De Rijp Lidmaten 1622 – 1638

Share and Like

De Rijp ‚Äď Gereformeerd Lidmaten en Attestatieregister 1622 – 1638

 

1622    
23 dec Op belijdenis Cornelis Jansz, alias schipper Keel

Simon Jansz Krijn Arentsz

Guerte Dirx, sijn huijsvrouw Pieter Cornelisz de Vries Dieuwer Pieters, sijn huijsvrouw Pieter Jansz

Jannetje Jans, sijn huijsvrouw Jan Dirxsz

Maritjen Pieters, huijsvrouw van Claes Swaeg Jan Pietersz Penders

Sara Nanninghs, sijn huijsvrouw

Guerte Gerrits, huijsvrouw van Jan van Meppelen Trijn Claes, jongedogter

Neel Claes, jongedogter Pieter Jacobsz

Marij Pieters, sijn huijsvrouw Simon Pietersz

Cornelis Gerritsz, bij de barnerde molen Jannetje Jans, op de Volger

Trijn Jans op de Volger

23 dec Met att vertrokken Juditgen van Harnichouck

Daniel Engelsz

Guerte Willems, egtelieden van Amsterdam

1623    
9 feb Gekozen tot diaken Gerrit Jansz Backer

Dirck Jansz op den Dam

9 feb doop Neel Heijnes out sijnde omtrent 11 jaren ten overstaen van

haar broeder Barent Heijnes ende hares ooms huijsvrouwe Dieuwer Teunis op den S. Maerten door den H. Doop de gemeijnte Godes ingelijft.

24 mrt Op belijdenis Marij Dirx, huijsvrouw van Jan Cornelisz Penders

Brechje Dirx, huijsvrouw van Simon Pietersz At, de wed. van Walick Jansz

Jan Claasz Theres Allert Pietersz Trijn Vechters Rongh Cornelisz

Guerte Cornelisdr, huijsvrouw van Jaep Heijnes Simon Jansz Taenman

Heertjen Gerritsz Seijlmacker

Jannetje Teunis, huijsvrouw van Willem Jansz van Schermer

Dirck Jansz Neijer                           | tevens gedoopt Dieuwer Jans sijn huijsvrou  | tevens gedoopt Jan Cornelisz Penders                                                              | tevens gedoopt

24 mrt Met att ingekomen Ide Claesdr               van Noortwijck
21 mei Met att vertrokken Trijn Willems            naar Wormer
2 juni Op belijdenis Willem Jansz Kinrosch

Maritje Heickes, sijn huijsvrouw Jacob Arisz

Jan Dirxsz

Jan Michielsz                           | tevens gedoopt

2 juni Met att ingekomen Cornelis Jacobsz       van Schermer
20 aug Met att vertrokken Trijn Claes                    naar Purmerend
15 sep Op belijdenis Maritgen Cornelisdr

Lijsbet Cornelisdr Welmot Jaspers Neel Claesdr Neel Engels

Trijn Engels Brecht Ruths Marij Jansdr Dieuwer Teunis Welmot Jansdr

15 sep Met att ingekomen Martijnsken Chaudron     van Amersfoort
21 dec Op belijdenis Neel Jans, de slotemaeckers vrouw

Neel Jans Simon Sij Jochums vrouw Trijn Jacobs

Isgen Cornelisdr Jan Isbrantsz Marten Woutersz Jan Jansz van Swol Aecht Egges

Anne Egges

Cornelis Heijnsz                       | tevens gedoopt

Pieter Ronghsz                         | tevens gedoopt

Trijn Ronghs                               | tevens gedoopt

1624    
19 jan Gekozen tot

ouderling

Pieter Jansz

Paulus Martensz

  En tot diaken Dirck Tamesz

Aeriaen Pietersz

22 mrt Op belijdenis Jacob Jansz

Jan Jansz Jan Dirxsz

Claes Claesz Swaen Willem Willemsz Brecht Lauwes

Guerte Jacobs                                | tevens gedoopt

24 mei Met att ingekomen Jacob Jansz

Trijntgen Goverts Trijn Arents Duijfgen Borrits

24 mei Op belijdenis Jaquemijntgen, ’t vroetwijf

Willem Pietersz Laeckeman

29 sep Op belijdenis Jan Crijnsz

Arent Jilligsz

Jannetje Wouters

29 sep Op belijdenis Jan Jansz

Neel Cornelisdr

| tevens gedoopt

| tevens gedoopt

29 sep Met att ingekomen Guerte Pietersdr van Assendelft
8 dec Met att vertrokken Judith van Haringhoeck     naar Amsterdam
20 dec Op belijdenis Hubert Reijnertsz

Cornelis Pietersz Jacob Jacobsz Aecht Jans

Neel IJfes Brecht IJfes Neel Dirx Anne Claes IJtgen Dirx

20 dec Met att ingekomen Maria Valckeniers van Amsterdam
20 dec Met att vertrokken Michiel Jochumsz naar Graft
1625    
3 jan Gekozen tot diaken Jacob Jansz

Pieter Cornelisz de Vries

  Tot ouderling IJf Cornelisz

Simon Jacobsz, out diaken Evert Albertsz, out diaken

16 mrt Op belijdenis Simon Jansz

Magdaleen Dirx

1 juni Op belijdenis Niesjen Jans
1 juni Met att ingekomen Weijntje Claes

Cornelis Nanninghsz Lijsbet Gijse

uijt de Beemster

van Langedijk idem

27 sep Met att ingekomen Trijn Claes van Wurmer van Purmerent
7 dec Met att vertrokken Trijn Claes van Wurmer is met haer attestatie van

Purmerent bij ons geapprobeert, naer Wurmer vetrokken.

23 dec Op belijdenis Moses Fransz

Claes Gerritsz Aecht Simons Jacob Claesz Neel Simons Griete Cornelis Cornelis Albertsz Trijn Dirx

Guert Alberts Jacob Dirxsz Gerrit Dirxsz Marij Dirxs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| van Graft

| van Graft

1626    
1 jan Gekozen tot diaken Marten Jansz

Cornelis Jacobsz

En tot diaken Dirck Taemesz in plaats van de overleden diaken Pieter Cornelisz de Vries. Dirck Taemsz verkiezing niet aangenomen)

  Tot ouderling Dirck Jansz Laeckeman

Jan Segersz

22 mrt Op belijdenis Gerrit Gerritsz

Trijn Nanninghs Krijntje Krijnes Marij Dirx Aechte Pieters Grietjen Dirx Cornelis Roelofsz Marij Jacobs Trijn Jans Jaepjen Cornelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| tevens gedoopt

22 mrt Met att ingekomen Remmelt Jans van Anna Parochie op den Bildt
16 apr   Verkozen tot diaken Jan Cornelisz Molenaer in plaats van

de overleden Pieter Cornelisz de Vries

29 mei Op belijdenis Willem Cornelisz Kistemaeckers

Neel Cornelis, huijsvrouw van Jan Gerrtisz Penders

29 mei Met att ingekomen Guert Jans van Graft
18 dec Op belijdenis Claes Hesselsz

Pauwel Allertsz Neel Jacobs Neel Jansdr Marij Jacobsdr Jannetje Jans Guerte Dirx Teete Pieters

18 dec Met att ingekomen Claes Dirxsz van Graft
1627    
5 jan Tot diaken gekozen Gerrit Jansz Backer

Willem Pietersz

  Tot ouderling Jan Jacobsz

Pieter Jacobsz Pieter Simonsz

2 april Op belijdenis Guerte Marten Pauls

Trijn Dirx Maeicken Fransen

Lijsbet Jans                  | tevens gedoopt

Neel Gerrits                | tevens gedoopt

2 april Met att ingekomen Theunis Jansz

Anne Meijnerts

van Ursem

van Ursem

21 mei Met att vertrokken Aris Jansz

Welmedt Jans, sijn huisvrouw naar Amsterdam

24 mei Op belijdenis Ariaentjen Dirx                 van Graftdijk

Marijtgen Jacobs, weduwe

24 mei Met att vertrokken Evert Louwertsz naar Langedijk
24 sep Op belijdenis Thomas Thomasz

Marijtgen Joosten, sijn huijsvrouw Hester Jansdr

12 dec Met att vertrokken Maeicke Fransen naar Amsterdam
23 dec Op belijdenis Trijn Pietersdr

Neel Tames Marten Pietersz

Lijsbeth Willems

23 dec Op belijdenis Isebrandt Claesz

Trijn Jacobs Dieuwer Pieters Cornelis Jansz Gerrit Jacobsz Griete Dirx

28 dec Met att ingekomen Trijntje Herritsdr

Heertgen Jans Marij Tames

van Wurmer

van Graft van Graft

1628    
28 jan Gekozen tot diaken Ariaen Pietersz

Simon Jansz Taenman

  Tot ouderling Dirck Jansz Houtkoper

Paulus Maertensz

17 mrt Op belijdenis Aeris Florisz

Brechte Cornelis, sijn hujsvrouw Jasper Cornelisz

Geerte Floris Baert Meijnesz Lief Claesdr

Arent Jansz Kinnus

17 mrt Met att ingekomen Trijn Aeris, weduwe van Langedijk
9 juni Op belijdenis Cornelis Isebrantsz

Dieuwer Dirx, sijn huijsvrouw

9 juni Met att ingekomen Pieter Cornelisz

Haesjen Claesdr, sijn huijsvrouw     van Schermer Stijntjen Tjaerts                                          van Enckhuijsen

Jan Joosten                                van Haerlem

Pierijtjen Wouters                   van Haerlem

Weijen Herberts                       van Emden

Jan Dircksz                                   van Graft

21 juli   Gekozen tot ouderling Meijnert Drixsz in plaats van de

overleden ouderling Paulus Maertensz

19 aug Met att vertrokken Theunis Jansz naar Ursem
14 sep Op belijdenis Gerrit Dirxsz

Simon Reijersz Aeltgen Jans Pieter Jansz Kinnes Jan Jansz Kinnes Cornelis Albertsz Claes Jansz

Neel Gerrits Jannetje Christiaens

 

 

 

 

 

 

 

 

| tevens gedoopt

14 sep Met att ingekomen Jan Gerritsz van Oostzaene
1629    
9 jan Met att ingekomen Jan Pietersz

Maertjen Cornelis

van Calverdijck

van Calverdijck

12 jan Op belijdenis Claes Zandersz

Claes Lauwesz

Claes Claesz Thinkses

Jan Allertsz

12 jan Op belijdenis Jan Ariaensz

Heertjen Jansdr Trijn Cornelis Guert Allerts Neel Pieters

12 jan Met att ingekomen Welmodt Jacobs

Maeijcken Dirx Ariaen Jansdr Dirck Albertsz

van Middelie

van Wormer van Schagen van Graft

26 jan Gekozen tot diaken Jacob Jansz

Simon Jansz Laeckeman

  Tot ouderling Cornelis Pietersz Beijs

Dirck Taemsz Dirck Jansz Backer

18 apr overleden Jan Dirxsz Slootje
6 mei Op belijdenis Claes Claesz

Neel Arents Lijsbet Ronghs Trijn Jacobsdr

6 mei Met att ingekomen Jan Pietersz

Marritgen Cornelis Claes Cornelisz

van Calverdijck

van Calverdijck van Graft

26 mei Met att vertrokken Remmelt Jansz naar Schermer
28 mei Met att vertrokken Geertjen Jans naar Amsterdam
4 aug Met att vertrokken Cornelis Pietersz Tarmkooper naar Oostsanen
7 sept Met att ingekomen Dirk Jansz, tafellakenwercker      van Graft

Sijbrigh Jansdr                                   van Graft

Aertjen Bernts, huijsvrouw van Hendrick Besselsz van Someren

16 dec Op belijdenis Jan Jansz

Dieuwer Dircksdr, sijn huijsvrouw Lambert Claesz

Maritjen Albertsdr, sijn huijsvrouw Aris Jansz

Griet Sijmons, sijn huijsvrouw

Melle Claesz, oudt omtrent 40 jaren, tevens gedoopt Jacob Jansz van Swol

Lijsbet Lauris Anneken Bajens

Neel Jans          van Schermer Trijn Claesdr

Guert Jansdr Vettis Janneken Pieters Anna Claesdr Guert Rutgersdr Maritjen Cornelisdr

16 dec Met att ingekomen Anna Pieters, huijsvrouw van de slotenmaker van

Alkmaar

1630    
18 jan Gekozen tot diaken Maerten Pietersz

Arent Jelligers

  En ouderling Jan Segersz

Cornelis Jacobsz

29 mrt Op belijdenis Cornelis Dircksz Dam

Dieuwer Maertens, huijsvrouw oudt 31 jaren, tevens gedoopt

Claes Albertsz Ariaen Willemsz Trijn Lauwens Fijtjen Jansdr

Geertjen Pietersdr, weduwe Claer Jansdr

Ermpjen Jacobs

Guerte Hendriks, oudt 30 jaren, tevens gedoopt

29 mrt Met att ingkomen Maijken Paueras

Pieter Sijbetsz Weijntjen Borrits

van Naerden

van Wormer van Wormer

6 juni Op belijdenis Egbert Aris

Griete Claes Maritjen Claes

6 juni Met att ingekomen Trijn Ariaens van Graft
9 juni Met att vertrokken Guerte Pieters

Stijntje Tjaerts

naar Assendelft

naar Amsterdam

11 sep Met att ingekomen Esther Pancras, weduwe van Hensbroeck

Gerbrich Harmensdr           van Wieringen

Anna Jansdr, weduwe van Dirck Heijnes van Graftdijk

15 sep Met att vertrokken Maritjen Cornelisdr naar Winckel
20 dec Op belijdenis Stoffel Rogiersz, oudt omtrent 30 jaren, tevens gedoopt

Barent Hendricksz

Anne Thijsdr, sijn huijsvrouw Trijn Jacobsdr

Neel Pietersdr Aechte Florisdr

——- Jacobsdr Magdaleen Jochumsdr Neel Rongsdr

1631    
17 jan Tot diaken gekozen Hendrick Jansz

Claes Gerritsz

  En ouderling Dirck Jansz Lakenkoper

Pieter Sijmensz Pieter Jacobsz

23 mrt Op belijdenis Pieter Aris

Fokel Claesdr, sijn huijsvrouw Jasper Pietersz

Mari Jansdr, huijsvrouw van Melle Claesz Mari Heijnes

Aechjen Joris, huijsvrouw van Egbert Boom

Abraham Rutgersz

1 mei Met att vertrokken Pieter Sijbets

Weijntje Borritsdr Aechjen Jorisdr

naar Wormer

naar Wormer naar Amsterdam

18 mei Met att vertrokken Maerten Pietersz Jantjes

Lijsbet Willems, echtelieden naar Oostsanen

6 juni Op belijdenis Jets Hendricksdr

Lijsbeth Salomons Jannetje Mauvsdr

6 juni Met att ingekomen Sas Cornelisz

Anna Jakobsdr Teijmentje Claesdr Guerte Claesdr Anneken Hendricksdr Jaques Minne Josijntjen Mauvsdr

van Graft

van Graft van Graft

van Enchuijsen van Huijsduijnen uijt de Beemster uijt de Beemster

13 juli Met att vertrokken Maritgen Dirkszdr Salms naar Amsterdam
3 aug Met att vertrokken Anna Heijndertsdr, weduwe naar Amsterdam
7 sep Met att ingekomen Trijn Rijckesdr van St. Maerten
19 dec Op belijdenis Cornelis Pietersz

Cornelis Remmesz Hendrick Pietersz Neel Jansdr Metjen Goosens Lijsbeth Jansdr Maertje Dircksdr Anne Claesdr

19 dec Met att ingekomen Mr. Jan Harmens

Sara Lavini echtelieden van Vrieslant

1632    
16 jan Gekozen tot diaken Willem Pietersz

Cornelis Isbrantsz

  En oudelingen Jan Jacobsz

Dirck Jansz Houtkoper

17 mrt Met att vertrokken Jan Isebrantsz

Trijn Ronghs echtelieden naar Hoorn

19 mrt Op belijdenis Cornelis Jansz                     van Delfshaven

Anna Jacobsdr, huijsvrouw van Claes Jansz Cornelisjen Cornelisdr

13 mei Met att vertrokken Esther Pancras, weduwe van Johannes Dijckhovens naar

Amsterdam

4 juni Op belijdenis Guertje Claesdr, weduwe

Dieuwer Cornelisdr Trijn Florisdr

4 juni Met att ingekomen Neeltjen Pietersdr, weduwe van Jan Jansz den Ouden van

Amsterdam

Aefjen Jacobsdr, huijsvrouw van Claes Jacobsz van Oostsanen

26 juli Met att vertrokken Maijken Pancras naar ’s Gravenhage
12 sep Met att ingekomen Mari Cornelisdr van Schermer
15 oct Met att vertrokken Jan Cornelisz Penders

Mari Dirxdr                      echtelieden, naar Hoorn

23 dec Op belijdenis Joost Jansz, omtrent 26 jaren           |echtelieden, tevens

Maritjen Jansdr, omtrent 28 jaren |gedoopt

Jan jansz, omtrent 32 jaren                   tevens gedoopt Aen de barnde molen

Jan Hes

Mari Sanders, sijn huijsvrouw Jan Jansz Elsjes

Duijfjen Dircksdr

Mari Jansdr, aen de barnde molen

1633    
21 jan Gekozen tot diaken Jacob Jansz Timmerman

Pieter Arisz

  En oudeling Meijnert Dircksz

Dirck Tamesz

Simon Jansz Lakenkoper

26 mrt Op belijdenis Mari Jansdr, omtrent 32 jaren, tevens gedoopt

Gerrit Lucasz Koperslager Gerrit Dircksz

Pieter Cornelisz Beijs Claes Michielsz

Trijn Maertensdr, sijn huijsvrouw Jan Hendricksz

Neel Sijmensdr, sijn huijsvrouw Pietertjen Pietersdr

Trijn Dircksdr Vrouwtje Pietersdr Neel Dircksdr

Anne Dircksdr, haer suster

25 mrt Met att ingekomen Neeltje Ollebrantsdr van Graft
3 juni Op belijdenis Mr. Sijbrant Hansz

Jacob Pietersz

Cornelisje Cornelisdr, sijn huijsvrouw Jacob Jensz

3 juni Met att ingekomen Teunis Willemsz

Zijntjen Willemsdr Albert Claesz Jansdr

Luijtjen Jacobsdr Maerten Pietersz Lijsbeth Willemsdr Trijn Pietersdr Maertje Ariaensdr

van Haerlem

van Haerlem van Alckmaer van Alckmaer van Alckmaer van Oostsanen van Oostsanen van Graft

van Schagen

3 juni Met att vertrokken Dirck Cornelisz

Teete Pietersdr, sijn huijsvrouw naar Saerdam

10 sep Met att vertrokken Hendrick Pietersz Backer naar schermerhorn
22 sep Met att ingekomen Esther Pancras van Amsterdam
17 nov Met att vertrokken Gerbrandt Cornelisz van de barnde molen, na gedoopt te

zijn omstreeks 38 jaar oud zjnde naar Graft Cornelis Pietersz Beijs                                      naar Westsanen

Trijn Rijckesdr                                     naar St. Maerten

23 dec Op belijdenis Heertjen Pietersz

Bracht Jansdr, huijsvrouw

Gerrt Adraensz, aan de barnde molen Aris Jansdr

Claes Pietersz

Maritjen Michielsdr, huijsvrouw Pieter Sijmonsz

Gerrit Jellesz Cornelis Dircksz Claes Doevesz

Annetje Wijbrantsdr, huijsvrouw Mari Pietersdr

Trijn Claesdr van Amsterdam Hendrickje Hendricksdr

Baeff Sijmensdr van Outs

23 dec Met att ingekomen Adam Roelantsz

Elsjen Maertensdr, sijn huijsvrouw     van N. Nederlant uijt Indien

Vrouwtje Bartelsdr                  van Graft

1634    
13 jan Tot diaken gekozen Arent Jelgersz

Cornelis Albertsz

  En ouderling Simon Jacobsz

Maerten Pietersz

17 mrt Op belijdenis Cornelis Maertensz

Jan Cornelisz Cars Jansz Willem Pietersz Adriaen Bartelsz Neel Jansdr Marij Heertjens Marij Rajers

16 apr Met att vertrokken Adam Roelantsz

Elsjen Maertens, beiden naar Vrieslant Trijn Claesdr                                                  naar Amsterdam

14 mei Met att vertrokken Gerrit Gerritsz

Trijn Nanninghsdr, echtelieden naar Schermer

2 juni Op belijdenis Adam Mattheusz

Trijn Willemsdr, sijn huijsvrouw Jan Pietersz

Vrouwtjen Augusteijnsdr, sijn huijsvrouw Neel Claesdr

2 juni Met att ingekomen Neeltje Gerritsdr                   van Hillgom
22 dec Op belijdenis Jacob Schoutt, secretaris

Geertruijt van den Bergh, sijn huijsvrouw Jan Dircksz Timmerman

Trijn Jacobsdr, sijn huijsvrouw Jan Dircksz

Lijsbet Aertsdr, sijn huijsvrouw Magdaleen Allertsdr

Neel Dircksdr, weduwe

Anna Jansdr

22 dec Met att ingekomen Maritjen Dircks Valm                  van Amsterdam
1635    
12 jan Gekozen tot diaken Hendrick Jansz

Jan Jansz Kinnes

  En ouderling Dirck Jansz Lakenkoper

Pieter Jacobsz Harmen Hendricksz

16 mrt Op belijdenis Claes Jeuriaensz

Wijbe Tijmensz Heertjen Pietersz Bartel Rutsz

Anna Jansdr, sijn huijsvrouw Jan Josephsz

Neel Claesdr, sijn huijsvrouw Lijsbeth Jansdr

Haesjen Sijmonsdr Marij Maertensdr

29 apr Met att vertrokken Albert Claesz

Heertjen Jansdr, sijn huijsvrouw         naar Schermer Mr. Jan Harmensz

Sara Levinis, sijn huijsvrouw                  naar Uijtgeest

24 mei Met att ingekomen Evert Dircksz, jongman                            van Oostsanen

Trijn Adriaensdr, weduwe                      van Graftdtijk

22 juli Met att vertrokken Jaques Minne

Josijntjen Haris, echtelieden                  naar Amsterdam

4 nov Met att vertrokken Wijbe Tijmensz, backersgesel                naar Groeningerlant
21 dec Op belijdenis Jan Tjaertsz, koeckebacker

Aefjen Pietersdr, sijn huijsvrouw Barentje Lauwrisdr

21 dec Met att ingekomen Roelofje Pietersdr                             van Vrieslant

Maritje Willemsdr                              van Saerdam

1636    
25 jan Tot diaken gekozen Claes Gerritsz

Cornelis Isebrantsz

  En ouderling Pieter Sijmensz

Cornelis Jacobsz

27 mrt Met att vertrokken Baeff Sijmensdr, weduwe               naar Sanerdam

Maritjen Dircks Salm                          naar Amsterdam Aechte Florisdr, weduwe                               naar Alckmaer

29 mei Met att ingekomen Jan Jellesz                                              uijt de Beemster

Jan Heijndricksz                                   van Haerlem

Trijntje Pieters                                     van Sanerdam

4 juni Met att vertrokken Lambert Claesz

Maritjen Albertsdr, echtelieden     naar Wormer

12 sep Op belijdenis Anna Paulusdr

Japjen Adriaens

Margriet Jansdr Cornelisje Wiggertsdr

19 dec Op belijdenis Jacob Pietersz

Neel Claesdr Lijsbeth Heijnes Anna Pieter Everts

19 dec Met att ingekomen Wijbrant Herbertsz

Jaepjen Cornelisdr, weduwe

van Emden

van Hoorn

1637    
9 jan Tot diaken gekozen Jacob Jansz Timmerman

Jan Dircksz Timmerman

  En ouderling Meijnert Dircksz

Dirck Tamesz

Willem Pietersz Lakeman

13 mrt Op belijdenis Jan Claesz

Jan Crijnen

Niesjen Wijbrantsdr, sijn huijsvrouw Pieter Jansz

Trijn Jansdr, sijn huijsvrouw Griet Woutersdr

Neeltje Jacobsdr, weduwe

13 mrt Met att ingekomen Vrouwtjen Bartelsdr, weduwe van Schermerhorn
29 mei Op belijdenis Willem Martensz
29 mei Met att vertrokken Jacob Jansz van Swol

Jaepjen Adriaensdr, echtelieden     naar Wormer

3 sep Met att vertrokken Neeltjen Gerritsdr, huijsvrouw van

Cornelis van Houten                             naar Haerlem

18 sep Met att vertrokken Trijntje Pietersdr, getrouwd met Cornelis Jacobsz naar

Hoorn

25 sep Op belijdenis Floris Sijmensz Smidt

Jan Willemsz

Maritjen Stevensdr, sijn huijsvrouw Pieter Isbrantsz

17 dec Op belijdenis Aecht Jacobsdr

Dieuwer Jacobsdr

Gerbrich Egbertsdr, weduwe

17 dec Met att ingekomen Weijntje Dircksdr, jongedochter

Maritjen Cornelisdr

van Steenwijck

van Graft

1638    
15 jan Tot diaken gekozen Arent Jelgersz

Jacob Dircksz

  En ouderling Jan Jacobsz

Maerten Pietersz

18 mrt Met att ingekomen Griet Willemsdr, huijsvrouw van Meester Jacob

Van Schermer

18 mrt Op belijdenis Marij Pieters, huijsvrouw van Jan Jansz Hekelaer
12 apr Met att vertrokken Wijbrant Herbertsz                   naar Amsterdam
4 juni Op belijdenis Jacob Jansz Lijndraeijer

Trijn Gleijnesdr Lijsbeth Sieuwertsdr

4 juni Met att ingekomen Arent Pieters

Neeltjen Claesdr, echtelieden       van Woubrugge Lijsbeth Dircksdr, jongedochter van Amsterdam

4 aug Met att vertrokken Lucretia Wiggertsdr naar de Beemster
3 sep Met att vertrokken Jan Jellesz

Grietje Woutersdr, echtelieden naar Vrieslant

23 sep Op belijdenis Jan Jansz de Vries

Neel Cornelisdr

23 sep Met att ingekomen Dieuwertje Adriaensdr                    van Alckmaer
26 sep Met att ingekomen Neeltje Gijsbertsdr                            van Amsterdam
29 sep Met att vertrokken Marij Cornelis, nu getrouwd met Engel Rutgersz, naar

Schermerhorn

17 dec Op belijdenis Jan Arentsz

Sijmen Jacobsz Dirck Sijbrantsz

17 dec Met att ingekomen Elantje Geldorps

Gerret Huijbertsz

Maritje jans, sijn huijsvrouwTranscriptie: GeneaData Datum: 27-12-2017

 

Bron: DTB De Rijp ‚Äď inv. nr, 528

 

 

Het kopi√ęren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.