Blokker Huwelijken 1620 – 1653

Share and Like

Register van Huwelijksbevestiging NG Ooster Blokker 1620-1653

 

1620 Frans Pancherisz van Oosterblokker met Nammen Isbrantsdr van Oosterblokker sijn getrout alhier.
1620 Jan Pietersz van Hem met Lijst Freecksdr van Blockdijck hebben begeert attestatie om te Wijnes ofte Leek getrout te werden.
1620 Theunis Pietersz van Munnickeij met Stijn Pietersdr bij Hoorncker waetermaelens hebben gehaelt attestatie om te Hoorn getrout te werden.
1620 Luijtgen Janssen van Oosterblokker met Anne Herckesdr van Munnickeij sijn alhier getrout.
1620 Sijmon Janssen van Oosterblokker met Lijst Jansdr van Hem sijn hier getrout.
1620 Isbrant Pietersz van Hauwert met Trijn Elbertsdr van Westerblokker hebben gehaalt attestatie om binnen Hoorn getrout te werden.
1620 Ellert Heertsz van Keern met Reijnouw Jansdr van Oosterblokker sijn alhier getrout.
1620 Evert Janssen van Etershem met Anne Jansdr van Oosterblokker hebben gehaelt attestatie om ginder getrout te werden.
1620 Theunis Maertzen van Wervershooft met Marij Jacobsdr van Oosterblokker sijn van mij getrout in Westerblokker.
1620 Pieter Meijndertsz van Oosterblokker met Vrouw Luijtgesdr van Binnenwijsent sijn getrout van Aeriaen Janssen.
1620 Claes Eelesz van Oosterblokker met Trijn Pietersdr van Woggenum in Oosterblokker getrout.
1620 Sijmon Pietersz van Sevenhuijs op Swaechdijck met Alijd Jansdr van Oosterblokker sijn van mij getrout in Swaech.
1620 Cornelis Janssen van Swaech met Geert Dircksdr van Binnenwijsent sijn van mij getrout in Swaech.
1620 Pieter Jacopsz van Berchout met Trijn Pieters van Westerblokker hebben gehaelt attestatie om ginder te trouwen.
00-11-1620 Sijmon Aerisz met Trijn Thijsdr beijde van Hoorn sijn getrout in Westerblokker in november anno 1620.
00-01-1621 Pieter Baertsz met Saertgen Pietersdr beijde van Hoorn sijn van mij getrout in Westerblokker in januarij 1621.
00-01-1621 Gerrijt Jansz met Marij Jansdr beijde van Hoorn sijn van mij getrout in Westerblokker in januarij 1621.
00-04-1621 Gijsbert jansz, jonckgesel met Lobberich Jansdr, weduwe beijde van Hoorn sijn van mij getrout in Oosterblokker in april 1621.
00-04-1621 Dirk Woutersz met Aeff Thijssendr beijde van Westerblokker sijn aldaer getrout.
03-10-1621 Claes Balsersz van Westerblokker watermuelens met Aeff Jansdr van Munnickeij sijn getrout van mij in Oosterblokker.
14-11-1621 Baerent Gerrijtsz van Enckhuijsen met Fransgen Sijmonsdr van Oosterblokker sijn aldaer van mij getrout, niet tegenstaende een wijl opgehouden.
14-11-1621 Jens Cornelisz van Keern met Trijntjen Lieuwesdr van Harlingen sijn getrout in Westerblokker.
21-11-1621 Jan Janssen, weduwnair met Willemtjen Pietersdr beijde van Hoorn sijn getrout in Westerblokker.
28-11-1621 Jacop Willemsz, weduwnaer van Langendijck met Stijntjen Joostesdr van Munster getrout in Oosterblokker.
09-03-1625 Pieter Freecksz van Oosterblokker met Reijm Cornelisdr van Oosterblokker getrout in Oosterblokker.
16-03-1625 Claes Tijmenssen van Opperdoes met Pieter Pietersdr van Oosterblokker getrout in Oosterblokker den 16 maert.
15-06-1625 Pieter Willemsz van Oosterblokker met Dieuw Hermensdr, weduwe van Enchuijsen getrout in Oosterblokker den 15 junij van J.Staphorst.
24-08-1626 Willem Baerentsz van Hoorn met Anne Dirckxdr van Westerblokker te Westerblokker getrout den 24sten augustus.
12-10-1625 Jacob Jansz van Oosterblokker met Min Eleasdr mede van Oosterblokker getrout den 12den october.
08-02-1626 Jan Pietersz van Westerblokker met Lijst Gerritsdr van Opmeer getrout den 8sten februari.
08-02-1626 Jan Wiggersz met Maarij Dirckxdr beijde van Westerblokker getrout den 8sten februari.
08-02-1626 Claes Meijnertsz van de Blockdijck bij de watermullens met Aeef Hermensdr van de Munickij getrout den 8sten februari.
08-03-1626 Jan Heijnsz van Swaech met Lijsbet Pietersdr van Oosterblokker getrout den 8sten maert.
15-03-1626 Jan Corssen Smit van Oosterblokker met Trijn Remmets, weduwe van Hoockarspel getrout den 15den maert.
20-09-1626 Claes Govertsz Bijwaert van Westerblokker met Aecht Cornelisdr van Hoorn, weduwe, getrout in Oosterblokker den 20sten september.
27-09-1626 Jan Cornelissen, jongesel van Wijdenes doch wonende tot Hoorn met Neeltgen Willemsdr van Hoorn, getrout in Oosterblokker den 27ten september.
25-10-1626 Cornelis Jacobsz van die Westerblockdijck met Jan Louwesdr van Venhuijsen bij die kerck, getrout in Westerblokker den 25sten october.
22-11-1626 Pieter Gijsbertsz van Ijselsteijn, wonende te Hoorn op die Gouw, weduwnair met Griet Jaspersdr, weduwe van Hoorn op het Nieuwelant getrout in Oosterblokker den 22sten november nae noen.
29-11-1626 Jan Janssen van Oosterblokker met Trijn Jansdr van Oostwoude getrout in Oosterblokker den 29 november voor noen.
10-01-1627 Jan Pancherissen van Oosterblokker met Duijff Dircksdr vam Wijdenes getrout den 10den januari in Oosterblokker voor noen.
10-01-1627 Cornelis Reijersz van Hoorn met Trijn Jacobsdr van Westerblokker getrout op denselve dag als boven in Westerblokker mae moen.
24-01-1627 Wijer Pietersz met Trijn Claesdr beijde van Blockdijck, getrout in Westerblokker.
14-02-1627 Pieter Aeriaenssen van Oosterblokker met Aeff Dircksdr van Blockdijck getrout in Oosterblokker.
14-02-1627 Claes Heertssen met Eva Pancherisdr beijde van Oosterblokker getrout den selven dito als vooren.
21-02-1627 Harcke Pietersz met Marij Baertsdr beijde van Oosterblokker getrout in Oosterblokker den 21sten februari nae noen.
07-03-1627 Jaep Janssen van Oosterblokker met Souw Jans, jongedochter van Oosterleek getrout in Oosterblokker den 7 meert voor noen.
28-03-1627 Dirck Janssen van Blockdijck met Marij Aerisdr van Venhuijsen getrout in Westerblokker den 28sten meert nae noen.
28-03-1627 Reijer Pieterssen van die Westerblockdijck met Alijd Gerrijtsdr van Oosterblocker getrout in Westerblokker den 28 meert na noen.
04-04-1627 Sijmon Jochemsz van Hoochkarspel met Lijst Jansdr van Oosterblocker getrout den 4 april paeschen in Oosterblokker nae noen.
04-07-1627 Cornelis Cornelisz van Schellinghout met Maarij Jansdr van de Westerblockdijck getrout den 4den julius in Westerblokker
31-10-1627 Pieter Jansz met Maerijtjen Hermsdr beijde van Keern, getrouwt den 31sten october in Oosterblocker na noen.
09-01-1628 Pieter Jansz ende Anne Jansdr beijde van Oosterblocker getrout den 9den januarij in Oosterblocker.
12-03-1628 Cornelis Claesz van Westerblocker met Trijn Gerritsdr van Swaechdijck getrout den 12den martij na de middagh
25-06-1628 Cornelis Jacobsz van Berchout woonende in de Beemster met Sartien Pietersdr van Hoorn getrout den 25sten juni van de middachschpredicatie.
24-12-1628 Jan Thijmsz van Oosterblocker met Anne Koenisdr van Oosterblocker getrout den 24sten december voor de middachsche predicatie
25-12-1628 Thonis Jansz met Geert Jansdr beijde van Oosterblocker getrout den 25sten december na de middchgshe predicatie.
14-01-1629 Jan Pietersz Laan van Oosterblocker met Griet Jacobsdr mede ter plaatse voornoemd getrout den 14 januari opte voormiddachsche predicatie
04-02-1629 Freeck Jansz van Westerblocker met Geert Meijndertsdr uijt Hoochkarspel getrout in Westerblocker den 14 februari
25-02-1629 Jan Dirckx van Oosterblocker met Anne Jansdr mede van Oosterblocker getrout den 25sten februari in Oosterblocker
04-03-1629 Cornelis Jansz van Oosterblocker met Theet Louwesdr van Venhuijsen getrout in Oosterblocker de 4 martij nae dat die geboden voor een tijt waren opgehouden
18-03-1629 Claas Pietersz Laan van Oosterblocker met Geert Jansdr van Sijbecarspel getrout in Oosterblocker kerck na de middachsche predicatie
25-03-1629 Willem Jacobsz van Westerblocker met San Jansdr van Oosterblocker getrout in Oosterblocker lercl voor de middachsche predicatie
17-06-1629 Ellert Cornelisz van die Westblockdijck met Trijn Thijssesdr van Oosterblocker getrout in Oosterblocker.
15-07-1629 Pieter Franssen van Alcmair, secretaris deses stede,met Barber Evertsdr van Enchuijsen getrout in Oosterblocker den 15den juli
15-07-1629 Jacob Janssen van Oosterblocker met Knier Jansdr van Schellinckhout getrout ter selver plaetse en tijt als boven
Dusverre sijn hier aengetejckent die van mij in westerblocker getrout sijn tot op dese tijt, die volgende sijn te vinden bij die schoolmeester aldaer. Van ’t kaer 1630 tot 1633 is de aenteijckeninge niet al te correct vermits die cedel bij de coster is verloren.
13-01-1630 Luijtgen Dircksz ende Reijm Jansdr beijde van Oosterblocker getrout den 13 januari
20-01-1630 Jan Pieterszoon van die Oosterblockdijck met Marij Jacobsdr van die Westerblockdijck bij die Rietvinck getrout den 20tren januari in Oosterblocker
03-03-1630 Claes Corneliszen van die Oosterblockdijck met Trijn Gerritsdr van het Sevenhuijs getrout in Oosterblocker den 3den martij
08-09-1630 David Janssen van Sandavids in Engelant tegenwoordigh hem verhoudende te Wijdenes met Trijn Carstesdr tegenwoordigh haer verhoudende in westerblocker getrout den 8den september in Oosterblocker
08-09-1630 Wigger Jansz van Westerblocker met Cornelia Harmensdr van Venhuijsen getrout den 8sten september
15-12-1630 Theunis Reijnertssen, wedenar van Oosterblocker met Aeff Meckes, jongedochter van Oosterleeck getrout den 15 december
02-03-1631 Jan Jacobsz, wedenair van Hem met Trijn Jans, jongedochter van Oosterblocker getrout den 2den martij
06-04-1631 Jacob Pieterssen, wedenair van Westerblocker met Dieuwer Aerianes, jongedochter mede van Westerblocker
03-08-1631 Theunis Geerlofsen met Aef Heijndricksdr beijde van Hoorn getrout den 3den augustus
16-11-1631 Pieter Janssen, wedenair met Trijn Gerritsdr, weduwe beijde van Oosterblocker getrout den 16 november
06-01-1632 Claes Pieterssen,jongesel met Griet Jans, jongedochter beijde van Oosterblocker getrout den 6den januari
05-05-1632 Thomas Dircksz van Stavoren, weduwnaer met Vroutgen Pieters, jongedochter uijt de Eijder woonende beijde tot Hoorn
05-05-1632 Claes Aerianesnz, jongh gesel van Oosterblocker met Brecht Harckes, jongedochter van Hoochkarspel getrout als boven
Van hier aff hebbe ick om redenen de getroude personen wederom selve aengeteeckent
16-01-1633 Meijnert Janssen Snijder, jongh gesel van Oosterblocker met Griet Jans, jongedochter van Oosterleek wonende in Oosterblocker getrout den 16den januari
20-02-1633 Jan Pieterssen, jongesel uijt d’ Eijder met Mette Jans, jongedochter van Oldeburgh, comende beijde van Hoorn met attestatie, sijn getrout den 20 februari
20-02-1633 Abel Tjaericksz, jongesel van Norden on Einderlant met Geert Claes, jongedochter van Hoorn, getrout als boven
06-03-1633 Aris Hanssen, jonghgesel met Lijst Jansdr, weduwe beijde van Oosterblocker getrout den 6 mart
17-04-1633 Doede Janssen, jonghgesel met Griet Sijmens, jongedochter beijde van Oosterblocker getrout op den 17den april
21-08-1633 Cornelis Claessen Wortelman, weduwnaer met Trijn jansdr, weduwe beijde van Oosterblocker getrout in Westerblocker den 21sten augustus
11-09-1633 Floris Claeszen Schuijtemaecker met Jantgen Jacobsdr beijde van Enckhuijsen getrout in Oosterblocker den 11den september
09-10-1633 Pieter Claessen, jonghgesel van Noortstrant ende Griet Jansdr, weduwe van Enckhuijsen beijde comende van Hoorn ende woonende buijten de Coepoort op het Weesethuijnpadt getrout in Oosterblocker den 9den october.
29-01-1634 Jan Claessen, jonghgesel ende Marij Dircksdr, jongedochter beijde van Oosterblocker..
29-01-1634 Mr. Theunis Janssen, jongesel ende Marij Jans, jongedochter beijde van Oosterblocker
29-01-1634 Claes Pieterssen, jongesel van de Westerblcokdijck ende Trijn Pieters, jongedochter van Hauwert
Dit voorgaende drie pair volcks sijn gelijck getrout in Oosterblocker op den 29sten januari
12-02-1634 Pauwels Jacobsz, wedenaer van Hauwert met alijd Louwes, weduwe van Westerblocker getrout in Oosterblocker den 12den februarij
12-02-1634 Op denselven dach voor noen sijn in Westerblocker getrout Pieter Dirksz Hemmes met Trijn Remmetsdr.

 

04-06-1634 Elbert Pieterssen, jongesel van Oosterblocker met Aecht Jans, jongedochter van Hem den 4den junij.
05-06-1634 Aris Sijmenszen, jongesel ende Cornelis Claesdr, weduwe beijde van Oosterblocker, getrout in Westerblocker den 5den junij op een pijnxter maendach.
27-08-1634 Pieter Janssen, jongesel van Oosterblocker met Lijsabeth Joosten, jongedochter van ‘d oude wateringe onder de ban van Leijmuijden. Dese sijn getrout in Oosterblocker den 27sten augustus in kennisse van die kerckeraet ende sommige getuijgen, daertoe geroepen ter plaetse daer men sulcks gewoon is te doen
22-10-1634 Cornelis Claessen, soone van Claes Oudejans van Westerblocker met Griet Claes, jongedochter van Schellinckhout.
20-12-1634 Jan Isbrandtzen van Oosterblocker met Wabgen Meckes, jongedochter van Wijdenes. De 20sten december in de avontvergadering.
07-01-1635 Claes Hartssen, wedenaer met Griet Jacobs, jongedochter beijde van Oosterblocker.
21-01-1635 Mecke Pouwelssen, jonggesel van Oosterblocker met Aeff Pieters, jongedochter van Westerblocker doch dese sijn getrout in Westerblocker den 21sten januari.
18-02-1635 Sijbrant Janssen, jonggesel van Oosterblocker met Lijsabeth Maertens, jongedochter van Oosterleeck.
29-04-1635 Claes Balthessen, wedenaer van Hoorn tussen d’ Oosterpoorten op Schotlant met Grietgen Heijndricksdochter, weduwe mede van Hoorn op het West aan de Roosteen.
29-04-1635 Cornelis Harenssen, wedenaer van Scherwoud met Neeltgen Reijndertsdr, weduwe van Hoorn wonende beijde tussen d’ Oosterpoorten bij de Bonkkol.
18-11-1635 Jan Janssen, wedenaer van Limmuijden, wonende tot Hoorn met Annetgen Nannings, jongedochter van Hoorn sijn getrout in Westerblocker ende bij absentie van de schoolmeester alhier voor memorie geteijkent den 18den november.
02-12-1635 Dirck Reijndertsz, jongesel van Lammerschaegen met Aeff Cornelis, jongedochter van Rijsdam getrout in Westerblocker den 2den december.
06-01-1636 Jan Claessen van Schellinckhout met Pieter Jansdr van Westerblokker getrout den 6den januari voor noen in Westerblokker.
06-01-1636 Pieter Janssen, jonghgesel van Oosterblokker met Geert Gerrijts, jongedochter van de Westerblockdijck getrout dato als boven na noen in Oosterblokker.
13-04-1636 Lammert Claessen, jonghgesel met Annetgen Foppen, jongedochter beijde van Hoorn getrout in Oosterblokker den 13den april nae noen.
28-09-1636 Isbrant Pieterssen, jonghgesel van Oosterblokker ende Geert Jans, jongedochter van Hem getrout in Oosterblokker den 28sten september.
02-11-1636 Pouwels Nuerdams met Anne Jansdr, weduwe beijde van Hoorn met attestatie gecomen ende in Oosterblokker getrout nae de middach den 2den november.
08-02-1637 Wigger Janssen, weduwnaer met Griet Pieters, jongedochter beijde van de Westerblockdijck getrout in Oosterblokker den 8sten februari.
15-02-1637 Aris Janssen van Schellinckhout met Foeck Dircks, jongedochter van de Blickdijk getrout in Oosterblokker den 15den februari na noen.
27-12-1637 Siewert Claessen, jongman ende Antje Cornelisdr, weduwe beijde van Bolswart, gecomen van Bolswart in Frieslant ende getrout in Westerblocker den 27 december.
31-01-1638 Heertssen van Westerblokker bij de watermolens ende Trijn Heijnesdr, weduwe van de drieboomderwech onder Hoorn getrout in Westerblokker den laesten januari.
08-02-1638 Femme Dirckszen, jonghgesel van de Oosterblockdijck met Cornelis Pietersdr van Oosterleeck getrout in Oosterblokker nae noen op den 8sten februari.
14-02-1638 Pieter Pieterszen van de Westerblockdijck met Dieuwer Pietersdr van Twisck getrout in Oosterblokker den 14den februari voor noen.
12-09-1638 Pieter Cotel, jonghgesel uijt Savoijen met Annetgen Juriaens, jongedochter van Franequer, comende van Hoorn, sijn getrout den 12den september
12-09-1638 Jacob Bodaert, jonghgesel van Iperen in Vlaenderen ende Marij Jansdr, weduwe van Hoorn sijn getrout als boven in Oosterblokker.
14-11-1638 Frans Janssen, jonghgesel van Hoorn ende Saentgen Jans, jongedochter van Bovenkarspel beijde woonachtich binnen Hoorn, getrout den 14den november.
28-11-1638 Jan Jacobssen Cuijper, wedenaer met Anne Claes, jongedochter beijde van Oosterblokker getrout den 28sten november.
20-02-1639 Tijmen Reijerszen, jonggesel van Westerblokker met Anne Jans, jongedochter van Oosterblokker getrout den 20sten februari.
06-03-1639 Cornelis Sieuwertssen, jonghgesel van Oosterblocker met Aeltgen Maertensdr, jongedochter van Wijdenes getrout in Oosterblocker den 6den mart.
00-11-1639 Jan Jacobssen Cuijper, weduwnaer ende Dieuw Jans, jongedochter beijde van Oosterblocker getrout in november.
12-02-1640 Cornelis Thijssen van Oosterblocker jonggesel met Aeff Jans van Oosterleeck, jongedochter getrout den 12den februari in Oosterblocker.
26-02-1640 Ellert Janssen, jonggesel van Oosterblocker met Pietertjen Pieters, jongedochter van Oosterleeck getrout den 26 februari.
00-00-1640 Pieter Janssen, jonggesel ende Dieuw Folckerts, jongedochter beijde van Oosterblocker.
00-00-1640 Item sijn broer Jan Janssen, jonggesel ende Anne Heertes, jongedochter beijde van Oosterblocker. Dese 2 paeren sijn getrout in Oosterblocker omtrent den hoijtijt.
00-00-1640 Jan Theunisz uijt de Bangert ende Aecht Oloffs van Woggenum.
25-12-1640 Cornelis Tijmenszen van de Oosterblockdijck ende Souw Claesdr van Venhuijsen getrout den 25sten december op kersdach.
04-01-1641 Cornelis Jacobsseb Schoenmaecker met Im Aeriaensdr beijde van Oosterblocker getrout den 6 januari.
10-02-1641 Sijmen Janssen van Oosterblocker, jonggesel met Im Elberts, jongedochter van Swaechdijck uijt den ban van Westwoude getrout den 10den februari.
01-04-1641 Theunis Janssen, jonggesel van de Hoochtwouder Gouw met Aeff Pieters, weduwe van Oosterblocker getrout den 1sten april op paeschmaendach.
07-04-1641 Jan Pieterssen, jonghgesel van Oosterblocker met Marij Jans, jongedochter van Woggenum getrout deen 7den april.
14-04-1641 Mr. Cornelis Adriaenszen, jonghgesel van Binnenwijsent met Trijn Vlockerts, jongedochter van Oosterblocker getrout den 14 april voor noen.
12-05-1641 Claes Luijtgenszen, weduwnaer van de Oosterblockdijck met Griet Pieters, jongedochter van Hauwert getrout in Oosterblocker den 12den mei.
23-06-1641 Jan Janssen Ives, weduwnaer van Oosterblocker met Jannetgen Hanses, weduwe van Venhuijsen.
23-06-1641 Mr. Meijnert Janssen, jonghgesel van Enchuijsen, wonende in Wijdenes met Im Jans, jongedochter van Oosterblocker. Dese 2 laeste paeren sijn getrout in Westerblocker op den 23stenn junij.
30-06-1641 Jacob Germentsen, jonghgesel met Jannetgen Jaspers, jongedochter beijde van Hoorn getrout den 30sten junij.
25-08-1641 Claes Janssen, schoolmeester in Westerblocker met Aecht Dircks, jongedochter van Westwoude getrout in Oosterblocker den 25 augusti.
29-09-1641 Cornelis Janssen, wedenaer van Oosterblocker met TrijnJans, weduwe van Swaech, getrout in Oosterblocker den 29 september.
02-02-1642 Dirck janssen Timmerman, wedenaer met Trijn Reijners, jongedochter beijde van Oosterblockdijck getrout den 2 februari.
02-02-1642 Jan Cornelissen, jonggesel van Oosterblocker met Lijsabeth Jans, jongedochter van Munnickeij in de ban van Westerblocker getrout als boven.
09-02-1642 Claes Meijndertssen, jonghgesel van Westerblocker met Ida Claes, jongedochter van Oosterblocker getrout in Oosterblocker na noen den 9den februari.
23-02-1642 Jan Pieterssen van Hauwert, jonggesel met Cornelisgen Bouwens, jongedochter van de Westerblockdijck getrout in Westerblocker den 23 februari voor noen.
23-02-1642 Pieter Cornelissen Schiffer, jonggesel van Wijdenes met Dieuw Claes, jongedochter van Oosterblocker getrout dito als boven in Oosterblocker na noen.
04-05-1642 Pieter Heertssen, jonggesel van Oosterblocker met Trijn Jans, jongedochter van Hem getrout in Oosterblocker den 4den mei voor noen.
14-12-1642 Jan Heertssen, jonggesel van Oosterblocker met Griet Mieuwes, jongedochter van Schellinchout getrout den 14den december na noen.
01-02-1643 Pieter Claessen, jonghgesel uijt Westerblocker met Jitgen Frederijcks van de Oosterblockdijck getrout in Oosterblocker den 1sten februari.
14-10-1643 Johannes Danielszen, wedenaer van Groningen met Annetje Jans, jongedochter van Hoorn getrout in Oosterblocker den 4den october.
31-01-1644 Pieter Ariaenssen, jonckgesel met Aeff Jans, jongedochter beijde van Oosterblokker, getrout den 31 januari. Voor noen
23-10-1644 Cornelis Pieterszen, jonggesel van Benningbroeck met Marij Claes, jongedochter van Oosterblokker getrout in Oosterblokker den 23sten october.
28-01-1645 Luijtgen Cornelissen, jonckgesel van Oosterblokker met Thet Everts, jongedochter van Schellinchout getrout in Oosterblokker den 8sten januari.
07-01-1646 Pieter Thijssen, jonckgesel van Oosterblokker met Geert Freecx, jongedochter van Wijdenes, in Oosterblokker getrout den 7den januari.
28-01-1646 Jan Stoffels, jonggesel van Oosterblokker met Trijn Pieters, jongedochter van Oosterleeck.
04-02-1646 Cornelis Pietersz Bos, weduwenaer met Sijtje Pieters, weduwe beijde van Hoorn en aldaer woonende getrout in Oosterblokker den 4den februari.
04-02-1646 Pieter Dircksen, jonggesel met Trijn Claes, weduwe beijde van Hoorn en woonende tot Oosterblokker getrout als boven.
11-02-1646 Theunis Janssen, jongman met Luijden Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Oosterblokker. [staat vermeld 11 januari, moet zijn februari].
25-02-1646 Cornelis Entsoon, weduwenaer van Westerblokker met Aecht Pieters, jongedochter van Opmeer, wonende tot Schellinchout sijn getrout te Oosterblokker den 25sten februari.
25-02-1646 Jan Adriaensoon, jonggesel van Swaech met Geert Taems, jongedochter van Oosterblokker getrout als boven.
15-04-1646 Adriaen Cornelisz, jonggesel met Lijsbet Harmans, jongedochter beijde van Hoorn getrout den 15den april.
09-12-1646 Jan Jansoon, weduwenaer tot Haerlem met Griet Rinckes van Leeuwarden woonende beijde tot Hoorn getrout den 9den december.
06-01-1647 Jan Claes met Griet Heines getrout den 6den januari.
20-01-1647 Pieter Willemsz, jonggesel tot Oosterblokker met Marij Pieters uijt de Hout getrout den 20sten januarij.
05-01-1648 Claes Ariaensoon met Marie Sijmons getrout den 5den januarij.
26-01-1648 Sijmon Barentsz met Marie Harmens getrout den 26 januarij.
26-01-1648 Cornelis Theunisz met Marie Pieters getrout als boven.
26-01-1648 Hein Willemsz met Marie Jacobs getrout als voren.
11-07-1649 Jacob Pietersz, weduwenaer met Aefje Pieters, jongedochter beijde van Hoorn getrout den 11den julij.
17-10-1649 Jacob Claessoon, jonckgesel met Janje Pieters, jongedochter beijde van Oosterblokker getrout den 17 october.
17-10-1649 Jan Jacobssoon, weduwenaer met Geert Jacobs, weduwe beijde gekomen van Hoorn getrout als voren.
17-10-1649 Elle Janssoon, jonckgesel van Oude Niedorp met Aef Pieters, jongedochter van Keern getrout als voren.
24-10-1649 Gerrit Janssoon met Geert Wijbrants van de Oosterblockdijck getrout den 24 october.
21-11-1649 Jan Isbrantssoon, weduwenaer met Marie Aris, jongedochter getrout den 21sten november.
05-12-1649 Joris Volckertszoon, jonchgesel met Din Pieters, jongedochter van Schellinchout getrout den 5den december.
26-12-1649 Dirck Janssoon, jonchgesel van Oosterblokker met Marie Jacobs, jongedochter tot Wijdenes getrout den 26sten december.
09-01-1650 Cornelis Jacobsz, weduwenaer met Geert Jacobs, jongedochter beijde uijt Oosterblokker getrout den 9den januarij.
22-05-1650 Adriaen Claesz Verdouw, jonchgesel van Alcmaer met Sijtje Jacobs, jongedochter van Hoorn beijde aldaer woonachtich getrout den 22 maij.
22-05-1650 Steven Jansz, jongman van Osenbruck met Lijsbet Jacobs, jongedochter van Roermonde beijde woonachtig tot Hoorn getrout als boven.
18-12-1650 Claes Jansz, jonggesel van Oosterblokker met Grietjen Hendrixse, jongedochter van Keern uijt den ban van Hoorn, getrout den 18 december.
22-01-1651 Pieter Sijbelsz, jonchman van Woggenum met Rijmerick Pieters, jongedochter van Oosterblokker getrout den 22sten januari.
26-02-1651 Wijert Pietersz, weduwenaer met Aef Claes, weduwe beijde van den Oosterblockdijck, getrout den 26sten februari.
12-03-1651 Brant Luijtjesz, jonggesel van de Oosterblockdijck met Freeckje Cornelis, jongedochter van Oosterblokker, getrout den 12den maart.
17-09-1651 Dirck Jansen met Anna Stoffels van Oosterblokker getrout den 17den september.
12-11-1651 Juriaen Eenties met IJtje Pieters van Vrieslant met attestatie van Hoorn in Westerblokker getrout den 12den november.
19-11-1651 Pieter Heerts met Geert Claes getrout in Oosterblokker den 19 november.
10-12-1651 Jacob Simonsen met Eel Allers getrout in Westerblokker den 10den december.
21-01-1652 Dirck Claessen met Stijn Jans in Westerblokker getrout den 21 januari.
20-05-1652 Frans Wolf met Aefjen Pieters van Hoorn getrout den 20sten mei met attestatie.
23-06-1652 Paulus Jansen Roos met Trijntie Pieters getrout den 23sten juni met attestatie van Hoorn in Oosterblokker.
14-07-1652 Simon Cornelissen, wedenaer met Grietje Cornelis getrout in Oosterblokker den 14den juli met attestatie van Hoorn.
21-07-1652 Tijmen Reijers, wedenaer van Westerblokker met Lijsbeth Cornelis, weduwe van Hem getrout in Westerblokker den 21 juli.
28-07-1652 Claes Jansen met Marijtjen Pieters getrout in Oosterblokker den 28 juli met attestatie van Enchuijsen.
23-02-1653 Dirck Simonsen, jonggesel van Hoorn met Annetie Dircks, weduwe van Nieuwe Nijdurp in Westerblokker getrout den 23sten februari met attestatie van Hoorn.
23-02-1653 Jan Dircksen, jonggesel met Annetie Pauwels, jongedochter beijde van Hoorn getrout in Westerblokker met attestatie van Hoorn dito als boven.
04-04-1653 Jan Pietersen, jonggesel van Vriesland met Barber Jans, weduwe van Hoorn in Westerblokker getrout den 4den april met attestatie van Hoorn.
11-05-1653 Jan Cornelissen, jonggesel met Dieuwertie Pieters, jongedochter beijde van Hoorn getrout in Oosterblokker den 11den mei met attestatie van Hoorn.
02-06-1653 Philips Soetens uijt ’s Gravenhage met Trijn Jans, weduwe getrout den 2den juni met attestatie van Enchuijsen
17-08-1653 Cornelis Meijnertsen, jonckman van Westerblokker met Lijsbet Willems, jongedochter van Veenhuijsen getrout den 17den augustus
31-08-1653 Jan Volckertsen, weduwnaer van Scharwoud met Geertjen Sijmonsdr, jongedochter van Oosterblokker, in Westerblokker getrout den 31sten augustus met attestatie van Scharwoud.
31-08-1653 Jan Pietersen van Hoorn met Giesjen Heijndricks, weduwe mede van Hoorn getrout in Westerblokker met attestatie van Hoorn
12-10-1653 Jan Isbrantsen Berckhoudt, weduwnaer uijt de Achermer met Dingnum Pieters, jongedochter uijt Oosterblokker getrout den 12den october.
30-11-1653 Willem Herese, jongesel van Vrederickstadt met Annetje Hendricks, weduwe van Medemblik, getrout den 30sten november met attestatie van Hoorn
07-12-1653 Claes Jansen, weduwnaer van Aecht Dircks, schoolmeester en voorsanger van Westerblokker met Geert Claes, jongedochter van Westerblokker, in Westerblokker getrout den 7den december

Noord Hollands Archief, Haarlem Blokker DTB – inv.nr, 8

Transcriptie: GeneaData – Datum: 21-11-2008

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.