Blokker Dopen NG 1620 – 1647

Share and Like

Ooster Blokker, Gereformeerde gemeente. Doopsregister 1620-1647, 1664-1683, 1693-1780

Extract uit de, in het archief der Ned. Hervormde gemeente van Ooster Blokker berustende kerkeboeken dese gemeente 1620-1780.

Kerkeboek no.1 (1620-1657) fol. 38 vlgg

Catalogus ofte register der naemen van diegeene die door het H.Sacrament des doospels die kercke Godts binnen Oosterblocker sijn ingelijvet (met latere hand: pastoratum inibi obeunte Wibrands Everhardi).

 

01-11-1620 sijn gedoopt    Griet, dochter van Jan Gerritsz en Lijsabeth Heijnsdr.
01-11-1620 Lambert, zoon van Pieter Lammertsz en Geert Reijnertsdr
08-11-1620 sijn gedoopt Gerrijt, zoon van Jacop Gerrits, linnenwever en Reijns Gerritsdr.
08-11-1620 Aechtgen, dochter van Harcke Pietersz en Theet Jacobsdr.
30-11-1620 is ten dope gepresenteert Pieter, zoon van Thijs Cornelisz, linnenwever en Trijntjen Pietersdr.
13-12-1620 is ten dope gecomen Cornelis, zoon van Cornelis Claessen en Geert Cornelisdr
27-12-1620 is voor ons ten doope verschenen Magdalena, dochter van Jan Baerentsz Smitt en Griet Korsdr.
14-02-1621 is voor die gemeijnte Godts om te doopen vertoont Sijmon, zoon van Cornelis Sijmonsz en Thrijn Cornelisdr van Blockdijck.
28-02-1621 Den laesten februarij is voor ons gecomen, Pieter, zoon van Pieter Eelesz en Reijmerich Heijnesdr.
14-03-1621 is gepresenteert, Cornelis, zoon van Tijmen Janssen en Stijn Pietersdr op Blockdijck.
25-04-1621 Dieuwer, dochter van Pieter Janssen Hols en Gond Jacobsdr.
13-06-1621 Jan, zoon van Aucke Veringhman en Stijn sijn huijsvrouw.
19-09-1621 sijn ten doope verschenen twe tweelingen met naemen, Isebrant en Cornelis, zoon van Frans Pancherisz en Nammen Isbrantsdr.
19-09-1621 Op denselfden dach, Claes, zoon van Pieter Janssen en Trijn Claesdr.
28-11-1621 is Marij Cornelis Jacopsdochter voor mij verschenen ende angegeven om gedoopt te worden, Marij, dochter van Sijmon Janssen en Lijst Jansdr.
09-02-1622 is angegegeven om gedoopt te worden, Aecht, dochter van Sijmen Janssen en Aecht Jans.
26-02-1622 Lijsabeth, dochter van Baerent Harmensz Smitt en Itgen Woutersdr.
13-03-1622 Griet, dochter van Harcke Pietersz en Theet Jacobsdr.
20-03-1622 Marij, dochter van Claes Nannincksz en Marij Jansdr.
17-04-1622 Jacop, zoon van Bouwen Tijssen en Trijn Thijssesdr.
17-04-1622 Op denselffden dach, Dieuw, dochter van Jan Pietersz Panckjes en Duijff Dircksdr.

 

 

16-05-1622 Op Pinxter Maendach sijnde den 16 maij is voor mij verschenen Jan Barentsz en heeft om te dopen angegeven, sijmon, zoon van Baerent Gerrijtsz en Fransgen Sijmonsdr.
29-05-1622 is ten doop gerpesenteert van die van die bestemoeder van het kijnt, Jan, zoon van Stoffel Wever en Marij Jansdr.
07-08-1622 is ten doope vertoont, Geert, dochter van Pieter Cornelisz en Aecht Wouters
18-09-1622 sijn om te doopen aengeboden, Aeriaen Cornelisz, zoon van Wijbrant Evertsz en Dieuwertgen Aeriaens.
18-09-1622 Anna, dochter van Aeriaen Dircksz en Trijn Freecksdr.
23-10-1622 Jacop, zoon van Jan Pieter Ooms, diacon, en Marij Jansdr.
20-11-1622 Cornelis, zoon van Tijs Cornelisz Wever en Trijntjen Pietersdr.
27-11-1622 Jan, zoon van Pieter Janssen en Trijn Claesdr.
15-01-1623 Trijn, dochter van Folckert Maertensz en Fij Jorisdr.
19-02-1623 Laurens, zoon van Cornelis Claessen Wortelman en Marij Dingenensdr.
19-03-1623 Jacob Pietersz, zoon van Pieter Claessen. Officier deser stede, en Sara Adriaensdr.
26-03-1623 Stijn Heijnes, dochter van Heijn Luijtgensz en Luduw Jansdr sijn huijsvrouw
30-07-1623 Anna Stoffels, dochter van Stoffel en Marij Jans.
27-08-1623 Isbrant Fransz, zoon van Frans Panckeris en Nammen IJsbrants
08-10-1623 Dingnum Pieters, dochter van Pieter Eelisz en Reijmerick Heijnes
02-11-1623 Trijn Tijss, dochter van Tijs Cornelisz Wever en Trijntgen Pietersdr.
18-02-1624 Jan, zoon van Barent Hermansz Smitt en Itgen Woutersdr sijn huijsvrouw
03-03-1624 Marij, dochter van Claes Eelesz en Trijn Pietersdr.
10-03-1624 Jan, zoon van Sijmen Janssen en Lijst Jansdr.
12-08-1624 [geen naam van het kint vermeld evenmin het geslacht], van Jan Pietersz en Duijff Dircksdr.
08-09-1624 Aeriaen, zoon van Reijnes Aeriaensz en Lijst Jansdr.
08-09-1624 Anne, dochter van Stoffel Wever en Marij Jansdr.
01-10-1624 Dirck, zoon van Pieter Janssen en Gond Jacobsdr.
01-10-1624 Claes, zoon van Cornelis Claessen en Geert Cornelisdr.
01-10-1624 Pieter, zoon van Claes Pietersz en Jaepjen Baerentsdr.
09-10-1624 Op den bededach, Jan Maertensz, zoon van Maerten Jansz Croeger en Anna Meijnertsdr, beijden hier gecomen van Wervershoof.
01-12-1624 Pieter Jacobsz, zoon van Jacob Pietersz en Trijn Gerrijtsdr.
15-12-1624 Marij Pieters, dochter van Pieter Janssen en Trijn Claesdr.
15-12-1624 Gerrit Sijmensz, zoon van Sijmen Gerrijtsz en Griet Jansdr.
16-02-1625 Joris Folckertsz, zoon van Folckert maertensz en Fij Jorisdr.
16-02-1625 Heijn Willemsz, zoon van Willem Heijnsz en Maerij Claes
03-08-1625 Aefgen Wijbrants, dochter van Wijbrands Evertsz en Dieuwer Ariaens.
10-08-1625 Marij Aeriaens, dochter van Aeriaen Dirckx en Thrijn Freecks.
17-08-1625 Gerrit Baerentsz, zoon van Baerent Geritsz en Frannie Sijmens.
24-08-1625 Isebrant Jansz, zoon van Jan Nannincksz en Ebel Jans.
24-08-1625 Cornelis Jansz, zoon van Jan Jansz en Griet Aerians.
12-10-1625 Willem Bouwensz, zoon van Bouwen Tijs en Trijn Tijs.
19-10-1625 Anne Stoffels, dochter van Stoffel en Marij Jans.
16-11-1625 Aerian Reijersz, zoon van Reijer Aeriansz en Lijst sijn huijsvrouw.
30-11-1625 Anne Jans, dochter van Jan Gerritsz en Sijbrich.
11-01-1626 Pieter Sijmsz, zoon van Sijmen Jansz en Lijst Jans.
28-01-1626 Aris Heertsz, zoon van Heert Pietersz en Marij Aris.
01-03-1626 Jan Pietersz, zoon van Pieter Eelisz en Reijmerich Heijnes.
19-04-1626 Marij Pieters, dochter van Pieter Janssen Holst en Gondtgen Jacobsdr.
26-04-1626 Pieter Cornelisz, zoon van Cornelis Pieterssen Laan en Trijn Claes sijn huijsvrouw.
24-05-1626 Panckeris Fransz, zoon van Frans Panckeris en Nanbet IJsbrants.
12-07-1626 Jan Pietersz, zoon van Pieter Freecksen enTrijn Cornelisdr.
18-10-1626 Jan Reijersz, zoon van Reijer Aeriaenssen en Lijst Pietersdr.
29-11-1626 Claes Stoffelsz, zoon van Stoffel Claessen en Marij Jansdr.
29-11-1626 Aeriaen Isbrantsz, zoon van Isbrant Tijssen en Dieuwer Aeriaens uijt Westwoude hier gebragt.
06-12-1626 Anna Cornelis, dochter van Cornelis Claessen en Geert Cornelisdr.
06-12-1626 Neeltjen Cornelis, dochter van Cornelis Claessen Wortelman en Marij Dingenensdr.
14-02-1627 Eele Claessen, zoon van Claes Eelesz en Trijn Pietersdr.
14-02-1627 Aal Aeriaens, dochter van Aeriaen Dircksz en Trijn Freecksdr.
21-02-1627 Trijn Tijs, dochter van Thijs Corneliszoon en Trijntgen Pietersdr.
07-03-1627 Geert, dochter van Jan Nannincksen en Ebel Jansdr.
04-04-1627 Cornelis, zoon van Claes Dircksz en Marij Gerrijtsdr.
18-04-1627 Geert Jans, dochter van Jan [geen achternaam of patroniem vermeld] en Griet [Cortesdr]
04-07-1627 Aecht Volckerts, dochter van Volckert Maertensz en Fij Jorisdoghter.
29-08-1627 Dieu Jans, dochter van Jan Nanning Jaep Nannings en Trijn Gerritsdr.
12-09-1627 Jan Willemsz, zoon van Willem Heijnsz met Marij Claesdr.
10-10-1627 Panckeres Jansz, zoon van Jan Panckeres met Duijf Dircksdr.
31-10-1627 Griet Jans, dochter van Jaep Jansz met Aeff Pietersdr.
07-11-1627 Lammert Lammertsz, zoon van Lammert Aerisz met Theet Pietersdr
31-11-1627 Marij Claes, dochter van Claes Heertsz en Aeff Panckerdr.
25-12-1627 Geert Bouwens, dochter van Bouwen Tijssen en Trijn Tijsdr.
09-01-1628 Geert Sijmons, dochter van Sijmen Jochemsz en Lijst Jans.
19-01-1628 Cornelis Huijbertsz, zoon van Huijbert Evertsz en Dieuwer Aerjans
03-03-1628 Cornelis, zoon van Cornelis Gerritsz en Thrijn Pieters.
03-04-1628 Geridt, zoon van Aerjan Jansz en Maarijtjen Frans.
26-04-1628 Marij, dochter van Claas Jansz Backer bij de Oosterwallen met Marij Jans zijn huijsvrouw.
26-04-1628 Neel, dochter van Jacob Isisz met zijn huijsvrouw Min.
26-04-1628 Lijst, zoon van Baarent Geritsz met Fransjen Sijmes.
07-05-1628 Pieter, zoon van Cornelis Piet Laans met Thrijn Jacobs.
14-05-1628 Maartgen, dochter van Pieter Claesz, schout tot Westwoude met Sara Aerjansdr zijn huijsvrouw.
06-08-1628 Gouw, dochter van Claas Luijtisz Blockdick met Griet Jans zijn huijsvrouw.
30-08-1628 Cornelis, zoon van Pieter Vriecksz met Reijn Cornelisdr.
18-09-1628 Heijn, zoon van Pieter Eclier met Reijneriek Heijnesdr.
08-10-1628 Maarij, dochter van Sijmen Sijmen Jansz anders Janssen Sijmen met Lijsbet Jansdr.
22-10-1628 Alijt, dochter van Pieter Cornelisz Blockdijc met Lieve Jansdr.
11-12-1628 IJsbrant, zoon van Jan Nanningsz met Eebel Jansdr.
24-12-1628 Pieter Wijbrantsz, de vaders naam is Wijert Pieters met Trijn Claasdr.
07-01-1629 Aecht, dochter van Volckert Maertsz met Fij Jorisdr.
04-03-1629 Pieter, zoon van Pieter Jan Hols met Gonde Jacobsdr.
18-03-1629 Griet Jansdr, dochter van Jaap Jansz met Aeff Pietersdr.
18-03-1629 Dieu Jaapies, dochter van Jan Cornelis Fooris met Cornelis Claesdr.
21-04-1629 Neel Thijs, dochter van Thijs Cornelis met Thrijn Pietersdr.
20-05-1629 Dirck, zoon van Aerjan Dirksz met Thrijn Vreecksdr.
15-07-1629 Reijnerick, dochter van Pieter Janssen en Anne Jansdr
15-07-1629 Griet, dochter van Nanne Pieterssen en Wen Jansdr echtelieden in Binnenwijsent.
04-11-1629 Marij, dochter van Claes Elessen en Trijn Pietersdr.
11-11-1629 Griet, dochter van Stoffel Claesz en Marij Jansdr.
11-11-1629 Dirck, zoon van Jan Dirkcsz en Anna Jansdr.
12-11-1629 Marij, dochter van Pieter ende Knier van Benningbroeck, presenteren haar dochter alhier in Oosterblocker tot den doop.
09-12-1629 Dieuwer, dochter van Claes Evertssen en Eva Pancherisdr.
03-02-1630 Cornelis, zoon van Pieter Dignensz Backer Eva sijn huijsvrouw woonende op die Blockdijck.
21-04-1630 Gerrijt, zoon van Cornelis Gerrijtsz Buijsman en Trijn Pietersdr, sijn wijff.
26-05-1630 Cornelis, zoon van Willem Heijnssen en Marij Claesdr
  Die van dese tijt tot op het laest van 1632 gedoopt sijn, sijn bij de schoolmeester angetekent en het register daer van is bij hem verloren, so dat hier eenige naemen missen. Onder anderen moet hier incomen de name over sijn jongste soon Leonart Wijbrantssen die gedoopt is.
16-01-1633 Reijnouw, dochter van Theunis Heijndrickssen Cuijper en Aeff Jacobsdr. Sijn wijff.
30-01-1633 Dingen, dochter van Willem Heijnssen en Marij Claesdr.
30-01-1633 Marij, dochter van Pieter Janssen en Trijn Pietersdr.
06-02-1633 Ida, dochter van Jan Nannincksz en Hebel Jans.
06-02-1633 Ellert, zoon van Jan Pieterssen Sluijper en Marij Jacobsdr.
06-03-1633 Frans, zoon van Pieter Franssen en Barber Everts.
20-03-1633 Lijsbeth, dochter van Barent Gerrijtssen en Fransjen Sijmons.
08-05-1633 Jan, zoon van Claes Jan Meckes en Jan sijn wijff.
22-05-1633 Trijn, een kijnt van Stoffel Claessen en Marij Jans.
14-08-1633 Stijn, een dochter van Jan Janssen en Aeft Pouwels.
04-09-1633 Trijn, een dochter van Comen Theunis en Geert Jans.
25-09-1633 Jan, een zoon van Freeck Decker en Trijn Jans.
02-10-1633 Gerrijt, doch dese gelijck oock het kijnt van Comen Theunis sijn gedoopt in Westerblocker.
03-12-1633 Sijmen, zoon van jonge Jan de Boode en Trijn Jansdr.
11-12-1633 Jan, dochter van Meijnert Janssen Snijder en Griet Jans.
18-12-1633 Dingenom, dochter van Aris Janssen en Lijst Jans.
15-01-1634 Jan, zoon van Dirck Janssen Timmerman en Aleid Claesdr.
15-01-1634 Claes, zoon van Mr. Aris Coenssen en Geert Claes.
22-01-1634 Jan, zoon van Doede Janssen en Griet Sijmens.
29-01-1634 Pieter, zoon van Cornelis Piet Loen en sijn huijsvrouw.
19-03-1634 Dirck, zoon van Thijs Wever en Trijn Pieters.
06-08-1634 Jan, zoon van Cornelis Claessen Wortelman en Trijn Jans.
10-09-1634 Theunis, zoon van Stoffel Claessen en Marij Jans.
01-10-1634 Maerten, zoon van Folckert Maertssen en Fij Joris.
05-11-1634 Trijn, dochter van Mr. Theunis en Marij Jans.
24-12-1634 Trijn, dochter van Claes Janssen Mickes en Jan.
07-01-1635 Pieter, zoon van Claes Pieterssen en Griet Jan Pieterooms.
07-01-1635 Jan, zoon van Theunis Cuijpers en Aeff Jacobs.
11-02-1635 Trijn, dochter van Wijert Pieterssen en [geen voornaam vermeld] Claesdr.
18-02-1635 Machtil, dochter van Pieter Franssen en mijn suster.
04-03-1635 Jan, zoon van Claes Eelissen en Trijn Pieters.
25-03-1635 Jan, zoon van Theunis Janssen en Geert Jans.
06-05-1635 Aecht, dochter van elbert Pieterssen en Aecht Jans.
17-05-1635 Griet, dochter van Jan Claessen en Marij Dircks.
03-06-1635 Jan, zoon van Aris Sijmenssen en Cornelis Claesdr.
24-06-1635 Jan, zoon van Arian Cornelissen de nieuwe Coomen en Aeff Jansdr.
23-09-1635 Marij, dochter van Jan Sijmenssen Kistenmaecker en Griet Jacobsdr.
23-09-1635 Gerrijt, zoon van Meijnert Snijder en Griet Jans.
23-09-1635 Desselven dito is oock in Westerbloccker gedoopt een kijnt van de nieuwe schoenmaecker op de Westerblockdijck.
30-09-1635 Jan, zoon van Janssens Sijmen en Lijsabeth Jans.
18-11-1635 Jan, zoon van Aris Janssen en Lijst Jansdr.
18-11-1635 Lourens, zoon van Jan Janssen Boode en Trijn Jansdr.
02-12-1635 Griet, dochter van Dirck Janssen Timmerman en Arlijt Claesdr.
25-12-1635 Op kerstdag. Jan, zoon van Doede Janssen en Griet Sijmens.
06-01-1636 Iva, dochter van Sijbrant Janssen en Lijsabeth Mackes.
13-01-1636 Trijn, dochter van Pieter Eleasz en Reijmerich Heijnes.
10-02-1636 Pouwels, zoon van Mecke Pouwelsz en Aeff Pietersdr.
10-02-1636 Trijn, dochter van Jan Pieterssen en Suijtemen Claesgen sijn wijff.
03-03-1636 Pieter, zoon van Freeck Dircksz en Trijn Jans.
00-05-1636 Op hemelvaertsdach.Dingen, dochter van Pieter Janssen Schipper en Trijn Gerrijtsdr.
04-05-1636 Heb ik gedoopt mijn eijgen soon Johannes, geprocreert bij mijn huijsvrouw Dieuwer Adriaans, hem noemende naar den Heilige Evangelist Johannes.
08-05-1636 Anna, dochter van Baerent Gerrijtsz en Fransjen Sijmens.
08-05-1636 Cornelis, zoon van Cornelis Janssen Swaegh op de Blockdijck en Nan Dircksdr.
01-08-1636 Dirck, zoon van Aris Coenssen en Geert Claesdr.
01-08-1636 Barent, zoon van Lucas Baerentssen en Griet Jacobs van Westerblocker.
17-08-1636 Jan en Louw, 2 zoons van Cornelis Janssen Ploeger op de Hoeck en Theet Louwesdr.
02-11-1636 IJsbrant, zoon van [mans naam niet vermeld] en Griet Pieter Eidersdr.
31-11-1636 Cornelia, dochter van Pieter Franssen, secretaris en Barber Evertse.
01-12-1636 Rissjen, dochter van Stoffel Claessen en Marij Jans.
22-02-1637 Alijd, dochter van Thijs Wever en Trijntje Pietersdr.
22-02-1637 Aecht, dochter van Jacob Pietersz Kramers en Marij Jansdr.
08-03-1637 Dirck, zoon van Pieter Janssen en Marij Tijmens.
13-04-1637 Pieter, zoon van Elbert Pieterssen en Aecht Jansdr.
13-04-1637 Lijst, dochter van Pieter Frerickssen en Anne Reijndertsdr. In Binnenwijsent.
31-05-1637 Esende Pinckserdach. Knier, dochter van Pieter Jan Sijes en Geert Gerrijtsdr.
15-11-1637 Reijnst, dochter van Jan Nannings en Hebel Jansdr.
31-01-1638 Coen, zoon van Mr. Aris Coensse en Geert Claesdr.
08-02-1638 Fij, dochter van Claes Elessen en Trijn Pieters.
28-02-1638 Veerdouw, dochter van Claes Ariaenssen en Brecht Mackes.
23-05-1638 Cornelis, zoon van Aris Janssen en Lijst Jans.
04-07-1638 Freeck, zoon van Job Cornelissen en Geertjen Jansdr.
26-09-1638 Magdalena, dochter van Pieter Janssen en Marij Tijmens.
10-10-1638 Adriaen, zoon van Jan Janssen Ives en Aafje Pouwels.
07-11-1638 Wijbrant, zoon van Pieter Coen in Westwoude en [vrouw niet vermeld]
05-12-1638 Claes, zoon van Cornelis Janssen Ploeger en Theet Louwesdr.
08-12-1638 Anna,dochter van Jacob Janssen en Knier Jans.
06-02-1639 Lijsabeth, dochter van Cornelis Wever en Marij Cornelis.
27-02-1639 Stijn, dochter van Pieter Janssen Huijsman en Geert Gerrijts.
27-02-1639 Jacob, zoon van Claes Pieterssen en Griet Jan Pieteroomsdr.
10-04-1639 Jan, zoon van Macke Pouwelssen en Aaft Pieters sijn huijsvrouw.
10-07-1639 Gedoopt een kijnt uijt Binnenwijsent bij absentie van haer predicant. Dirck, zoon van Cornelis Pieterssen en Geert Dircksdr.
18-09-1639 Neel, dochter van Pieter Freeckssen Buijsen in Binnenwijsent en Anna Reijners.
30-10-1639 Griet, dochter van Jan Claessen Groot en Marij Dircksdr sijn huijsvrouw.
04-11-1639 Marij, dochter van Cornelis Jan Heijnes en Aeft Coenesdr sijn huijsvrouw.
15-01-1640 Aeff, dochter van Elbert Pieterssen en Aecht Jans sijn huijsvrouw.
05-02-1640 Sijmen, zoon van Jan Sijmenssen Kistemaecker en Griet Jacobs sijn huijsvrouw.
05-02-1640 Theunisgen, dochter van Meijnert Janssen snijder en Griet Jans.
05-02-1640 Maerten, zoon van Cornelis Sieuwertssen Blaeuw -Hulck en Aeltjen Maertens sijn huijsvrouw.
04-03-1640 Magdalena, dochter van Pieter Janssen en Marij Tijmons.
04-03-1640 Is ten doop gebracht Gerrijt zoon van [namen ouders niet vermeld] woonende in Binnenwijsent.
11-03-1640 Dirck, zoon van Jacob Dirckssen Smeerdenborst en Aecht Jans sijn huijsvrouw wonende op d’ Andijcksser Gouw.
25-03-1640 Cornelis, verstorven, zoon van Jan Janssen, schoolmeester en Aeff Heijnesdr sijn huijsvrouw.
23-04-1640 Trijn, dochter van Job Cornelissen Bode en Geert Jans.
13-05-1640 Meijnouw, dochter van Jan Nanninckssen en Ibel Jans.
17-06-1640 Aeff, dochter van Cornelis Janssen en Griet Pieters.
24-06-1640 Stijn, dochter van Gerrijt Janssen en Sij Jans.
16-09-1640 Is gedoopt in Westerblocker in mijn absentie van Paulo Bouden, Jan zoon van Freeck decker en Trijn Jans.
23-09-1640 Pieter, zoon van Mr. Aris Coenssen en Geert Claesdr.
14-10-1640 Sijmen, zoon van Jan Pieterssen en Dieuw Eelesdr uijt Binnenwijsent.
04-10-1640 Sijn door oorsaack van mijn sijckte in Binnenwijsent gedoopt, Anne, dochter van Jan Jacobsseb Cuijper en Dieuw Jans.
04-10-1640 Sijn door oorsaack van mijn sijckte in Binnenwijsent gedoopt, Lijsbeth, dochter van Cornelis Wiggertssen en Neel Eelesdr uijt Westerblocker.
17-02-1641 Marij, dochter van Dirck Janssen Timmerman en Alijd Claesdr.
03-03-1641 Maerten, zoon van Sijbrand Janssen en Lijsabeth Maertens.
12-05-1641 Folkert, zoon van Pieter Janssen en Dieuw Folckerts.
02-06-1641 Marij, dochter van Jan Janssen en Anna Heertensdr.
30-06-1641 Trijn, dochter van Jan Willemssem em Apolonij Claes in Westerblocker kijnderen van Haes Pieterssen.
11-08-1641 Tijmen, zoon van Pieter Janssen en Marij Tijmensdr.
25-11-1641 Knier, dochter van Wijert Becker en Trijn Claes.
25-11-1641 Desselven dito oock een dochter van een loopster wiens man, soo sij seijde, dies tijts in t leger waer, ende hier in de craam beviel. Anna.
29-09-1641 Anna, dochter van Cornelis Janssen Ploeger en Theet Louwesdr.
20-10-1641 [naam kind niet vermeld] van Joep Pieter Hemmers en Marij Jans.
27-10-1641 Claas, zoon van Jan Nannincksz en Hebel Jansdr.
12-01-1642 Maritjen, [verstorven] dochter van Jan Janssen Scharla en Aeft Hijnes.
19-01-1642 Machtil, dochter van Cornelis Sieuwertssen en Aeltjen Maertensdr.
26-01-1642 Sijmon, zoon van Doede Janssen en Griet Sijmensdr.
02-02-1642 Dieuwer, dochter van Theunis Janssen en Aeft Pieters Swijckers.
23-02-1642 Dirck, zoon van Aris Janssen Cuijper op de Blockdijck en Aeft Claes.
23-03-1642 Gedoopt in Westerblocker Luijtjen, zoon van Claes Luijtjens en Griet Pieters.
13-04-1642 Is ter doop gebracht bij Fij Joris, Folckert, zoon van Mr. Cornelis Adriaenssen en Trijn Folckertsdr.
18-05-1642 Aeff, dochter van Willem Heijnssen en Marij Claes.
24-08-1642 Op Barthol.dach is uijt Binnenwijsent ter doop gebracht—— [naam en geslacht niet

vermeld] van Jan Claessen Kopman en [naam moeder niet vermeld]

31-08-1642 In Westerblocker gedoopt Willem, zoon van Meijnert Snijder en Griet Jans.
13-09-1642 In Westerblocker gedoopt Jan, zoon van Sijmon Janssen oft Neel Sijmens Sijmen en Jan Elbertsz.
28-09-1642 — [naam kind niet vermeld] zoon van Jacob Claes Jan Teetes en Trijn Pieters uijt Westerblocker aldernaest Pieter Boers.
12-10-1642 Luij ofte Ludouw, dochter van Jacob Claessen en Aecht Heijnes, de jonge luijden van Hein Luijtjessen.
19-10-1642 Jan, zoon van Pieter Janssen Huijsman en Geert Gerrijts.
19-10-1642 Meijnert, zoon van Pieter Janssen en Aelijd Claes woonende in t voorhuijs van Theunis Freecksen..
26-10-1642 Trijn, dochter van Hiub Cornelissen Bode en Geert Jans.
02-11-1642 Geert, dochter van Elbert Pieterssen en Aecht Jans.
22-01-1643 Jan, zoon van Cornelis Jan Heijnsz en Trijn Jans.
26-01-1643 Marij, dochter van Pieter Heertssen en Trijn Jans.
15-02-1643 Veerdou, dochter van Claes Adriaenssen en Brecht Herckes.
08-03-1643 Brecht, dochter van Jan Janssen Claes backersknecht en Dieuw Cornelis uijt Binnewijsent.
22-03-1643 Aeff, dochter van Jan Claessen Groot en Marij Dircksdr.
29-03-1643 Aecht, dochter van Jan Sijmenssen Kistemaecker en Griet Jacobs.
29-03-1643 Dieuwer, dochter van Adriaen Cornelissen Comen en Aeff Jans.
05-04-1643 Jacob, zoon van een arme vreemde vrouw die bij de huijsen haere aelmoessen ver…
17-05-1643 Op Hemelvaertsdach, dieuwer, dochter van Theunis Janssen en Steff Pietersdr.
06-06-1643 Jan, zoon van ellert Janssen en Pieter Pieters.
26-07-1643 Trijn, dochter van Jan Janssen en Anna Heertes.
18-07-1643 Is gedoopt Pieter, zoon van Jacob dircksen Smeerdeborst en Aegt jansdr sijn huijsvrouw woonende in ’t uijterste huijs van het Oosteijnde van Swaegh.
01-11-1643 Gedoopt Aris, zoon van Pieter Pouwlssen en Anne Props sijn huijsvrouw woonende op de Dracht tusschen Ooster en Westerblocker.
01-11-1643 Pieter, zoon van Jan Pieterssen en Cornelis douwens op de Westerblockdijck.
01-11-1643 Alijd, dochter van Willem Volckertssen en Alijd Jans.
28-11-1643 Marij, dochter van Pieter Cornelissen Schipper en Dieuw Claesdr.
28-11-1643 Dieuwer, dochter van Cornelis Jacobsseb de Zeeuw, schoenmaeker, en Im Ariaens.
06-12-1643 Jan en Trijn, zoon en dochter van Cornelis Janssen en Griet Pietersdr.
20-12-1643 Ten doop gepresenteert door Deckers Trijn, Aeff, dochter van Jan Janssen en Jannetgen Hanssen.
25-12-1643 Op kerstnacht, Marij, dochter van Mr. Aris Coenssen en Geert Claesdr.
19-06-1644 Claes, zoon van Cornelis Thijssen en Aeff Jans.
07-08-1644 In Westerblocker Pieter, zoon van Freeck Decker en Trijn Jans.
14-08-1644 Sijmen, zoon van Cornelis Sieuwertssen en Aelt Maertensdr.
25-09-1644 Claes, zoon van Jacob Claessen en Aecht Heijnesdr.
30-10-1644 Brecht, dochter van Jan Janssen Claes, backersknecht en Dieuw Cornelis uijt Binnewijsent.
13-11-1644 Marij, dochter van Claes Pieterssen en Trijn Pieters op de Blockdijck achter Jan Franssens wijf.
11-12-1644 Trijn, dochter van Pieter Janssen, voeringman en Alijd Cornelis.
18-12-1644 Reijer, zoon van Jacob Pieterssen, secretaris en Geert Reijersdr sijn huijsvrouw.
18-12-1644 Trijn, dochter van Pieter Janssen Huijsman en Geert Gerrijts sijn huijsvrouw.
15-01-1645 Is gedoopt Claes, zoon van ieter Adriaenssen en Aeff Jans.
05-02-1645 Aeff, dochter van Jacob Pieterssen Henner en Marij Jans.
19-03-1645 Anne, dochter van Jan Jacobssen Cuijper en Dieuw Jans.
26-03-1645 Claes, zoon van Jan Claessen Groot en Marij Dircks.
14-06-1645 Griet, dochter van Pieter Heertssen en Trijn Jansdr.
01-10-1645 Jan, zoon van Cornelis Jansz en Marij Claesdr.
10-12-1645 Aaff, dochter van Jan Jansz en Anna Heertes.
31-12-1645 Den laetsten december is gedoopt Cornelis, zoon van Mr. Jan Jansz Stolp en Aef Heijnis, van D. Isacus Lemser op den dach sijner bevestinge.
14-01-1646 Jacob, zoon van Cornelis Thijss en Aeft Jans.
18-02-1646 Sijmen, zoon van Cornelis Jacobssen en Im Aarisens.
11-03-1646 Aeft, dochter van Elbert Pietersz, diaken van Oosterblocker en Aecht Jans.
18-03-1646 Jacob, zoon van Gert Janssen en Sij Jacobs.
25-03-1646 Claes, zoon van Cornelis Cornelisz en Lijst Claes.
15-04-1646 Aefje, dochter van Arent Claesz, backer in het Oostende en Trijn Pieters.
20-05-1646 Cornelis, zoon van Luijtjen Cornelis en Tet Everts.
27-05-1646 Claes, zoon van Pieter Cornelis en Diew Claes.
27-05-1646 Griet, dochter van Pieter Claessoon en Trijn Gerrits.
26-08-1646 Claes, zoon van Pieter Aeriaensz, luijtenant en Aef Jans.
23-09-1646 Pieter, zoon van Jan Pieterssoon en Cornelisjen Bouwens woonende op Wester Blockdijck.
11-11-1646 Griet, dochter van Jan Stoffelsz en Trijn Pieters.
18-11-1646 Maritgen, dochter van Cornelis Aeriaensz en Trijn Volckerts.
18-11-1646 Jan, zoon van Cornelis Jansz en Mari Claes.
25-11-1646 Theunis, zoon van Theunis Jansz en Luijda Cornelis.
02-12-1646 Jan, zoon van Jakob Pietersz, secretaris en Geert Reijers.
09-12-1646 Pieter, zoon van Theunis Jansz en Aeft Pieters.
16-12-1646 Claas, zoon van Pieter Thijsz en Geert Frans.
17-02-1647 Anna, dochter van Claes Cornelissen vulgs: groote Claes en Nan Eeks.
17-02-1647 Jacob, zoon van Jan Jacobssen, kuijper en Diu Jans.
08-05-1647 Jan, zoon van Cornelis Sieuwertsz en Aelt Maertens.
30-05-1647 Is de kercke ingelijft Claes, zoon van Mr. Aris Cornelisz en Geert Claes.
21-07-1647 Rijnsert, zoon van Dirck Jansz, leijmeester en Trijn Rijnserts.
10-11-1647 Maertje, dochter van Cornelis Thijsz en Aef Jans ende is van mij te Binnewijsent al waer toen de dienst waer aan gedoopt.
24-11-1647 Heijn, zoon van Willem Heertsz en Lijst Heijnes.

Noord Hollands archief, Haarlem Blokker DTB – inv.nr, 7

Transcriptie: GeneaData – Datum: 17-05-2009

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.