijde tot Amsterdam. Het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Amsterdam te trouwen den 23 martius 1641.
08-03-1641 Pieter Maertsz van Huijsen woonende achter die Wester Karck ende Geertjen Tjarckx op die Nieuwe Haven. Het 3e gebodt.
08-03-1641 Beije Carelsz van Noorweegen woonende bij die Wagens ende Trin Jueriaens in de Keiserstraet. Getrout den 24 martius 1641 door Henricus.
15-03-1641 Hendrick Willemsz woonende in de Nieuwe Harckesteijger ende Truitjen Bastiaens op die Suijder Boerevaert. Getrout den 1 april 1641 door Henricus.
15-03-1641 Jan Lourensz Kint van Rijpen ende Mari Jans van Rippen woonen beijde bij die Wagens. Het 3e gebodt. Getrout den 12 maijus 1641. [Rijpen thans Ribe, Denemarken]
15-03-1641 Jan Arensz woonende achter Doele ende Anne Jans in de Oude Harckesteijger. Getrout den 1 april 1641.
15-03-1641 Freedrick Bruinel van Antwarpen woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Aefmoer Lammerts meede in de Nieuwe Westerstraet, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwe den 1 april 1641.
15-03-1641 Cornelis Jansz woonende op die Suijder Boerevaert ende Anne Cornelis in de Nieuwe Westerstraet. Op het stathuijs.
15-03-1641 Jan Dirckxe woonende op die Suijder Boerevaert ende Niesjen Meijnerts in de Bagijnestraet. Op het stathuijs.
22-03-1641 Reijner Idesz woonende in de Oude Harckesteijger ende Brechjen Carstens in de Annemoersteijger. Getrout den 7 april 1641 door Isaacus.
22-03-1641 Hendrick Gerritsz ende Neeltjen Claes woonen beijde op het Bolwarck, het 3e gebodt. Getroout den 11 april 1641 door Pippius.
22-03-1641 Gerrit Meinertsz woonende in Bovencarspel ende Dieuwer Jans buiten die Noorderpoort. Getrout den 7 april 1641 door Isaacus.
29-03-1641 Jacop Cornelisz woonende over het Hoornse Veer ende Hiltjen Arens op die Nieuwe Haven. Getrout den 21 april 1641 door Vogelius.
29-03-1641 Dirck Jansz woonende bij Heeres Taenhuijs ende Baertjen Michiels op die Vismarckt. Getrout den 21 april 1641.
29-03-1641 Hendrick Jansz woonende in de Sint Jansstraet ende Voeckjen Pieters op die Breestraet. Getrout den 21 april 1641.

 

29-03-1641 Aren Pietersz van Gelder woonende op die Oude Doele ende Aeltjen Jans op die Nieuwe Dijck. Getrout den 21 april 1641.
29-03-1641 Jan Barensz van Jevier woonende in de Burghstraet ende Itjen Heindrickx in de Oude Harckesteijger, het 3e gebodt.
12-04-1641 Jan Tijsz woonende op die Vissersdijck ende Soutjen Freeckx op die Suijder Havendijck. Getrout den 28 april 1641 door Pippius.
12-04-1641 Pieter Mente woonende in de Rijp ende Hillegont Cornelis in de Packtuijnen. Betoogh gegeven om in de Rijp te trouwen den 28 april 1641.
12-04-1641 Maerten Maertensz woonende op het Noordt ende Aechjen Wiggers op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 28 april 1641.
19-04-1641 Scheepen Mr. Folcker Luickesz woonende in de Oude Westerstraet ende Neeltje Gerrits woonende op Venedie. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen den 5 maijus 1641.
19-04-1641 Frederick Wijbrantsz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Trijntjen Luickas op die Vissersdijck. Getrout den 5 maijus 1641 door Henricus.
19-04-1641 Hendrick Roemersz woonende in ’t Apespel ende Jantjen Harmis in de Sinte Niclaesstraet. Getrout den 5 maijus 1641.
19-04-1641 Hendrick Jansz woonende bij die Oude Buisse Haven ende Liesbet Jans in ’t Mollenpat. Getrout den 5 maijus 1641.
19-04-1641 Cornelis Pietersz woonende op het Bolwarck ende Anne Wiggers op het Noordeinde van die Breestraet. Getrout den 5 maijus 1641.
26-04-1641 Harme Bouman van Seeventer [thans Zevenaar] woonende op die Vissersdijck ende Aeltjen Jacops in de Nieuwe Westerstraet. Op het stathuijs.
26-04-1641 Claes Jansz woonende in de Cuinder [thans Kuinre, Gr] ende Volckjen Evetjes in de Baenstaeijger, het 3e gebodt. Betoogh gegeven in in de Cuinder te trouwen den 19 maijus 1641.
26-04-1641 Jan Jochemsz Ackerman woonende tot Steenwijck ende Barentjen ten Broecken woonende tot Steenwijck,het 3e gebodt. Betoogh gegeven om tot Steenwijck te trouwen den 19 maijus 1641.
26-04-1641 Harme Davitsz ende Engel Sijbrants woonende beijde op het Noordt. Getrout den 12 maijus 1641 door Hacus.
26-04-1641 Albert Maertsz van Enchuijsen ende Trijntjen Luijckes van Alckmaer woonende beijde tot Alckmaer. Op het statshuijs.
26-04-1641 Harme Tuenisz woonende in de Barndesteijger ende Dieuwtjen Pieters in de Hoghstraet. Op het statshuijs.
03-05-1641 Jan Jansz woonende op die Karnemelcksluijs ende Jantjen Pieters op Sint Jacops Burghwal. Getrout den 19 maijus 1641 door Abramus.
03-05-1641 Alert Tamesz woonende achter die Westerkarck ende Maritje Tijs bij Dirck Jansz Taenhuijs. Getrout den 19 maijus 1641.
03-05-1641 Albert Pietersz van Enchuijsen ende Anne Jans van Bremen woonende beijde tot Utrecht. Betoogh gegeven om tot Utrecht te trouwen.
03-05-1641 Giesbert Claesz woonende in ’t Waterpoortje ende Maritje Folckers op die Oude Melckmarckt. Getrout den 19 maijus 1641.
03-05-1641 Binder Barensz ende Geesje Toomas woonende beijde in die Baensteijger, het 3e gebodt. Getrout den 2 junij 1641 door Pippius.
10-05-1641 Pieter Jacopsz van Enchuijsen woonende buijten die Noorderpoort ende Marij Jans op het Suijt in de Bocht. [doorgehaald].
10-05-1641 Kempen Jueriaensz woonende op het Suijdeinde van die Breestraet ende Madeleentje Heindrickx in de Cloppersteijger. Getrout den 26 maijus 1641 door Vogelius.
10-05-1641 Sijbrant Jacopsz woonende bij Heeris Taenhuijs ende Aef Pauwels in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 26 maijus 1641.

 

17-05-1641 Maerten Claesz woonende in de Davitstraet ende Sijtjen Anes op die Nieuwe Haven. Op het statshuijs.
17-05-1641 Pieter Jacopsz van Enchuijsen woonende buijten die Noorderpoort ende Maritjen Jans op het Suijd in de Bocht. Op het statshuijs.
24-05-1641 Panckeris Cornelisz Lust woonende op die Nieuwe Haven ende Trin Maertens in de Corte Tuijnstraet. Op het statshuijs.
24-05-1641 Tjerck Ariaansz Hockeling ende Jantjen Alberts woonende beijde in ’t Clooster. Deese sijn die gebooden opgehouden uijt last van commesaris omdat Jantjen Alberts noch een getrout man heeft.
24-05-1641 Marckis Claesz van Vlensburch ende Griet Ottens woonende beijde bij die wagens. Getrout den 9 junij 1641 door Henricus.
24-05-1641 Luitjen Pietersz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Griet Meijnerts op die Oude Riedijck. Getrout den 9 junij 1641.
24-05-1641 Freederick Pietersz van Ditmers [Sleeswijk-Holstein, DL] woonende in ’t Apespel ende Maritjen Willems meede in ’t Apespel, het 3e gebodt. Getrout den 13 junij 1641 door Haacus.
24-05-1641 Ariaen Pietersz woonende in de Bagijnestraet ende Liesbet Jans in de Wiedesteijger. Getrout den 9 junij 1641.
24-05-1641 Maerten Pietersz woonende bij die Nieuwe Doele ende Grietjen Dirckx in de Lange Tuijnstraet. Getrout den 9 junij 1641.
24-05-1641 Jan Jansz woonende in ’t Spaens Leeger ende Ebel Freeckx in de Harpstraet, het 3e gebodt. Getrout den 23 julij 1641 door Abrahamus.
01-06-1641 Claes Liesjentiel van Lieuwarden ende Ragel die Sovve van Rulvanen woonende beijde in de Burghstraet, het 3e gebodt. Betoogh gegeven. Dit betoogh is weederom ingetrocken omdat die vader dit hulick niet wilde consenteren ende die bruijdegom minderjarich was.
07-06-1641 Jan Pietersz woonende bij Heeris Taenhuijs ende Trin Dirckx bij die Overtoom. Getrout den 23 junius 1641 door Henricus.
07-06-1641 Poppe Jansz woonende op die Suijder Burghwal ende Trin Jans in ’t Westeinde. Getrout den 23 junius 1641.
14-06-1641 Hein Jansz woonende op die Suijder Hooge Havendijck ende Jantjen Heindrickx in de Boeckebinderssteijger. Getrout den 30 junius 1641 door Haacus.
21-06-1641 Jan Jacobsz woonende bij Heeris Taenhuijs ende Elsje Gerrits in de Oude Harckesteijger. Getrout den 7 julij 1641 door Pippius.
21-06-1641 Jan Jansz die jonge van Loopen woonende in de Packtuijne ende Sijtjen Pieters in de Hooghstraet. Getrout den 7 julij 1641.
21-06-1641 Luijckars Volckersz Westwoud woonende in de Oude Westerstraet ende Ewoutjen Pieters op die Nieuwe Haven. Getrout den 7 julij 1641.
28-06-1641 Jan Jansz woonende in de Vieselstraet ende Jantjen Jans op die Vissersdijck. Getrout den 14 julij 1641 door Abrahamus.
05-07-1641 Maerten Gerritsz ende Geertjen Ellerts woonende beijde in de Nieuwe Harckesteijger, het 3e gebodt. Getrout den 23 julij 1641 door Abrahamus.
05-07-1641 Cornelis Maertensz ende Swaentjen Freeckx woonende beijde in ’t Westeijnde. Getrout den 21 julij 1641 door Pippius.
05-07-1641 Jan Albertsz Claes woonende op die Nieuwedijck ende Rijdu Meijners bij die Tuijnstraet. Op het statshuijs.
12-07-1641 Tjeert Juriaensz woonende in de Bagijnestraet ende Harmtjen Jaspers in de Oude Westerstraet. Getrout den 28 julij 1641 door Henricus.
12-07-1641 Gerrit Hendricksz van Noorden ende Maertjen Pieters woonende beijde op die Nieuwe Haven. Getrout den 28 julij 1641.
12-07-1641 Claes Hendricksz woonende in de Oude Harckesteijger ende Maritjen Pieters in de Coomenstraet. Getrout den 28 julij 1641.

 

19-07-1641 Pieter Jansz woonende in de Wollenweversteijger ende Jantjen Jans tot Rotterdam. Betoogh gegeven om tot Rotterdam te trouwen den 4 augustij 1641.
26-07-1641 Jan Maertensz ende Trintjen Jueriaens woonende beijde op die Breestraet. Getrout den 11 augustij 1641 door Henricus.
26-07-1641 Cornelis Cornelisz woonende in Stoeltjesteijger ende Jantjen Wouters in de Vrijdum. Getrout den 11 augustij 1641.
26-07-1641 Harme Jansz ende Hendrickjen Jans woonende beijde in de Sinte Niclaesstraet. Getrout den 11 augustij 1641.
02-08-1641 Cornelis Jansz Nieuweboer woonende in de Toornstraet ende Godemoer Jacobs in de Waegstraet. Getrout den 18 augustij 1641 door Henricus.
02-08-1641 Joost Heijndricksz woonende op de Spaense Burghwal ende Claesjen Jans in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 18 augustij 1641.
02-08-1641 Jan Leuijt van Leewenberg, soldaet onder de Compagni van Capeteijn Steenwijck, leggende tot Creede ende Liesbet Dirckx woonende bij ’t armehuijs, het 3e gebodt. Getrout den 18 augustij 1641.
02-08-1641 Nanningh Tjarcksz woonende in de Coomenstraet ende Aefjen Pieters in de Nieuwe Harckesteijger. Getrout den 18 augustij 1641.
09-08-1641 Cornelis Jansz Caeij woonende in de Hoghstraet ende Liesbet Jans op die Suijder Lage Havendijck, het 3e gebodt. Getrout den 27 augustij 1641 door Henricus.
09-08-1641 Abrahamus Weselingh tot Middelbrugh in Seelant ende Maria van Colster woonende tot Delft, het 3e gebodt. Betoogh gegeven.
09-08-1641 Jan Claesz woonende op die karnelecksluijs ende Antjen Tijmans in Sint Antonistraet of het oude Provenhuijs. Getrout den 25 augustij 1641 door Henricus.
09-08-1641 Dirck Cornelisz woonende op Huijduijnen ende Dieu Claes in de Nieuwe Westerstraet. Op het stathuijs.
09-08-1641 Adriaen Jansz ende Claesjen Riewerts woonende beijde in de Nieuwe Harckesteijger, het 3e ebodt. Getrout den 21 maijus 1643 door Henricus.
09-08-1641 Maerten Dirckxsz woonende bij het Apespel ende Dirckjen Harckes in de Waghstraet. Getrout den 25 augustij 1641.
16-08-1641 Albert Doefsz woonende in de Nieuwe Mollenstraet ende Trin Jans bij die Noorder Mollen. Getrout den 1 september 1641 door Abrahamus.
16-08-1641 Garbrant Cornelisz woonende in de Keiserstraet ende Griet Jacops op die Vissersdijck. Getrout den 1 september 1641.
16-08-1641 Jan Barensz van Tanningen [Beieren, DL] ende Jantjen Heindricks woonende beijde in de Hanghsteijger. Getrout den 1 september 1641.
16-08-1641 Michiel Hartich van Stuer [Sleeswijk Holstein, DL] ende Anne Jans woonende beijde in ’t Waterpoortje. Getrout den 1 september 1641.
16-08-1641 Jan Jansz Bil woonende op die Oude Graft ende Sebekens Huijberts op die Vissersdijck. Getrout den 1 september 1641.
23-08-1641 Jan Nanningsz woonende op die Noorder Boerevaert ende Trin Jans in de sinte Niclaesstraet. Getrout den 8 september 1641 door Henricus.
23-08-1641 Pieter Tacosz woonende op die Suijder Boerevaert ende Neelig Sieuwerts meede op die Suijder Boerevaert. Getrout den 8 september 1641.
30-08-1641 Sijmoon Sijmoonsz van Benschooten woonende bij die Groote Craen ende Griet Jans van Amsterdam woonende op die Breestraet. Getrout den 15 september 1641 door Pippius.
06-09-1641 Jueriaen Jereemenusz van Staden [Nedersaksen, DL] woonende op die Vissersdijck ende Aghjen Alberts in Annemoersteijger, het 3e gebodt. Getrout den 1 december 1641.
06-09-1641 Pieter Luijtjesz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Griet Jueriaens op Veenedie. Getrout den 22 september 1641 door Henricus.

 

13-09-1641 Jan Roemersz van Hitlant [thans Shetland, schotland] woonende bij die Oude Gousboom ende Ciew Michiels meede bij die Oude Gousboom, het 3e gebodt. Getrout den 26 october 1641 door Pippius.
13-09-1641 Braem Barensz ende Jitjen Cornelis woonende beijde bij die Nieuwe Hange. Getrout den 29 september 1641 door Hacus.
20-09-1641 Dirck Maes Varteer woonende in de Nieuwe Mollenstraet ende Metjen Gerrits woonende in de Oude Marckt. Op het stathuijs.
27-09-1641 Reijner Cornelisz woonende op die Suijder Boerevaert ende Anne Claes in de Harpstraet. Getrout den 13 october 1641 door Vangelius.
27-09-1641 Pieter Elmersz van Bremen ende Teunisjen Sijbes woonende beijde op het Suijd in de Bocht. Getrout den 13 october 1641.
04-10-1641 Volcker Cornelisz woonende in Westeinde ende Geert Cornelis woonende tot Warvershoof. Vaders consent moet voor die troudach blicke, vaders consent is bij comsaris geblecken. Op het stathuijs.
04-10-1641 Jan Cornelisz ende Geertjen Abrahams woonende beijde in de Bagijnstraet. Getrout den 20 october 1641 door Pippius.
04-10-1641 Harme Jueriaensz woonende op die Oude Melckmarckt ende Antjen Hendrickx op die Nieuwe Marckt. Getrout den 20 october 1641.
04-10-1641 Willem stoffelsz woonende op Sijbrantsdijck ende Sijtjen Jans op die Suijder Burghwal. Getrout den 20 october 1641.
04-10-1641 Jan Jansz woonende in de Nieuwe Westerstraet ende Liesbet Jacops op die suijder Boerevaert, het 3e gebodt. Is opgehouden uijt last van commesaris. Getrout den 3 november 1641 door Vogelius.
04-10-1641 Cornelis Sijmsz Loodu op die Vissersdicjk ende Lobrich Meijnerts op die Torenstraet. Getrout den 20 october 1641.
04-10-1641 Gerrit Volckersz woonende op die Karnemelcksluijs ende Aefjen Claes in de Wollenweversteijger. Getrout den 20 october 1641.
11-10-1641 Dirck Roelifsz woonende bij Heeris Taenhuijs ende Griet Aghis in de Vijselstraet. Getrout den 27 october 1641 door Vogelius.
11-10-1641 Hendrick Hendricksz ende Anne Jans woonende beijde bij die Nieuwe Doele. Getrout den 17 october 1641.
11-10-1641 Maerten Hendricksz woonende tot Alckmaer ende Griet Reijers tot Schermerhorn, moeten bescheit tonen van Schermerhorn. Betoogh gegeven om tot Schermerhorn te trouwen 1641.
11-10-1641 Jan Roelifsz van Noorwegen woonende op het Suijd in de Bocht ende Hiltjen Harmes bij het Arme Weeshuijs. Getrout den 27 october 1641.
11-10-1641 Pieter Jansz ende Liesbet Lubberts woonende beijde in de Oude Westerstraet. Getrout den 27 october 1641.
11-10-1641 Carst Carstensz woonende in de Cuinder ende Maritjen Gerrits in ’t Mollenpat. Moeten bescheit toonen uijt die Kuinder, het 3e gebodt. Getrout den 17 november 1641 door Pippius.
18-01-1641 Pieter Dircksz woonende in de Keiserstraet ende Grietjen Freecks in de Burghstraet. Getrout den 3 november 1641 door Vogelius.
18-10-1641 Jacob Gerritsz ende Aeltjen Pieters woonende beijde op die Vissersdijck. Getrout den 3 november 1641.
25-10-1641 Jan Ariaensz woonende op die Oude melckmarckt ende Geesjen Luijckas op die Breestraet. Getrout den 10 november 1641 door Pippius.
01-11-1641 Pieter Roelifsz ende Trintjen Hendricks woonende beijde op die Karnemelcksluijs. Op het statshuijs.
01-11-1641 Wijbrant Garbrantsz ende Anne Jans woonende beijde in de Packtuijne. Getrout den 17 november 1641 door Pippius.

 

01-11-1641 Claes Willemsz van Engelant woonende op het Suijd in de Bocht ende Claesjen Pouwels in de Botstraet. Getrout den 17 november 1641.
01-11-1641 Jan Jansz woonende aen die Nieuwe Hange ende Soutjen Harmis op die Karnemelcksluijs, het 3e gebodt. Getrout den 8 december 1641 door Vogelius.
01-11-1641 Jan Jansz woonende op die Karnemelcksluijs ende Griet Jans bij die karnemelcksluijs. Getrout den 17 november 1641.
08-11-1641 Dirck Jansz ende Grietjen Harmis woonende beijde in de Nieuwe Westerstraet. Getrout den 24 november 1641 door Vogelius.
08-11-1641 Nanne Cornelisz woonende in ’t Westeijnde ende Aeff Reijners in Bovencarspel. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen 1641.
08-11-1641 Freeck Riewertsz woonende op die Breestraet ende Gerbrich Gerrits op die Suijder Havendijck. Getrout den 24 november 1641.
08-11-1641 Sijmoon Jochemsz woonende bij die Suijder Karck ende Dirckjen Meijnerts in de sinte Nijclaesstraet. Getrout den 24 november 1641.
08-11-1641 Garbrant Evertsz woonende op die Oosterhaven ende Marij Jacobs op het Suijdt. Getrout den 24 november 1641.
08-11-1641 Jan Jansz Backer ende Geertjen Jans woonende beijde op die Nieuwe Westaretraet. Getrout den 24 november 1641.
08-11-1641 Dirck Pietersz Dol woonende op die Breestraet ende Nannemoer Garbrants op die Karnemelcksluijs. Op het statshuijs.
08-11-1641 Reijner Nannesz woonende op het Noordt ende Aeltjen Jans op die Noorder Havendijck. Getrout den 24 november 1641.
08-11-1641 Floris Hendricksz woonende tot Alckmaer ende Aeltjen Jans op die Nieuwedijck. Op het statshuijs.
15-11-1641 Jan Egbertsz woonende op die Nieuwedijck ende Pietertjen Pieters in de Oude Mollenstraet. Getrout den 1 december 1641 door Haacus.
15-11-1641 Meijster Jan Freecksz woonende in de Sint Jansstraet ende Baertjen Gerrits op die Nieuwedijck. Getrout den 1 december 1641.
15-11-1641 Gerrit Jansz woonende in ’t Westeijnde ende Dieuw Cornelis in Bovencarspel. Op het statshuijs.
15-11-1641 Garbrant Govertsz woonende bij die Nieuwe Doele ende Femtje Touwis mede bij die Nieuwe Doele. Getrout den 1 december 1641.
15-11-1641 Wijbrant Evertsz woonende op het Bolwarck ende Engeltjen Roelifs op die Oude Rijdijck. Getrout den 1 december 1641.
15-11-1641 Rijcket Pietersz woonende bij die Osseschuijere ende Grietjen Maertens op die Breestraet. Getrout den 1 december 1641.
15-11-1641 Jan Olfertsz van Abbekarck ende Jantjen Aris woonende beijde aen die Suijder Mollen, het 3e gebodt. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen, 1641.
15-11-1641 Harme Luickesz woonende op het Bolwarck endeMaritjen Pieters bij het Noorder Spuij. Getrout den 1 december 1641.
15-11-1641 Tade Heinsz woonende in de Packtuijne ende Reijnu Pieters in de Nieuwe Westerstraet, het 3e gebodt. Getrout den 8 december 1641 door Vogelius.
15-11-1641 Floris Jostensz ende Teetjen Heindrickx woonende beijde achter de Westerkarck. Getrout den 1 december 1641.
15-11-1641 Sijmoon Hendricksz ende Kniertjen Cornelis woonende beijde tot Campen, het 3e gebodt.
22-11-1641 Ariaen Jacopsz ende Dingen Jans woonende beijde buijten die Noorder poort. Op het statshuijs.
22-11-1641 Gerrit Outgersz woonende op dieVriessemarckt ende Trin Claes op die Noorder Boerevaert. Getrout den 8 december 1641 door Vogelius.

 

22-11-1641 Baren Jacopsz woonende in de Wollenweeverssteijger ende Geesjen Harmis achter die Prinsestraet, getrout den 8 december 1641.
22-11-1641 Ariaen Gerritsz woonende in de Nieuwe Mollenstraet ende Grietjen Cornelis in de Keiserstraet. Getrout den 8 december 1741.
22-11-1641 Seeger Sijbrantsz Groes woonende op die Karnemelcksluijs ende Aefjen Gerrits op die Nieuwe Rijedijck. Getrout den 8 december 1641.
22-11-1641 Lubbert Dircksz woonende bij die Nieuwe Hange ende Achjen Ariaens bij Heeris Taenhuijs, het 3e gebodt. Getrout den 19 december 1641 door Hacus.
22-11-1641 Hendrick Ras van Bremen woonende op die Karnemelcksluijs ende Liesebet Duifhart van Antwarpen woonende in ’t Slechtsteijgertje. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen, 1641.
22-11-1641 Gerrit Claesz woonende in de Noorder Westerstraet ende Sij Barens in Bovencarspel. Betoogh gegeven om in Bovencarspel te trouwen 1641.
22-11-1641 Claes Jansz woonende op die Hoghstraet ende Hillegont Sieuwerts op die Vissersdijck. Getrout den 8 december 1641.
22-11-1641 Wouter Tijssz woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Aefjen Pieters bij het Spaens Leeger. Getrout den 8 december 1641.
22-11-1641 Jan Woutersz woonende in Bovencarspel ende Aef Luickas in ’t Westeinde. Getrout den 8 december 1641.
22-11-1641 Claes Cornelisz woonende op die Noorder Boerevaert ende Geert Freecks op die Vissersdijck. Getrout den 8 december 1641.
29-11-1641 Ide Meijnertsz woonende in de Harpstraet ende Grietjen Hendrickx bij die Noorder Mollen. Getrout den 15 december 1641 door Pippius.
29-11-1641 Gerrit Jacobsz woonende bij die Nieuwe Doele ende Anne Jans bij die Oude Gousboom. Getrout den 15 december 1641.
29-11-1641 Volker Jansz woonende in ’t Slechtsteijgertje ende Antjen Sijbrants op die Nieuwe Buijssehaven. Getrout den 15 december 1641.
29-11-1641 Dirck Cornelisz van Stockhollem ende aeltjen Gerrits woonende beijde in die Nieuwe Harckesteijger, het 3e gebodt. Getrout den 22 december 1641 door Pippius.
29-11-1641 Gerrit Jansz ende Elsjen Foeckes woonende beijde in die Nieuwe Harckesteijger, het 3e gebodt. Getrout den 2 februarij 1641 door Isaacus.
29-11-1641 Jan Jacobsz woonende op die Karnemelcksluijs ende Liesbet Bennis buijten die Noorderpoort. Getrout den 15 december 1641.
29-11-1641 Hendrick Jansz woonende op die Oude Riedijck ende Trintjen Gerrits in de Wijdesteijger. Getrout den 15 december 1641.
29-11-1641 Ofke Tijsz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Geertjen Wouters in Dofkessteijger. Getrout den 15 december 1641.
29-11-1641 Telis Pietersz ende Geertje Willems woonende beijde op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 15 december 1641.
29-11-1641 Tames Reijnersz woonende in ’t Armehuijs ende Trijntjen Sems in de Harpstraet. Getrout den 15 december 1641.
06-12-1641 Jan Pietersz Bijl woonende op die Nieuwe Haven ende Dieuwtjen Jacobs in de Oude Westerstraet. Betoogh gegeven om in de Streeck te trouwen 1641.
06-12-1641 Johannis Tjarcksz woonende in de Vrijdum ende Dieuw Jelles op die Nieuwedijck. Getrout den 22 december 1641 door Pippius.
06-12-1641 Mouris Jellesz woonende op die Nieuwedijck ende Maria Tjarcks in de Vrijdum. Getrout den 22 december 1641.
06-12-1641 Pieter Claes Sloorit woonende aen die Nieuwe Hange ende Imtjen Hullickx in de Vrijdum. Moeders consent meot blicke, moeders consent is geblecken, het 3e gebodt. Getrout den 29 december 1641 door Vogelius.
06-12-1641 Sijtjen Bonkelsz woonende in Sint Jansstraet ende Maritjen Claes bij het Armehuijs. Getrout den 22 december 1641.

 

06-12-1641 Gerrit Jansz woonende op het Bolwarck ende Grietjen Cornelis bij die Suijder karck. Getrout den 22 december 1641.
06-12-1641 Dirck Albertsz van Munckedam woonende in de Torenstraet ende Trintjen Reijners op die Breestraet. Getrout den 22 december 1641.
06-12-1641 Jacob Jacobsz woonende in de Vieselstraet ende Liesebet Jobs in de Waghstraet. Getrout den 22 december 1641.
06-12-1641 Robbert Andriesz van Hitlant ende Antjen Jans woonende beijde op die Oude Doele. Getrout den 22 december 1641.
06-12-1641 Meijnert rensz woonende bij het Armehuijs ende Neeltjen Pieters mede bij het armehuijs. Getrout den 22 december 1641.
06-12-1641 Willem Maertsz woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Trijntjen Alberts van Urck woonende op Urck, het 3e gebodt.betoogh gegeven op op Urck te trouwen 1641.
06-12-1641 Jacob Hansz Angel uijt het lant te Holsteijn woonende in ’t Clooster ende Margrietje Meijers meede in ’t Clooster. Getrout den 22 december 1641.
13-12-1641 Dirck Albertsz woonende achter die Prinsestraet ende Aeff Sijmons op Sint Jacobs Burghwal. Getrout den 29 december 1641 door Vogelius.
13-12-1641 Ariaen Vreeckxsz woonende in de Nieuwe Molenstret ende Geertjen Jelis op die Nieuwe Riedijck. Getrout den 29 december 1641.
13-12-1641 Willem Willemsz woonende op die Nieuwe Riedijck ende Antjen Ariaens op die Wierdijck. Getrout den 29 december 1641.
13-12-1641 Albert Evertsz woonende achter die Westerkarck ende Jacomijne Jacops in de Craelsteijger, het 3e gebodt. Getrout den 5 januarij 1642.
13-12-1641 Pieter Dirckxsz woonende in ’t Molenpt ende Antjen Giesberts in de torenstraet. Getrout den 29 december 1641.
13-12-1641 Cornelis Douwesz ende Reijnu Jans woonende beijde op het Noordt, het 3e gebodt. Getrout den 5 jnuarij 1642.
13-12-1641 Jan Antonijsz van Venetie ende Dieuw Oukers woonende beijde in ;t Westeijnde. Op het stadthuijs.
13-12-1641 Willem Jansz van Emden ende Maritjen Claes Avocaets woonende beijde in de Sint Nijclaesstraet. Getrout den 29 december 1641.
20-12-1641 Hendrick Hendricksz ende Cornelis Jacobs woonende beijde op die Vissersdijck. Getrout den 5 januarij 1642 door Isacus.
20-12-1641 Jan Jaspersz woonende op die Nieuwedijck ende Anne Meijnerts in de Waghstraet, het 3e gebodt. Getrout den 19 januarij 1642 door Pippius.
20-12-1641 Reijner Reijnersz woonende in ’t Oude Provenhuijs ende Grietjen Jacobs in de Keijserstraet. Getrout den 5 januarij 1642.
20-12-1641 Pieter Hendricksz woonende in de Eenhoorensteijger ende Engeltjen Harmes in de Wijdesteijger. Getrout den 5 januarij 1642.
20-12-1641 Sijbrant Claesz ende Soutjen Dirckx woonende beijde bij die Noorderpoort. Getrout den 5 januarij 1642.
27-12-1641 Tade Evertsz ende Pietertjen Hendrickx woonende beijde in de Vieselstraet. Getrout den 12 januarij 1642 door Vogelius.
27-12-1641 Jan Jansz woonende op die Hooge Havendijck ende Cornelisjen Luijtjes op die Vissersdijck. Getrout den 12 januarij 1642.
27-12-1641 Jan Baesz woonende op die Vissersdijck ende Sijbrich Jans op die Toorenstraet. Getrout den 12 januarij 1642.
27-12-1641 Willem Garbrants woonende in de Sint Jacopstraet ende Grietjen Crijns in de Ridderstraet. Op het stadthuijs.
27-12-1641 Albert Heindricksz woonende in de Sint Nijclaesstraet ende Godemoer Gerrits in Moijkemanssteijger. Getrout den 12 januaurij 1642.

 

27-12-1641 Andries Sijmoonsz woonende in Moijkemanssteijger ende Barentjen Claes in de Wollenweverstraet. Getrout den 12 januarij 1642.
27-12-1641 Dirck Pietersz woonende bij Heeris Taenhuijs ende Liesbet Alberts in Heeris Taenhuijs. Getrout den 12 januarij 1642.
27-12-1641 Pille Jansz ende Itjen Jacops woonende beijde buijten die Noorderpoort, het 3e gebodt. Getrout den 9 februarij 1642 door Abrahamus.
27-12-1641 Jueriaen Carstensz van Vuer woonende bij die Wagens ende Reijnu Jans van Noortstrant woonende in de Torenstraet. Getrout den 12 januarij 1642.
27-12-1641 Meijnert Tjarcksz woonende bij die Overtoom ende Trijn Loodewijcks op die Noorder Havendijck. Getrout den 12 januarij 1642.
27-12-1641 Jan Jansz van Dockum ende Itjen Jans woonende beijde op Sint Jacopsburghwal. Getrout den 12 januarij 1642.

 

 

Archief: Noord Hollands Archief – Haarlem

Plaats: Enkhuizen – inv.nr. 67 Transcriptie: Peter Hartog

Datum: 09-11-2010

Foto materiaal: Jos Buisman [VPND]

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie

op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.